Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Zagórze Śląskie

 

UCHWAŁA NR XL/237/2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 26 października 2009 r.
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałę nr XXXIII/200/2009 Rady Gminy Walim z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu miejscowego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim.
2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1 : 1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendę.
3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.
 
§ 2. 1. W obszarze objętym planem obowiązują ustalenia dotyczące projektowanego przeznaczenia terenu, w przypadku gdy ustalenia planu nie wprowadzają zmiany dotyczą również istniejącego prze-znaczenia. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1)      MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wydzielonych działkach w formie zabudowy wolno stojącej, zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej oraz zabudowy szeregowej,
2)      MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciężliwych,
3)      M/U – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
4)      MN/RM – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,
5)      RM/MN/U – tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciężliwych,
6)      MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciężliwych,
7)      U – tereny zabudowy usługowej na wydzielonych działkach, istniejąca – adaptowana oraz projektowana, w tym o funkcji podstawowej:
- Uk – kultury,
- Uz – zdrowia,
- Us/Ut – sportu i turystyki,
- Ut – rekreacji i turystyki,
- Up – o charakterze publicznym,
- Uw – obiekty wielofunkcyjne,
8)      Usługi handlu i gastronomii mogą być realizowane jako funkcja podstawowa w zabudowie ozna-czonej na rysunku planu jako Uw (z wyłączeniem terenów oznaczonych symbolami B23.Uw i B38.Uw) lub uzupeśniająca w zabudowie oznaczonej na rysunku planu jako Us, Ut, MN/U, MW/U,
9)      ZN/U – teren zieleni niskiej z możliwościę realizacji zabudowy usługowej − rekreacyjnej,
10) R – tereny użytkowane rolniczo (grunty orne, trwałe użytki zielone), których przeznaczenie nie ulega zmianie,
11) R/Us – tereny użytkowane rolniczo z możliwościę uprawiania sportów i rekreacji zimowej,
12) ZP/U – teren zieleni parkowej z usługami,
13) ZC – tereny cmentarzy,
14) ZP – tereny zieleni urządzonej,
15) ZN – tereny zieleni niskiej,
16) ZL – tereny leśne i zadrzewienia,
17) WS – tereny wód powierzchniowych,
18) WS/ZN – tereny wód powierzchniowych i zieleni niskiej,
19) WS/ZN/U – tereny wód powierzchniowych zieleni niskiej z możliwościę realizacji zabudowy usługowej − rekreacyjnej,
20) NU – teren obiektów i urządzeń oczyszczania ścieków,
21) KS – tereny obsługi komunikacyjnej (parkingi),
22) KP – przejęcia piesze,
23) KD – tereny komunikacji samochodowej:
− KD-Z – ulice klasy zbiorczej,
− KD-L – ulice klasy lokalnej,
− KD-D – ulice klasy dojazdowej,
− KDW – drogi i ulice wewnętrzne,
24) Obszary przestrzeni publicznej obejmują ulice i drogi publiczne oznaczone na rysunku planu symbolem KD-Z, KD-L, KD-D.
2. Ustala się następujące przeznaczenie i zagospodarowanie poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, zlokalizowanych w poszczególnych jednostkach urbanistycznych i oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) Jednostka urbanistyczna A
− A1.MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− A2.RM/MN/U Zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− A3.Ut – Usługi turystyczne. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy. Budynek oznaczony na rysunku planu, ujęty w gminnej ewidencji zabytków, objęty jest ochronę wraz z terenem posesji, na której jest zlokalizowany.
− A4.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− A5.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− A6.R/Us – Teren użytkowany rolniczo z możliwościę uprawiania sportów i rekreacji zimowej.
− A7.WS – Teren wód powierzchniowych.
− A8.R/Us – Teren użytkowany rolniczo z możliwościę uprawiania sportów i rekreacji zimowej.
− A9.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− A10.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
2) Jednostka urbanistyczna B
− B1.WS – Teren wód powierzchniowych.
− B2.R – Teren użytkowany rolniczo. Na częśi terenu znajduje się stanowisko archeologiczne nr 2/15/87-22.
− B2.1.R – Teren użytkowany rolniczo.
− B3.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− B4.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy. Na częśi terenu znajduje się stanowisko archeologiczne nr 2/15/87-22.
− B5.ZL – Teren leśny i zadrzewień.
− B6.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.
− B7.ZL – Teren leśny i zadrzewień.
− B8.WS – Teren wód powierzchniowych.
− B9.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− B10.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9. Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne nr 3/16/87-22.
− B11.ZL – Teren leśny i zadrzewień.
− B12.WS – Teren wód powierzchniowych.
− B13.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej.
− B14.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− B15.ZL – Teren leśny i zadrzewień.
− B16.ZL – Teren leśny i zadrzewień.
− B17.ZL – Teren leśny i zadrzewień.
− B18.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.
− B19.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− B20.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy. Budynki oznaczone na rysunku planu, ujęte w gminnej ewidencji zabytków, objęte są ochronę wraz z terenem posesji, na której są zlokalizowane.
− B21.RM/MN/U – Zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− B22.NU – Rezerwa terenu pod przepompownię ścieków. Część terenu położona jest w strefie ochronnej cmentarza; obowiązują ograniczenia wynikające z ustaleń ust. 10 pkt 2.
− B23.Uw – Zabudowa usługowa nieuciężliwa o charakterze wielofunkcyjnym. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy. Teren położony jest w strefie ochronnej cmentarza; obowiązują ograniczenia wynikające z ustaleń ust. 10 pkt 2.
− B24.R – Teren użytkowany rolniczo. Część terenu położona jest w strefie ochronnej cmentarza; obowiązują ograniczenia wynikające z ustaleń ust. 10 pkt 2.
− B25.ZC – Cmentarz parafialny (czynny) wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami obsługi; ujęty w gminnej ewidencji zabytków, objęty jest ochronę wraz z terenem posesji, na której jest zlokalizowany.
− B26.ZC – Cmentarz (projektowany) wraz z parkingiem obsługującym tereny cmentarzy (oznaczone na rysunku planu symbolem B25.ZC, B26.ZC).
− B27.RM/MN/U – Zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.
Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy. Część terenu położona jest w strefie ochronnej cmentarza; obowiązują ograniczenia wynikające z ustaleń ust. 10 pkt 2.
− B28.RM/MN/U – Zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.
Obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− B29.ZL – Teren leśny i zadrzewień.
− B30.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− B31.MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
− B32.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− B33.R – Teren użytkowany rolniczo.
− B34.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− B35.WS – Teren wód powierzchniowych.
− B36.RM/MN/U – Zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy
oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− B37.RM/MN/U – Zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Część terenu położona jest w strefie ochronnej cmentarza; obowiązują ograniczenia wynikające z ustaleń ust. 10 pkt 2.
− B38.Uw – Zabudowa usługowa nieuciężliwa o charakterze wielofunkcyjnym. Teren położony jest w strefie ochronnej cmentarza; obowiązują ograniczenia wynikające z ustaleń ust. 10 pkt 2.
− B39.MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy. Ustala się możliwość przeznaczenia działek niezagospodarowanych na powiąkszenie (poprawć funkcji) istniejących działek. Część terenu położona jest w strefie ochronnej cmentarza; obowiązują ograniczenia wynikające z ustaleń ust. 10 pkt 2.
− B40.Us/Ut – Urządzenia sportowo-rekreacyjne (boisko sportowe z zapleczem sanitarnym i gospodarczym), dopuszcza się zabudowę usługową o charakterze turystycznym.
− B41.WS – Teren wód powierzchniowych.
− B42.MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− B43.ZL – Teren leśny i zadrzewień. Część terenu położona jest w strefie ochronnej cmentarza; obowiązują ograniczenia wynikające z ustaleń ust. 10 pkt 2.
− B43.1.ZP – ZieleĹ? parkowa. Teren położony jest w strefie ochronnej cmentarza; obowiązują ograniczenia wynikające z ustaleń ust. 10 pkt 2.
− B44.MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: obowiązująca linia zabudowy oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− B45.MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− B46.MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− B47.MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: obowiązująca linia zabudowy oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− B48.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Obowiązują określone na rysunku planu: obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− B49.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązują określone na rysunku planu: obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− B50.Ut – Zabudowa usługowa o charakterze turystycznym. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Możliwa jest również rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów. Dla nowej zabudowy obowiązuje określona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− B51.KS – Teren obsługi komunikacyjnej (parking obsługujący teren oznaczony symbolem B50.Ut).
− B52.Ut – Dworzec kolejowy − wpisany do rejestru zabytków dnia 25 marca 1996 r. pod nr 1486/WĹ? oraz wieża ciśnieĹ? w zespole dworca PKP − ujęta w gminnej ewidencji zabytków, objęte są ochronę wraz z terenem posesji, na której są zlokalizowane. Ustala się przeznaczenie terenu i obiektów pod usługi o charakterze turystycznym.
− B53.WS – Teren wód powierzchniowych.
− B54.Uk – KościóĹ? fil. p.w. Podwyższenia Ĺśw. Krzyża − wpisany do rejestru zabytków dnia 30 czerwca 1966 r. pod nr 1757 i cmentarz przykościelny ujęty w gminnej ewidencji zabytków, objęte są ochronę wraz z terenem posesji,
na której są zlokalizowane, a także towarzysząca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian.
− B55.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Obowiązują określone na rysunku planu: obowiązująca linia zabudowy oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− B56.Uw – Zabudowa usługowa nieuciężliwa o charakterze wielofunkcyjnym. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− B57.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− B58.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− B59.RM/MN/U – Zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− B60.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− B61.RM/MN/U – Zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− B62.WS – Teren wód powierzchniowych.
− B63.WS – Teren wód powierzchniowych.
3) Jednostka urbanistyczna C
− C1.Up – Usługi o charterze publicznym (straż pożarna). Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− C2.Uw – Zabudowa usługowa nieuciężliwa o charakterze wielofunkcyjnym. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy. Przez teren przebiega magistralna sieÄ? kanalizacyjna Ø 600, odległoĹ?Ä? zabudowy od sieci należy uzgodnić z jej zarządcę.
− C3.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− C4.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− C5.WS – Teren wód powierzchniowych.
− C6.ZN – ZieleĹ? niska.
− C7.ZN – ZieleĹ? niska.
− C8.ZN – ZieleĹ? niska.
− C9.WS – Teren wód powierzchniowych.
− C10.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− C11.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− C12.ZN – ZieleĹ? niska.
− C13.Uw – Zabudowa usługowa nieuciężliwa o charakterze wielofunkcyjnym.
− C14.Uw – Zabudowa usługowa nieuciężliwa o charakterze wielofunkcyjnym.
− C15.ZL – Teren leśny i zadrzewień.
− C16.MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
− C17.ZL – Teren leśny i zadrzewień.
− C18.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− C19.WS – Teren wód powierzchniowych.
− C20.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Obowiązuje określona na rysunku planu zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− C21.ZL – Teren leśny i zadrzewień.
− C22.WS – Teren wód powierzchniowych.
− C23.ZL – Teren leśny i zadrzewień.
− C24.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.
− C25.KS – Teren obsługi komunikacyjnej (parking).
− C26.Ut – Zabudowa usługowa o charakterze turystycznym.
− C27.KS – Teren obsługi komunikacyjnej (parking).
− C28.Us/Ut – Urządzenia sportowo-rekreacyjne (boisko sportowe z zapleczem sanitarnym i gospodarczym) dopuszcza się zabudowę usługową o charakterze turystycznym. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− C29.ZL – Teren leśny i zadrzewień.
− C30.Us/Ut – Urządzenia sportowo-rekreacyjne (boisko sportowe z zapleczem sanitarnym i gospodarczym) dopuszcza się zabudowę usługową o charakterze turystycznym.
− C31.Ut – Zabudowa usługowa o charakterze turystycznym. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje określona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− C32.Ut – Zabudowa usługowa o charakterze turystycznym. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje określona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− C33.Ut – Zabudowa usługowa o charakterze turystycznym. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje określona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− C34.ZL – Teren leśny i zadrzewień.
− C35.Ut – Zabudowa usługowa o charakterze turystycznym.
4) Jednostka urbanistyczna D
−D1.ZL – Teren leśny i zadrzewień.
− D2.R – Teren użytkowany rolniczo. Na częśi terenu zlokalizowany jest gazocięg podwyższonego Ĺśredniego ciśnienia DN300, PN1,6MPa wraz ze strefę ochronną. W strefie tej obowiązują ustalenia, o których mowa w ust. 11 pkt 2 lit. b.
− D3.ZL – Teren leśny i zadrzewień. Na częśi terenu zlokalizowany jest gazocięg podwyższonego Ĺśredniego ciśnienia DN300, PN1,6MPa wraz ze strefę ochronną. W strefie tej obowiązują ustalenia, o których mowa w ust. 11 pkt 2 lit. b.
− D4.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− D5.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9. Część terenu zlokalizowana jest w strefie ochronnej od gazocięgu podwyższonego Ĺśredniego ciśnienia DN300, PN1,6MPa. W strefie tej obowiązują ustalenia, o których mowa w ust. 11 pkt 2 lit. b.
− D6.ZN/U – Teren zieleni niskiej z możliwościę realizacji zabudowy usługowej − rekreacyjnej. Na częśi terenu zlokalizowany jest gazocięg podwyższonego Ĺśredniego ciśnienia DN300, PN1,6MPa wraz ze strefę ochronną. W strefie tej obowiązują ustalenia, o których mowa w ust. 11 pkt 2 lit. b.
− D7.WS/ZN/U – Teren wód powierzchniowych zieleni niskiej z możliwościę realizacji zabudowy usługowej-rekreacyjnej.
− D8.WS/ZN – Teren wód powierzchniowych i zieleni niskiej. Na terenie zlokalizowany jest gazocięg podwyższonego Ĺśredniego ciśnienia DN300, PN1,6MPa wraz ze strefę ochronną. W strefie tej obowiązują ustalenia, o których mowa w ust. 11 pkt 2 lit. b.
− D9.WS/ZN/U – Teren wód powierzchniowych zieleni niskiej z możliwościę realizacji zabudowy usługowej-rekreacyjnej.
− D10.R/Us – Teren użytkowany rolniczo z możliwościę uprawiania sportów i rekreacji zimowej. Na częśi terenu zlokalizowany jest gazocięg podwyższonego Ĺśredniego ciśnienia DN300, PN1,6MPa wraz ze strefę ochronną. W strefie tej obowiązują ustalenia, o których mowa w ust. 11 pkt 2 lit. b.
− D11.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− D12.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− D13.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Obowiązuje ustalona
na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− D14.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− D15.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9. Część terenu zlokalizowana jest w strefie ochronnej od gazocięgu podwyższonego Ĺśredniego ciśnienia DN300, PN1,6MPa. W strefie tej obowiązują ustalenia, o których mowa w ust. 11 pkt 2 lit. b.
− D16.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9. Na częśi terenu zlokalizowany jest gazocięg podwyższonego Ĺśredniego ciśnienia DN300, PN1,6MPa wraz ze strefę ochronną. W strefie tej obowiązują ustalenia, o których mowa w ust. 11 pkt 2 lit. b.
− D16.1.MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− D17.R/Us – Teren użytkowany rolniczo z możliwościę uprawiania sportów i rekreacji zimowej. Na częśi terenu zlokalizowany jest gazocięg podwyższonego Ĺśredniego ciśnienia DN300, PN1,6MPa wraz ze strefę ochronną. W strefie tej obowiązują ustalenia, o których mowa w ust. 11 pkt 2 lit. b.
− D18.MW/U – Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej.
− D19.Uw – Zabudowa usługowa nieuciężliwa o charakterze wielofunkcyjnym z możliwościę zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej.
− D20.MW/U – Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej.
− D21.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− D22.Ut – Zabudowa usługowa o charakterze turystycznym. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy. Budynek oznaczony na rysunku planu, ujęty w gminnej ewidencji zabytków, objęty jest ochronę wraz z terenem posesji, na której jest zlokalizowany.
− D23.MW/U – Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. Budynek oznaczony na rysunku planu, ujęty w gminnej ewidencji zabytków, objęty jest ochronę wraz z terenem posesji, na której jest zlokalizowany.
− D24.ZL – Teren leśny i zadrzewień.
− D25.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
− D26.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.
− D27.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Budynek oznaczony na rysunku planu, ujęty w gminnej ewidencji zabytków, objęty jest ochronę wraz z terenem posesji, na której jest zlokalizowany.
− D28.WS – Teren wód powierzchniowych.
− D29.ZL – Teren leśny i zadrzewień.
− D30.ZL – Teren leśny i zadrzewień.
− D31.ZN – Teren zieleni niskiej, położony w strefie bezpośredniego zagrożenia powodzią.
− D32.WS – Teren wód powierzchniowych.
− D33.ZN – Teren zieleni niskiej, położony w strefie bezpośredniego zagrożenia powodzią.
− D34.MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej
zabudowy obowiązuje określona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy. Teren znajduje się na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, realizację nowej zabudowy należy uzgodnić z Regionalnym Dyrektorem Gospodarki Wodnej. Budynki oznaczone na rysunku planu, ujęte w gminnej ewidencji zabytków, objęte są ochronę wraz z terenem posesji, na której są zlokalizowane.
5) Jednostka urbanistyczna E
− E1.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.
− E1.1.M/U – Zabudowa mieszkaniowa i usługowa (leśniczówka). Budynek oznaczony na rysunku planu, ujęty w gminnej ewidencji zabytków, objęty jest ochronę wraz z terenem posesji, na której jest zlokalizowany.
− E2.KS – Teren obsługi komunikacyjnej (parking).
− E3.MW/U – Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy. Budynek oznaczony na rysunku planu, ujęty w gminnej ewidencji zabytków, objęty jest ochronę wraz z terenem posesji, na której jest zlokalizowany.
− E4.KS – Teren obsługi komunikacyjnej (parking).
− E5.MW/U – Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Budynki oznaczone na rysunku planu, ujęte w gminnej ewidencji zabytków, objęte są ochronę wraz z terenem posesji, na której są zlokalizowane.
− E6.ZP – ZieleĹ? urządzona.
− E7.Uw – Zabudowa usługowa nieuciężliwa o charakterze wielofunkcyjnym.
− E8.ZP/U – Zespół zieleni parkowej wraz z usługami w tym usługi hotelowe gastronomiczne, rekreacyjne, rozrywki oraz inne. Objęty jest strefę ochrony konserwatorskiej. Wszelkie działania inwestycyjne wymagają konsultowania i uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
W skład zespołu wchodzą obiekty wpisane do rejestru zabytków:
• d. Dwór, ob. sanatorium „Poranek”, ul. Główna 13 − wpisany dnia 25 maja 1990 r. pod nr 1309/WĹ?,
• budynek gospodarczy sanatorium „Poranek”, ul. Główna 13 − wpisany dnia 30 grudnia 1982 r. pod nr 906/WĹ?,
• park przy sanatorium „Poranek” − wpisany dnia 20 marca 1991 r. pod nr 1328/WĹ?.
Rozwiązanie gospodarki wodno-Ĺściekowej dla tego terenu ustala się po-przez lokalizację lokalnej oczyszczalni ścieków, do której ustala się podłą-czenie zespołu zamku „Grodno”, zlokalizowanego na terenie oznaczonym symbolem E16.Ut. SieÄ? kanalizacyjną łączącą zamek z oczyszczalnię należy poprowadzić w cięgu pieszym (KP) oraz drodze wewnętrznej (KDW).
− E9.KS – Teren obsługi komunikacyjnej (parking).
− E10.WS – Teren wód powierzchniowych.
− E11.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej.
− E12.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Dla istniejącej zabudowy ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej.
− E13.ZL – Teren leśny i zadrzewień.
− E14.ZL – Teren leśny i zadrzewień. CzeĹ?Ä? terenu położona jest w rezerwacie przyrody „Góra Choina”. Na terenie znajduje się historyczny wodowskaz umieszczony na skale.
− E15.ZP – Zabudowa usługowa nieuciężliwa o charakterze wielofunkcyjnym.
− E16.Ut – Zespół zamkowy o funkcji turystycznej. Objęty jest strefę ochrony konserwatorskiej. Wszelkie działania inwestycyjne wymagają konsultowania i uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
W skład, którego wchodzą:
• Zamek Grodno − wpisany do rejestru zabytków dnia 4 grudnia 1949 r. pod nr 100,
• Budynki i obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków objęte są ochro-nÄ? wraz z terenem posesji, na której są zlokalizowane.
Teren zamku (stanowisko archeologiczne nr 1/4/87-22) wyłączony jest z re-zerwatu przyrody „Góra Choina”, a granicę stanowi zewnętrzna po-wierzchnia murów obronnych.
− E17.ZL – Teren leśny i zadrzewień. Teren położony jest w rezerwacie przyrody „Góra Choina”.
− E18.Ut – Zabudowa usługowa o charakterze turystycznym. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian z możliwościę realizacji zabudowy uzupeśniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje określona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− E19.WS – Teren wód powierzchniowych.
− E20.ZL – Teren leśny i zadrzewień.
− E21.MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
− E22.Uk/Uz – Teren usług wielofunkcyjnych z wiodącę funkcję kultury i zdrowia. Budynek oznaczony na rysunku planu, ujęty w gminnej ewidencji zabytków, objęty jest ochronę wraz z terenem posesji, na której jest zlokalizowany.
− E23.MN – Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada podziału terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 9.
6) KD – Tereny komunikacji samochodowej. Ustalenia dotyczące tych terenów zawarte są w ust. 11 pkt 1.
7) KK – Tereny kolejowe (wyłączone z opracowania planu).
 
3. Zasady ochrony i kształtowania Ĺ?adu przestrzennego.
1)      Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania Ĺ?adu przestrzennego formułowane są w odniesieniu do następujących terenów:
a)      historycznie ukształtowanej zabudowy usługowej, mieszkaniowej i zagrodowej,
b)      projektowanej zabudowy usługowej, mieszkaniowej i zagrodowej,
c)      komunikacji,
d)      terenów zielonych.
2)      Dla terenów obejmujących historycznie ukształtowaną zabudowę usługową, mieszkaniową i zagrodową ustala się rehabilitację zabudowy. Możliwa jest realizacja zabudowy uzupeśniającej na tych te-renach. Przy realizacji nowej zabudowy obowiązuje nawiązanie do istniejącej linii zabudowy, wyso-kości zabudowy sąsiedniej, rodzaju i nachylenia połaci dachowych oraz ich pokrycia, a także urządze-nia działek sąsiednich, faktury i kolorystyki elewacji oraz ogrodzenia frontów działek. Ustala się zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych. W trakcie prac modernizacyjnych możliwa jest zmiana formy dachów z zachowaniem wymogów określonych w ust. 7 pkt 1 lit. e. Usługi mogą być realizowane jako wbudowane, a także na wydzielonych działkach z zachowaniem warun-ków wynikających z rysunku planu. Zakazuje się stosowania jako materiałów wykośczeniowych pla-stikowych listew elewacyjnych typu „siding”, blachy falistej i trapezowej.
3)      Na terenach istniejącej zabudowy usługowej, mieszkaniowej i zagrodowej możliwa jest realizacja zabudowy uzupeśniającej, a także rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów. Dopuszcza się również lokalizację nowych obiektów przy granicy działki za zgodą sąsiada.
4)      Dla projektowanej zabudowy usługowej, mieszkaniowej i zagrodowej ustala się następujące warunki:
a)      projekty zagospodarowania działek muszą uwzględniać relacje z zabudowęi urządzeniem działek sąsiednich, a w szczególności: charakterem zabudowy i kolorystykę elewacji, a także ogrodzeniem frontu działek. Ustala się zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykowanych ele-mentów betonowych,
b)      dopuszcza się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej,
c)      usługi mogą być realizowane jako wbudowane, a także na wydzielonych działkach z zachowaniem warunków wynikających z rysunku planu,
d)      zakazuje się stosowania jako materiałów wykośczeniowych plastikowych listew elewacyjnych ty-pu „siding”, blachy falistej i trapezowej.
5)      Ustala się zachowanie istniejącego układu przestrzennego dróg i ulic oraz placów ze względu na jego historyczny charakter.
6)      Ustala się zachowanie drzewostanu towarzyszącego zabudowie, a także zwartych zadrzewień. Wprowadza się obowiązek zagospodarowania zielenią wysoką terenów nie nadających się pod zabudowę, jako zielni speśniającej funkcję ochrony akustycznej, optycznej oraz chroniącej przed negatywnym wpływem projektowanego zainwestowania na tereny sąsiednie. Zaleca się stosowanie gatunków rodzimych, dostosowanych do warunków klimatyczno-glebowych tego obszaru.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1)      Ochronie podlegają:
a)      zasoby środowiska takie jak: powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, po-wierzchnia ziemi, klimat akustyczny,
b)      zasoby przyrody ożywionej w szczególności istniejący drzewostan, w tym również wzdłuż cięgów komunikacyjnych, z wyjątkiem miejsc związanych z modernizację i rozbudową układu komunikacyjnego, ewentualną likwidację należy ograniczyć do minimum; szczególnej ochronie podlegają drzewa pomnikowe,
c)      wody powierzchniowe, w tym cieki wodne wraz z towarzyszącym im zadrzewieniem. W granicach poszczególnych terenów należy zachować, wzdłuż cieków, pas wolny od zabudowy minimum 10,0 m. pozostawiając istniejący drzewostan.
2)      dla terenów oznaczonych symbolami: MN, MN/U, M/U, MN/RM, RM/MN/U, MW/U obowiązuje ogra-niczenie poziomu hałasu ustalonego w przepisach szczególnych dla poszczególnych rodzajów tere-nów,
3)      Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych i technologicznych urządzeń przyjaznych dla środowi-ska o niskiej emisji zanieczyszczeń.
4)      Uciężliwości wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
5)      Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komunalnej.
6)      Gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej należy roz-wiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.
7)      Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
1)      Celem ochrony dziedzictwa kulturowego ustala się:
a)      strefy ochrony konserwatorskiej zespołu zamkowego (E16.Ut) oraz zespołu zieleni parkowej wraz z usługami (E8.ZP/U), które oznaczono na rysunku planu i o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5. W granicach stref obowiązuje zachowanie i rewaloryzacja historycznego układu przestrzennego z dopuszczeniem lokalizacji nowej zabudowy, przy zachowaniu zasady nawiązania do linii zabu-dowy, gabarytów i bryły obiektów historycznych,
b)      dla wsi strefę „OW” obserwacji archeologicznej, zgodnie z granicami oznaczonymi na rysunku planu. W strefie tej obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
− projektowane zamierzenia inwestycyjne na obszarze strefy wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
− prowadzenie prac ziemnych wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego, nie dotyczy to prowadzenia prac porządkowych oraz rolniczych, nieingerujących w głąb gruntu,
c)      ochronę zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych zgodnie z granicami oznaczonymi na rysunku planu. W granicach tych obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
− projektowane zamierzenia inwestycyjne na tym terenie wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
− prowadzenie prac ziemnych wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego, nie dotyczy to prowadzenia prac porządkowych oraz rolniczych, nieingerujących w głąb gruntu,
− obszar stanowisk archeologicznych wyłącza się spod zalesienia.
2)      Ochronie podlegają następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków:
a)      kościóĹ? fil. P.w. Podwyższenia Ĺśw. Krzyża − wpisany dnia 30 czerwca 1966 r. pod nr 1757,
b)      zamek Grodno − wpisany dnia 4 grudnia 1949 r. pod nr 100,
c)      d. Dwór, ob. sanatorium „Poranek”, ul. Główna 13 − wpisany dnia 25 maja 1990 r. pod nr 1309/WĹ?,
d)      budynek gospodarczy sanatorium „Poranek”, ul. Główna 13 − wpisany dnia 30 grudnia 1982 r. pod nr 906/WĹ?,
e)      park przy sanatorium „Poranek” − wpisany dnia 20 marca 1991 r. pod nr 1328/WĹ?,
f)        dworzec kolejowy − wpisany dnia 25 marca 1996 r. pod nr 1486/WĹ?.
3)      Ustala się ochronę następujących obiektów figurujących w gminnej ewidencji zabytków;
a)      obiektami wpisanymi do gminnej ewidencji zabytków są:
− kaplica zamku „Grodno”,
− pawilon I z basztą zamku „Grodno”,
− pawilon II zamku „Grodno”,
− obwód murów z bastejami zamku „Grodno”,
− budynek bramy dolnej w zespole zamku,
− mur ogrodzenia d. parku,
− pensjonat „Fregata”,
− dom mieszkalno-gospodarczy, ul. Drzymały 17,
− stodoła w zespole, ul. Drzymały 17,
− dom mieszkalny, ul. Drzymały 41,
− lamus w zespole podworskim, ul. Główna 14a,
− stodoła w zespole podworskim, ul. Główna 14,
− stajnia w zespole podworskim, ul. Główna 14,
− dwór, ul. Główna 16,
− willa, ul. Główna 18,
− dom mieszkalny, ul. Główna 19,
− willa, ul. Główna 26,
− dom mieszkalny, ul. Główna 27,
− dom mieszkalny, ul. Główna 36,
− willa, ul. Główna 40
− dom mieszkalny, ul. Główna 42
− stajnia w zespole, ul. Główna 42
− wieża ciśnieĹ? w zespole dworca PKP,
− most drogowy z ok. 1830,
b)      dla budynków figurujących w gminnej ewidencji zabytków ustala się:
− nakaz zachowania budynku w zakresie bryły, formy i pierwotnego rodzaju pokrycia dachu, układu i wystroju elewacji, pierwotnej formy stolarki okiennej i drzwiowej,
− zakaz zmiany wyględu w sposób niezgodny ze stylem obiektu w zakresie stosowanych materia-Ĺ?ów zewnętrznych i kolorystyki,
− przy remoncie elewacji nakaz odtworzeniem historycznych podziałów, detalu i kolorów, zgodnie z ich pierwowzorem,
− przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej – nakaz dostosowania do pierwotnej historycznej formy oraz podziałów,
− przy wymianie pokrycia dachu – nakaz zachowania lub przywrócenia pierwotnego rodzaju po-krycia w zakresie formy i materiału,
− przy wymianie zabudowy ze względu na jej zły stan techniczny – obowiązek nawiązania nową zabudowę do usytuowania zabudowy wymienianej, do ogólnych gabarytów i kształtu bryły wymienianej na nową, z zaleceniem zachowania charakteru pokrycia dachu.
4)      Dla cmentarzy: przykościelnego i parafialnego (ul. Drzymały), figurujących w gminnej ewidencji zabytków, ustala się zachowanie pierwotnej funkcji terenu w formie zieleni urządzonej z zachowaniem wartości historycznych. Wszelkie działania związane z rewaloryzację terenu wymagają konsultowania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
1)      W obszarze objętym planem terenami przeznaczonymi do realizacji celów publicznych są: tereny dróg publicznych wraz z urządzeniami pomocniczymi, takimi jak: elementy i urządzenia komunikacji zbiorowej, chodniki, pasy zieleni rozdzielającej, itp., tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej służące powszechnemu wypoczynkowi i rekreacji, obiekty i miejsca związane z prowadzeniem działalności usługowej.
2)      Przestrzeń publiczną związaną z komunikację należy wyposażyć w obiekty i urządzenia związane z obsługÄ? komunikacji zbiorowej oraz zieleń towarzyszącą; tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej w obiekty małej architektury, urządzenia służące rekreacji i wypoczynkowi. Niedopuszczalne jest sytuowanie w przestrzeni publicznej ulic i terenów zielonych takich elementów zagospodarowania, które swą wielkościę, formą lub kolorystykę powodują dysonans z otoczeniem.
3)      Lokalizacja obiektów na obszarach przestrzeni publicznej, jaką tworzą skrzyżowania ulic powinna być poprzedzona szczegółowym opracowaniem gwarantującym spójność przestrzenno-wizualną tego układu oraz bezpieczeństwo ruchu.
4)      Na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę mieszkaniową wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolno stojących, zarówno na terenie działek jak i w przyległym pasie drogowym.
5)      Wprowadzanie elementów reklamowych na obiektach budowlanych i ogrodzeniach związanych z terenami zabudowy usługowej możliwe jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii z otoczeniem, niekolizyjności z układem komunikacyjnym oraz dostosowania ich powierzchni i kolorystyki do miejsca usytuowania.
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
1)      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MN/U, M/U, MN/RM, MW/U, RM/MN/U ustala się:
a)      oznaczone na rysunku planu linie zabudowy, w przypadku braku ich oznaczenia na rysunku planu obowiązują odległości określone w przepisach szczególnych. Oznaczona na rysunku planu obowiązująca linia zabudowy dotyczy budynków mieszkalnych, dla obiektów gospodarczych (w tym garaży) stanowi ona nieprzekraczalną linię zabudowy,
b)      powierzchnią zabudowy na nowo udostępnionych terenach nieprzekraczającą 40% powierzchni działki budowlanej, na terenach istniejącej zabudowy nieprzekraczającą 80%,
c)      wysokość projektowanej zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej do dwóch kondygnacji na-ziemnych łącznie z poddaszem użytkowym (w tym mieszkalnym), mieszkaniowej wielorodzinnej do trzech kondygnacji naziemnych łącznie z poddaszem użytkowym. Możliwe jest częśiowe lub całkowite podpiwniczenie budynków,
d)      poziom posadowienia parteru nowych budynków mieszkalnych ustala się na ok. 0,5 m ponad poziom terenu mierzony przy głównym wejściu do budynku (z wyłączeniem terenu, oznaczonego symbolem D34.MN, znajdującego się na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią),
e)      dachy symetryczne, dwuspadowe z możliwościę wykonania okien dachowych i lukarn. Wielkość, forma oraz układ lukarn powinny być harmonijnie wpasowane w połać dachową. Nachylenie połaci dachowej w granicach od 40° do 45°. Obowiązuje pokrycie dachu ceramiczne − matowe, koloru czerwonego lub brązowego.
f)        w zagospodarowaniu działek przeznaczonych pod projektowaną zabudowę minimum 30% ich po-wierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zieleń przydomowa, zadrzewienia, uprawy ogrodnicze) natomiast w zabudowie istniejącej minimum 10%,
g)      w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na jednej działce możliwa jest lokalizacja jednego budynku mieszkalnego, w którym dopuszcza się wydzielenie nie wiącej niż dwóch lokali mieszkalnych; na terenie działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną możliwa jest lokalizacja obiektów gospodarczych związanych funkcjonalnie z przeznaczeniem terenu (np. garaż), a także obiektów małej architektury,
h)      na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej istniejącej i projektowanej należy przewidzieć min. 2 miejsca postojowe stałe wliczając w to miejsca garażowe,
i)        na działkach usługowych należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z przeznaczenia terenu. Część miejsc postojowych należy wykonać jako ogólnodostępne.
2)      Dla zabudowy usługowej uciążliwość związana z prowadzoną działalnościę nie może przekraczać granicy trenu, dla którego użytkownik posiada tytuł prawny, a w przypadku usług wbudowanych nie może wykraczać poza granice lokalu usługowego.
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.
1)      Część obszaru objętego planem położona jest:
a)      w strefie ochrony pośredniej ującia wody ze zbiornika „Lubachów” − obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia, wynikające z decyzji Urządu Wojewódzkiego w Wałbrzychu nr OĹ?.IV-6210/27/94 z dnia 12 kwietnia 1994 r.,
b)      w Obszarze Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich i Sowich – obowiązują zakazy i zasady zagospodarowania zawarte w rozporządzeniu nr 25 Wojewody DolnoŚląskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Góry Bardzkie i Sowie,
c)      w rezerwacie przyrody „Góra Choina”, ustanowionym zarządzeniem MLiPD z dnia 27 listopada 1957 r.
d)      w granicach proponowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich”,
2)      Ochronie przed zainwestowaniem podlegają tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej i tereny leśne (oznaczone na rysunku planu symbolami R i ZL) oraz strefy ochronne linii elektroenergetycznej Ĺśredniego napięcia i gazocięgu podwyższonego Ĺśredniego ciśnienia DN300, PN1,6MPa.
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem.
1)      Na terenach istniejącej zabudowy możliwy jest wtórny podział terenu na działki budowlane. W planie nie określa się wielkości działek w wyniku wtórnego podziału, wynikać on winien z warunków określonych w przepisach szczególnych.
2)      Na terenach projektowanej zabudowy plan ustala przedstawioną na rysunku planu zasadę podziału terenu na działki budowlane. Zasada podziału ma charakter orientacyjny, dopuszcza się jej korekty przy zachowaniu następujących kryteriów:
a)      zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do drogi,
b)      minimalna powierzchnia działki budowlanej powstałej w wyniku wtórnego podziału nieruchomości nie może być mniejsza niż 1.000 m2,
c)      szerokość frontu działki przylegającej do drogi publicznej nie może być mniejsza niż 24,0 m,
d)      możliwe jest łączenie dwóch sąsiednich działek.
