Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2011-03-29, Odbudowa drogi gminnej dz. nr 98, 93/17, 206/4 w Dziećmorowicach

SŁONECZNE/4/2011                                          Walim, 20.04.2011 r.
  
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: SŁONECZNE/4/2011
Nazwa zadania: Odbudowa drogi gminnej dz. nr 98, 93/17, 206/4 w Dziećmorowicach
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą (oferta nr 6) złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
Ul. Lubelska 21
58-300 Wałbrzych
                                                 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 360 826,80 PLN brutto
 
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy od  dnia 26.04.2011 r.Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty:
      
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
Ĺświdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Ul. Częstochowska 12
58-100 Ĺświdnica
433 002,78
83,33
2
P.P.H.U. „STA-POL”
Stanisław Skrzyniarz
Ul. Tkacka 2
58-350 Mieroszów
397 938,58
90,67
3
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
 
Ul. Lubelska 21
58-300 Wałbrzych
 
360 826,80
100
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie została odrzucona żadna oferta.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajduję się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t.j. Dz.U. z 2007r.Nr 223, poz.1655 z p.zm.)
  
Zastępca Wójta Gminy Walim
Krzysztof Łuczak
 
 

 

UWAGA !!!

W dn. 11.04.2011 r. dokonano zmiany treści ogłoszenia oraz SIWZ.
Zmianie uległ termin wykonania zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 98, 93/17, 206/4 w Dziećmorowicach”. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia pierwotnego znajduje się poniżej.
 

 SŁONECZNE/4/2011                                        Walim, 11.04.2011 r.

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 100553-2011 z dnia 2011-03-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiot zamówienia dotyczy odbudowy drogi na podstawie projektu (załączniki do SIWZ) Szerokość jezdni 3,00 do 3,50 m; długoĹ?Ä? ok.490 m, z rowem odwadniającym 614 m. Powierzchnia masy bitumicznej ok.1830 m2. Przekrój drogi od góry:...
Termin składania ofert: 2011-04-20

 
Numer ogłoszenia: 73148 - 2011; data zamieszczenia: 11.04.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 100553 - 2011 data 29.03.2011
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. (74) 8494340, faks. (74) 8494340 

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
 
II.1) Tekst, który należy zmienić:
                   Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
 • W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 29.07.2011.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 30.09.2011.
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

 

SŁONECZNE/4/2011                                            Walim, 29.03.2011 r.
 
Walim: Odbudowa drogi gminnej dz. nr 98, 93/17, 206/4 w Dziećmorowicach
Numer ogłoszenia: 100553 - 2011; data zamieszczenia: 29.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. (74) 8494340, faks. (74) 84 94 355
 • Adres strony internetowej zamawiającego: walim.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej dz. nr 98, 93/17, 206/4 w Dziećmorowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy odbudowy drogi na podstawie projektu (załączniki do SIWZ) Szerokość jezdni 3,00 do 3,50 m; długoĹ?Ä? ok.490 m, z rowem odwadniającym 614 m. Powierzchnia masy bitumicznej ok.1830 m2. Przekrój drogi od góry: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.4cm; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr.4cm; podbudowa z kruszywa kamiennego gr.min.20cm (zgodnie z załÄśczonÄ? dokumentację). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 4 Program funkcjonalno - użytkowy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 29.07.2011.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności Zamawiający żąda m.in.: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.(zał. nr 2 do SIWZ). Ocena speśniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły speśnia-nie speśnia, na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ. Zamawiający, w celu potwierdzenia speśniania przez Wykonawcę wymaganych warunków, dokona oceny speśniania tych warunków w oparciu o załÄśczone do oferty dokumenty.
 

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.(zał. nr 2 do SIWZ)
 

·         III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędny potencjał techniczny zamawiający wymaga oświadczenia o spełnieniu warunków w postępwaniu, które stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujące dokumenty: - dokumenty kierownika budowy, oświadczenia o spełnieniu warunków w postępwaniu, które stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
 

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. (Załącznik nr 2 do SIWZ) - Oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

·         III.4.1) W zakresie wykazania speśniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) załwiadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego załwiadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku występienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1) Zmiana terminu zakośczenia robót, a) zmiany będące następstwem działania innych organów, np. eksploatatorów infrastruktury, właścicieli gruntów pod inwestycję, organy administracji poprzez przekroczenie terminów wydania niezbędnych do prowadzenia inwestycji: decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania tychże decyzji, zezwoleń i uzgodnień, która nie następiła z winy Wykonawcy; b) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukośczenie zamówienia w terminie umownym, c) dopuszcza się skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wcześniejszego zakośczenia prac. 2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne speśniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby speśniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c) zmiana obowiązującej stawki VAT; 3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodą. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługÄ? administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).
 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 20.04.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępwania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub częśi zamówienia: nie
 
 

Termin i miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, 

dn. 20.04.2011 r. godz. 12:30


Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 

Załączniki

SIWZ (116.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Oświadczenie (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Umowa (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Program funkcjonalno - użtykowy (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5a (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5b (128.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5c (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5d (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Przedmiar (88.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2011-03-29 15:17:39
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2011-03-29 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:45
Ilość wyświetleń:1876

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij