Walim, 5.06.2009 rok

O G Ĺ? O S Z E N I EWójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9 zostały wywieszone na okres od 8 czerwca 2009 r. do 29.06.2009 r. wykazy Nr 1 i 2 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 269/2009 Wójta Gminy Walim z dnia 5 czerwca 2009 r.
 
 

Załącznik do Zarządzenia nr 269/2009

Wójta Gminy Walim z dnia 5 czerwca 2009 r.

WÓJT GMINY WALIM

podaje do publicznej wiadomości

Wykaz Nr 1 Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ OGŁASZA SIĘ NA OKRES 21 DNI od 8 CZERWCA 2009 R. do 29 CZERWCA 2009 R.


Lp

Numer

działki

Powierzchnia

Numer

KW

Położenie

i opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomościami sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1.

80/2

1,6133 ha

30636

Nieruchomość niezbudowana położona w Walimiu przy drodze o nawierzchni asfaltowej, w sąsiedztwie trwałych użytków zielonych. Stanowi niezagospodarowany użytek zielony. Według oznaczenia w ewidencji gruntów w skład działki wchodzą klasoużytki: Ĺ?Ä?ka klasyIV – 1,3464 ha, rola klasy VI – 0,2534 ha, las klasy IV – 0,0135 ha.

W planie zagospodarowania przestrzennego który utracił ważność nieruchomość przeznaczona była pod tereny upraw polowych i użytków zielonych oraz chronionych komplesów glebowych. Natomiast w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego przeznacza się działkÄ? w częśi pod zabudowę mieszkaniowo – jednorodzinną i zabudowę mieszkaniowo – rekreacyjną a w częśi tereny rolnicze.

107 000 złotych


oraz koszty przygotowania dokumentacji.

2.

159/2

1,49 ha

71194/3

Nieruchomość rolna położona w Walimiu zlokalizowana na peryferiach miejscowości w sąsiedztwie lasu i trwałych użytków zielonych. Nie posiada dostępu do drogi. Kształt działki regularny. Według oznaczenia w ewidencji gruntów w skład działki wchodzą klasoużytki: Ĺ?Ä?ka klasy IV – 0,02 ha, pastwisko klasy V – 1,05 ha, pastwisko klasy VI – 0,34 ha oraz grunty zadrzewione – 0,08 ha.

W planie zagospodarowania przestrzennego, który utracił ważność działka przeznaczona była pod tereny upraw polowych i użytków zielonych a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim przeznaczona jest pod tereny rolnicze.

27 000 złotych


oraz koszty przygotowania dokumentacji.

3.

147/14

0,0446 ha

508/0

Działka gruntu, położona w Niedżwiedzicy, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, na terenie słabo urządzonym w media komunalne. Kształt działki regularny - wydłużony. W ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek B-Ps IV.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Niedżwiedzica działka zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem A.49 RM- teren zabudowy zagrodowej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian. Nieruchomość przeznacza się do sprzedaży na poprawć zagospodarowania nieruchomości oznaczonej numerami: 147/9 i 147/10.

3 550 złotych

+ 22% VAT


oraz koszty przygotowania dokumentacj

Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. Z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z póż. zmianami ) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem pod warunkiem zgłoszenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz złożenia oświadczenia wyrażającego zgodą na cenę ustaloną zgodnie z ustawę. Powyższy wniosek należy złożyć w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9.


Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i wpisem w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Załącznik do Zarządzenia nr 269/2009

Wójta Gminy Walim z dnia 5 czerwca 2009 r.

WÓJT GMINY WALIM

podaje do publicznej wiadomości

Wykaz Nr 2 Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ OGŁASZA SIĘ NA OKRES 21 DNI od 8 CZERWCA 2009 R. do 29 CZERWCA 2009 R.

 


Lp.

Numer

działki

Powierzchnia

Numer

KW

Położenie

i opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomościami sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1.

147/11

0,0781 ha

508/0

Nieruchomość niezabudowana położona w Niedżwiedzicy przy drodze szutrowej, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej oraz Ĺ?Ä?k i pastwisk, słabo urządzona w media komunalne. Działka o ksztaście regularnym zlokalizowana w terenie nachylonym ze stromym spadkiem do drogi. W ewidencji gruntów oznaczona jest jako pastwisko klasy IV.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Niedżwiedzica działka zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem A.49 RM- teren zabudowy zagrodowej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

12 200 złotych + 22% VAT


oraz koszty przygotowania dokumentacji

2.

150/7

150/8

150/9

0,6062 ha

0,3000 ha

0,7151 ha


1,6213 ha

69420/0

Nieruchomość niezabudowana położona w Niedżwiedzicy w terenie nachylonym do drogi gruntowej, w sąsiedztwie starej zabudowy mieszkaniowej oraz Ĺ?Ä?k i pastwisk. Działka niezagospodarowana poroĹ?nięta trawę i chwastami..W ewidencji gruntów oznaczona jest klasoużytkami: pastwisko klasy IV – 0,6062 ha, rola klasy IVb – 0,23 ha, rola klasy V – 0,6051 ha, rola klasy VI – 0,18 ha.


W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Niedżwiedzica nieruchomośc leży na obszarze oznaczonym jako: tereny rolnicze symbol B.15R. Niewielka część działki nr 150/7 wchodzi w skład obszaru oznaczonego symolem A.53 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ale fragment jest na tyle mały, że nie istnieje możliwość zabudowy.

23 000 złotych + 22% VAT

do częśi działki nr 150/7 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną


oraz koszty przygotowania dokumentacji.  1. Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z póż. zmianami ) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem pod warunkiem zgłoszenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz złożenia oświadczenia wyrażającego zgodą na cenę ustaloną zgodnie z ustawę. Powyższy wniosek należy złożyć w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9.

  2. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i wpisem w księdze wieczystej ponosi nabywca.