3)      Dla zabudowy usługowej wielkość i forma działki winny wynikać z potrzeb inwestora.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.
1)      Na obszarze objętym planem obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu wynikające z wymogów konserwatorskich ustalonych dla strefy „OW” obserwacji archeologicznej.
2)      Ustala się strefę ochronną cmentarzy (oznaczonych na rysunku planu symbolami B.25ZC i B.26ZC) o szerokości 50 m zgodnie z oznaczeniem przedstawionym na rysunku planu. W strefie tej ustala się zakaz lokalizacji zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego, a także zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych Dla terenów objętych stre-fÄ? dopuszcza się odstępstwa od w/w ustaleń pod warunkiem uzgodnienia z właściwym inspektorem sanitarnym. Powyższe ustalenia nie dotyczą istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
3)      Dla obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią uwzględnić wymagania wynikające z art. 40 oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), zakazujące między innymi: lokalizowania na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.), gromadzenia ścieków, odchodów zwierzących, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścię wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania, wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych, sadzenia drzew lub krzewów, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót i czynności, które mogłyby utrudnić ochronę przed powodzią oraz wpłynÄ?Ä? na pogorszenie jakości wód.
4)      Na obszarze objętym planem występują urządzenia melioracyjne. Ewentualne kolizje należy uzgodnić z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
1) ObsługÄ? komunikacyjną obszaru ustala się:
a) ulicami klasy zbiorczej KD-Z 1/2 (droga powiatowa nr 2876 D), o szerokości w liniach rozgraniczających od 20,0 m do 24,0 m,
b) ulicami klasy lokalnej KD-L 1/2 (drogi powiatowe nr: 3358 D, 3368 D, 3371 D) o szerokościach w liniach rozgraniczających od 12,0 m do 24,0 m,
c) ulicami klasy dojazdowej KD-D o szerokości w liniach rozgraniczających od 8,0 m do 20,0 m.
d) drogami wewnętrznymi (KDW), szerokość w liniach rozgraniczających od 5,0 m do 12,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
e) w liniach rozgraniczających drogi publicznej klasy zbiorczej (KD-Z) oraz klasy lokalnej (KD-L) do-puszcza się realizację elementów i urządzeń związanych z obsługÄ? komunikacji zbiorowej,
f) w liniach rozgraniczających ulic zbiorczych (KD-Z) oraz klasy lokalnej (KD-L) ustala się przebieg ścieżek rowerowych. Szczegółowy przebieg winien być ustalany dla każdej trasy indywidualnie uwzględniając warunki lokalne.
2) Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
a) ustala się modernizację i rozbudową infrastruktury technicznej w zakresie:
− budowy systemu kanalizacji sanitarnej zakośczonej oczyszczalnię ścieków,
− modernizacji i rozbudowy systemu wodocięgowego,
− modernizacji i rozbudowy urządzeń elektroenergetycznych,
− modernizacji istniejącego systemu komunikacyjnego, rozbudowy systemu komunikacji związanej z obsługÄ? projektowanej zabudowy,
b) ustala się zachowanie przebiegu istniejącej sieci gazowej podwyższonego Ĺśredniego ciśnienia DN300, PN1,6MPa wraz ze strefę ochrony od gazocięgu o szerokości 40,0 m. (po 20,0 m z obu stron). W strefie tej obowiązują następujące zasady zagospodarowania: zakaz lokalizacji zabudowy; obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż gazocięgu; dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez operatora gazocięgu; zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4 m (po 2 m od osi gazocięgu) – zagospodarowanie terenu zielenią niską; zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwaśości gazocięgu podczas eksploatacji,
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej winny być lokalizowane w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych w przepisach szczególnych i w porozumieniu z zarządcę dróg. W przypadku braku możliwości dopuszcza się lokalizację sieci poza liniami rozgraniczającymi dro-gi na warunkach określonych przez właścicieli lub zarządców terenu,
d) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
− zaopatrzenie w wodę z sieci wodocięgowej na warunkach określonych przez zarządcę sieci. Przy rozbudowie sieci należy uwzględnić wymagania przeciwpożarowe. W okresie przejściowym możliwe są rozwiązania lokalne (np. studnie),
− odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do systemu projektowanej kanalizacji zakośczonej oczyszczalnię ścieków. W okresie przejściowym możliwe są rozwiązania lokalne (np. zbiornik bezodpływowy lub oczyszczalnia przydomowa),
− odprowadzanie wód opadowych do istniejących cieków na warunkach określonych przez ich zarządcę lub do gruntu na terenie działki,
− zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej na warunkach określonych przez jej zarządcę.
§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w § 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu.
§ 4. Ustala się stawkę procentową służÄścÄ? naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nie-ruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 30%.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Zuzanna Bodurka
 

 

Załączniki

zagórze_mpzp_2009_uchwalone_kolor_8000 (17MB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sebastian Mika
Data wprowadzenia:2006-03-14 08:12:35
Opublikował:Sebastian Mika
Data publikacji:2010-03-01 08:07:24
Ostatnia zmiana:2019-08-12 12:18:00
Ilość wyświetleń:6098

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij