Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2011-03-17, Przetarg CKiT: Ochrona fizyczna osób i mienia na dwóch obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Walim: Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim oraz Sztolnie Walimskie w Walimiu

 

 

UWAGA !!!

 
W dn. 21.03.2011 r. wpłynÄ?Ĺ?o pismo do Zamawiającego z pytaniami dot. treści SIWZ. Pytania te oraz udzielone odpowiedzi znajduję się w załączniku u dołu strony pn. „Pytania i odpowiedzi z dn. 21.03.2011 r.”
 
UWAGA !!! W dn. 21.03.2011 r. dokonano zmiany w treści ogłoszenia oraz w treści SIWZ. Zmiana dotyczy pkt. II.1.3) ogłoszenia oraz pkt. III.2 SIWZ. Treść wprowadzonej zmiany ujęto poniżej. Zaktualizowaną SIWZ zamieszczono u dołu strony.
 
OCHRONA/1/2011                                   Walim, 21.03.2011 r.
Numer ogłoszenia: 90779 - 2011; data zamieszczenia: 21.03.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 86801 – 2011, data 17.03.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samorządowa Instytucja Kultury pn.: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Ul. Kościuszki 2, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. (074) 845 72 30, fax. (074) 845 73 00.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
  • W ogłoszeniu jest: Usługa ma być wykonywana przy pomocy zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy, pracowników posiadających licencję pracownika ochrony.
  • W ogłoszeniu powinno być: Usługa ma być wykonywana przy pomocy zatrudnionych u Wykonawcy, na podstawie umowy, pracowników
Dyrektor CKiT w Walimiu
Zbigniew Wojcieszak
 

 

OCHRONA/1/2011                                                Walim, 17.03.2011 r.
 
 

Walim: Ochrona fizyczna osób i mienia na dwóch obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Walim: Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim oraz Sztolnie Walimskie w Walimiu
Numer ogłoszenia: 86801 - 2011 data zamieszczenia: 17.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowa Instytucja Kultury pn.: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Ul. Kościuszki 2, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. (74) 845 72 30, faks.(74) 845 73 00
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckit.cal.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia na dwóch obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Walim: Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim oraz Sztolnie Walimskie w Walimiu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia należącego do Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sprawował stałÄ? bezpośrednią ochronę fizyczną osób oraz mienia na terenie dwóch obiektów: Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim oraz Sztolni Walimskich w Walimiu w godz. 21.00 - 9.00. Usługa ma być wykonywana przy pomocy zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy, pracowników posiadających licencję pracownika ochrony. Zakres ochrony obejmuje: - patrolowanie terenu obiektu, w szczególności wejścia i jego bezpośredniego sąsiedztwa oraz podejmowanie stosowanych działań w razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku, poprzez podjącie interwencji lub wezwanie Policji, względnie straży pożarnej - obowiązkowy obchód co najmniej 2 razy w cięgu dyżuru - po zakośczonym dyżurze, przed przekazaniem stanowiska - sprawdzenie pomieszczeń, zabezpieczeń technicznych, takich jak: kłódki, zamki, plomby, okna, oświetlenie - niezwłoczne informowanie pracowników Zamawiającego o zaistniałych zdarzeniach na terenie ochranianych obiektów Pozostały informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: tak.
 

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupeśniających

·         Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia świadczonej usługi o tzn. godziny dodatkowe. W takim wypadku Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie liczone wg stawki godzinowej określonej w ofercie
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 11.04.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia speśniania tego warunku Wykonawca przedłoży aktualną koncesję wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie osób i mienia (DZ.U. nr 114 poz. 740 z dnia 26 września 1997 r.). Nie jest możliwe skorzystanie w tym zakresie z zasobów innego podmiotu. Wykonawca przedłoży również aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Ponadto Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia speśniania tego warunku Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych i/lub aktualnie wykonywanych kontraktów (załącznik nr 4 do SIWZ), trwających min. 6 miesięcy, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - dotyczących usług ochrony osób i mienia z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie - referencje (co najmniej 3 kontrakty + referencje). Ponadto Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
 

III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia. Ponadto Wykonawca przedłoży: - oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania speśniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję
·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub cięgłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania speśniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załÄśczeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         opłaconÄ? polisą, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) załwiadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego załwiadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 25.03.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępwania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub częśi zamówienia: nie
 
 

Termin i miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, dn. 25.03.2011 r., godz. 12:30

 

Dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

Zbigniew Wojcieszak

Załączniki

SIWZ (119kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Oświadczenie (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Umowa (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Wykaz usług (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytania i odpowiedzi z dn. 21.03.2011 r. (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2011-03-17 09:05:13
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2011-03-17 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:45
Ilość wyświetleń:1419

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij