Walim, 2009-04-16
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227) Wójt Gminy Walim
 
informuje, że:
 
zostały wykonane opracowania ekofizjograficzne do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów objętych uchwałami:
 
-         nr XXV/144/2008 Rady Gminy w Walimiu z dnia 10 września 2008 r. w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Olszyniec, gm. Walim,
-         nr XXV/149/2008 Rady Gminy w Walimiu z dnia 10 września 2008 r. w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Glinno, gmina Walim.
 
           
Opracowanie znajduje się do wględu w Urządzie Gminy w Walimiu pok. nr 8