Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Budżet na rok 2008

Uchwała nr XV/ 85 /2007
Rady Gminy Walim
z dnia 18 grudnia 2007roku
 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d" i lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 165, art. 173, art.184,  art. 188 ust.2 art. 195 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy uchwala, co nastÄ?puje:
 
§1
1. Dochody budżetu w wysokości 13.034.942,-zł zgodnie z załÄścznikiem nr 1, w tym:
- dochody bieżące                                                                         12.118.982,-zł
- dochody majątkowe                                                                        915.960,-zł
- dochody własne w wysokości                                                        6.041.960,-zł
- subwencje ogólna w wysokości                                                      3.951.674,-zł
- dotacje celowe w wysokości                                                          3.041.308,-zł
 
2. Wydatki budżetu w wysokości 17.236.642,-zł  zgodnie z załÄścznikiem nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości   11.178.642,-zł  tym:
  • wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  w wysokości 4.405.225,-zł
  • dotacje z budżetu w wysokości                                                                  1.025.200,-zł
  • wydatki na obsługÄ? długu gminy w wysokości                                     200.000,-zł
  • wydatki z tytułu poręczeń                                                                                88.000,-zł
- wydatki majątkowe w wysokości                                                                         6.058.000,-zł
    w tym inwestycyjne w wysokości                                                                        6.058.000,-zł
 
§ 2
1. Deficyt budżetu w wysokości 4.201.700,-zł
2. Przychody budżetu  na kwotę  4.817.423,-zł  oraz rozchody budżetu gminy  na kwotę          
    615.723,-zł zgodnie z załÄścznikiem nr 4.
3. Ĺąródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z zacięgnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 4.817.423,-zł
4. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zacięgniętych kredytów i pożyczek na kwotę 615.723,-zł   finansowane będą z dochodów gminy.
5. Prognozą kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załÄścznik nr 11.
 
§ 3
1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 50.991,-zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 50.000,-zł z przeznaczeniem na finansowanie
    wydatków  bieżących - organizacja robót publicznych.
3. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.000,-zł.
 
§ 4
1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.942.163,-zł oraz dochody związane z realizację tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa
w wysokości 9.000,-zł,  zgodnie z załÄścznikiem nr 5.
2. Określa się dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
§ 5
1.Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
-  przychodyw wysokości 1.740.100,-zł
w tym dotacja z budżetu w wysokoĹ?ci 500.000,-zł
-    wydatki w wysokości 1.740.100,-zł
w tym wpłata do budżetu nadwyżek Ĺ?rodków obrotowych w wysokości
zgodnie z załÄścznikiem nr 7.
2. Ustala się dotacje celową na dofinansowanie kosztów inwestycji, realizowanych przez Administrację Budynków Komunalnych  w wysokości 50.000,-zł.
3. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane
zgodnie z załÄścznikiem nr 7.
 
§ 6
1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 2.245.000,-zł w tym:
- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości   2.245.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 8
2.Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 60.200,-zł w tym:
- na cele publiczne związane z realizację zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osięgnięcia zysku w wysokości 60.200,-zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
§ 7
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska
i Gospodarki Wodnej, określony w załÄśczniku nr 10.
 
 
§ 8
1.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 100.000,-zł  i wydatki na realizację zadań określonych:
- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości 92.000,-zł,
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 8.000,-zł.
 
§ 9
1.Ustala się wykaz wydatków związanych z realizację  zadań inwestycyjnych,
zgodnie z załÄścznikiem nr 3.
2.Ustala się limity wydatków związanych z realizację wieloletnich programów
inwestycyjnych, zgodnie z załÄścznikiem nr 12.
 
 
 
§ 10
Ustala się limity zobowiązał z tytułu zacięganych  kredytów i pożyczek :
-  krótkoterminowych na pokrycie występującego w cięgu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.200.000,-zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.201.700,-zł.
 
 
§ 11
1. Upoważnia się Wójta  do zacięgania zobowiązał:
- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w cięgu roku przejściowego deficytu
   budżetu do wysokości 1.200.000,-zł,
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów
   i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE - do wysokości kwot ustalonych
   w załączniku nr 12,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia cięgłości   
   działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 500.000,-zł.
 
2. Upoważnia się Wójta  do:
- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji  
    budżetowej,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień  w  
   planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów
   własnych i wydatków nimi finansowanych,
- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do
   dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
 
§ 12
Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy.
 
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia z mocć obowiązującą od 1 stycznia 2008
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego oraz
na tablicy ogłoszeń Urządu Gminy.
 
 
 
                                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                                      Zuzanna Bodurka

Załączniki

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY WALIM NA 2008 ROK (100kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XV_85_2007 z dnia 18 grudnia 2007r (164.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2008-01-23 09:53:44
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2008-01-23 10:09:01
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:24:22
Ilość wyświetleń:1882

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij