Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2008-08-25, INFORMACJA O ĹŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE DOTYCZĄCA WNIOSKU "PRODUKCJA SERÓW"

 
 
OBWIESZCZENIE
WĂ?JTA GMINY WALIM
 
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępwania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129 poz. 902 ze zm.) Wójt Gminy Walim zawiadamia poprzez obwieszczenie, o wydanej decyzji umarzającej postępwanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na
"Adaptacji pomieszczeń gospodarczych na zakład marginalnej, lokalnej produkcji serów i rozbudowa budynku gospodarczego o pomieszczenie obory w Walimiu działka
nr 440/2 i 442/2 Walim ul. Kolonia Górna 6 wraz z infrastrukturę towarzyszącą" jednostka ewidencyjna Walim.
 
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walim dnia 25.09.2008 r.
 
OŚ 7624/03/05/2008
 
 
DECYZJA
 
 
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępwania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zm.)
 
Umarzam
 
postępwanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji pomieszczeń gospodarczych na zakład marginalnej, lokalnej produkcji serów i rozbudowa budynku gospodarczego o pomieszczenie obory w Walimiu działka nr 440/2
i 442/2 Walim ul. Kolonia Górna 6 wraz z infrastrukturę towarzyszącą, jednostka ewidencyjna Walim.
 
Uzasadnienie
 
W dniu 25 sierpnia 2008 r. na wniosek Pana Krzysztofa Motowilczuk zam. Walim
ul. Kolonia Górna 6 wszczęto postępwanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji pn.
"Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na zakład marginalnej, lokalnej produkcji serów
i rozbudowa budynku gospodarczego o pomieszczenie obory w Walimiu, działka nr 440/2 i 442/2, Walim ul. Kolonia Górna 6, wraz z infrastrukturę towarzyszącą" jednostka ewidencyjna Walim.
Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz innego niż określone w tych punktach, które nie jest bezpośrednio związane z ochronę obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Z przepisu tego wynika, iż postępwanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy ściłle oznaczonych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Kwalifikowanie danego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, odbywa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573
ze zm.).
Zgodnie z opinią Wojewody DolnoŚląskiego z dnia 03 września 2008 r. sygnatura SPO.III.AM.6613-3/137-1/08, określone we wniosku przedsięwzięcie " pomimo, że zlokalizowane jest w granicach projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 "Ostoja Nietoperzy Gór Sowich" " nie powinno znacząco oddziaływać na ten obszar Natura 2000, z uwagi na charakter inwestycji, lokalizację w terenie zabudowanym oraz ograniczoną skalę jej oddziaływania.
W związku z powyższym planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy , zatem nie zachodzi konieczność sporządzania raportu w zakresie oddziaływania ww.
przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony ww. obszar Natura 2000.
Ponadto zgodnie z pismem Starosty Wałbrzyskiego z dnia 22.09.2008 r. sygnatura
TOĹ?.7633-57/08 przy inwestycji tej nie mają zastosowania zapisy § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć d sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573
z późn. zm. " ostatnia w Dz. U. z 2007 r. nr 158 poz. 1105), a mianowicie rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęty cytowanym rozporządzeniem (zdolność produkcyjna instalacji
do wyrobów mleczarskich wynosię będzie 1,26 Mg).
W Ĺświetle powyższego projektowana inwestycja nie podlega pod zapis art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, a tym samym postępwaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć.
 
Na podstawie powyższego należało orzec, iż w przypadku adaptacji pomieszczeń gospodarczych na zakład marginalnej, lokalnej produkcji serów i rozbudowa budynku gospodarczego o pomieszczenie obory w Walimiu, przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie wymagają przeprowadzenia postępwania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Konsekwencję ustalenia, iż niniejsze postępwanie stało się bezprzedmiotowe, jest wydanie decyzji o umorzeniu postępwania.
 
Pouczenie
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Wałbrzychu, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
 
                                                                                        
 
Otrzymują:
1. Gmina Walim, 58 " 320 Walim ul. Boczna 9,
2. Pan Krzysztof Motowilczuk, 58 " 320 Walim ul. Kolonia Górna 6
3. Państwo Krystyna i Henryk Motowilczuk
    58 " 320 Walim ul. Kolonia Górna 6
4. Starosta Wałbrzyski
    Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 20 " 24
 
Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
   Armii Krajowej 35C
   58-302 Wałbrzych
2. Starosta Powiatowy w Wałbrzychu
   Al. Wyzwolenia 20,
   58-300 Wałbrzych
3. Wojewoda Województwa DolnoŚląskiego
    Pl. Powstałców Warszawy 1
    58 " 951 Wrocław
 
 
 
 

 

 

Walim, dnia 25.08. 2008 r.
 
 
Informacja o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych dla inwestycji pn.
"Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na zakład marginalnej, lokalnej produkcji serów i rozbudowa budynku gospodarczego o pomieszczenie obory w Walimiu
działka nr 440/2 i 442/2 Walim ul. Kolonia Górna 6 wraz z infrastrukturę towarzyszącą".
 
.
Poniższą informacje umieszcza się:
  1. na tablicy informacyjnej Urządu Gminy Walim
  2. na stronie internetowej Urządu Gminy Walim
 
INFORMACJA O ĹŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE DOTYCZĄCA WNIOSKU
 
            Na podstawie art. 32 ust 1 pkt 1, ust 3, art. 53, ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62.poz.627 z późn. zm.), Wójt Gminy Walim informuje,
że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono:
 
- wniosek o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych, złożony w dniu 18.08.2008 r przez Pana Krzysztofa Motowilczuk zam. Walim ul. Kolonia Górna 6, dla przedsięwzięcia polegającego na "Adaptacji pomieszczeń gospodarczych na zakład marginalnej, lokalnej produkcji serów i rozbudowy budynku gospodarczego
o pomieszczenie obory zlokalizowanej w Walimiu na działkach nr 440/2 i 442/2 obręb Walim, wraz z infrastrukturę towarzyszącą
 
 
INFORMUJE SIĘ, ŻE W TERMINIE 21 DNI OD DATY PODANIA TEJ INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, TJ OD DNIA 25.08.2008 r. DO DNIA 15.09.2008 r.
ISTNIEJE MOZLIWOŚÄ? PISEMNEGO SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW
Uwagi można składać w sekretariacie Urządu Gminy w Walimiu pok nr 1, ul. Boczna 9,
58-320 Walim.
Z dokumentami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 13 w godzinach pracy urządu.
 
 
 
 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2008-08-25 11:15:48
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2008-08-25 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:47
Ilość wyświetleń:1656

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij