Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2011-02-09, Sporządzenie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację dla budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Walim

 

Audyt/2/2011                                                   Walim, 23.02.2011 r.
  
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Audyt/2/2011
Nazwa zadania: Sporządzenie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację dla budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Walim
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą (oferta nr 6) złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
Pracownia Audytorska inż. Jacek Stąpień
Ul. BĹ?awatna 22
27-400 Ostrowiec Ĺświątokrzyski
                                                 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 23 985,00 PLN brutto
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 07.03.2011 r.Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty:
      
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
Konsorcjum firm:
LIDER:
Profil - Joanna Nowak
PARTNER:
Corematic - Jarosław Pierzchawka
 
LIDER:
Ul. Ĺświątojańska 5b
44-100 Gliwice
PARTNER:
Ul. Warszawska 31c/30
44-102 Gliwice
 
53 819,27
44,57
2
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „UTEX” Sp. z o.o.
Ul. Strzeleckiego 27
44-105 Gliwice
68 265,00
35,14
3
„MODULO” Wojciech Wawrzyniak
Ul. Przyjaźni 66 lok.12
53-030 Wrocław
81 918,00
29,28
4
BIURO PROJEKTÓW
EURO-INSTAL
Leszek Kwiecień
Os. Kolorowe 15/35
31-939 Kraków
51 660,00
46,43
5
„NEON” Wojciech Norberciak
Ul. Przemysłowa 3
42-262 Poczesna
53 136,00
45,14
6
Pracownia Audytorska inż. Jacek Stąpień
Ul. BĹ?awatna 22
27-400 Ostrowiec Ĺświątokrzyski
23 985,00
100
7
Małopolska Agencja Energii i środowiska Sp. z o.o.
Ul. Ĺ?ukaszewicza 1
31-429 Kraków
58 117,50
41,27
8
„ARTMANU STUDIO” Projektowanie i Wykonawstwo
Marta Fiema
Ul. DembiĹ?skiego 16/17
63-400 Ostrów Wielkopolski
48 585,00
49,37
9
Pracownia Projektowo -Konserwatorska PROKON
Aleksandra BagiĹ?ska
Ul. Kasztanowa 15
46-053 Suchy Bór
44 034,00
54,47
10
Biuro Realizacji Inwestycji
Sławomir Sobusiak
Plac Zwycięstwa 6/1
58-330 Jedlina Zdrój
40 590,00
59,09
11
Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii „ESCO” Sp. z o.o.
Os. Handlowe 9
31-936 Kraków
224 764,05
10,67
12
 
Dolnośląska Agencja Energii i środowiska S.C.
Agnieszka Cena - Soroko, Jerzy Żurawski
 
Ul. PeĹśczyćska 11
51-180 Wrocław
91 020,00
26,35
13
Przedsiębiorstwo „INWESTBUD” Sp. z o.o.
Ul. Jaworowa 15a
58-306 Wałbrzych
99 000,00
24,23
 
     2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie została odrzucona żadna oferta.
     3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajduję się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t.j. Dz.U. z 2007r.Nr 223, poz.1655 z p.zm.)
  
Sekretarz Gminy Walim
Aleksandra Ignaszak
 

 

Audyt/2/2011                                            Walim, 09.02.2011 r.
 
Walim: Sporządzenie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację dla budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Walim
Numer ogłoszenia: 46501 - 2011 data zamieszczenia: 09.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 74 8494340, faks. 74 8494340
 • Adres strony internetowej zamawiającego: walim.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację dla budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Walim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej dla budynków zlokalizowanych w Gminie Walim: 1. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu przy ul. Kościuszki 2 dz.578 obr. Walim 2. Wiejski Dom Kultury w Dziećmorowicach ul. Sienkiewicza 75 dz.432 obr. Dziećmorowice 3. Świetlica wiejska z remizę strażacką w Zagórzu Śląskim działka nr 380 obr. Zagórze Śląskie Szczegółowy zakres zamówienia określa: Program funkcjonalno - użytkowy stanowiący załącznik nr 5 Wymagania stawiane Wykonawcy: - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązał umowy, - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie wraz z własnościę wszystkich egzemplarzy dokumentacji (w tym w wersji elektronicznej), objętych przedmiotem zamówienia. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonać wizji lokalnej miejsc przewidzianych na wykonanie usługi. W dokumentacji należy uwzględnić stan techniczny poszczególnych elementów obiektów z dokładnym określeniem sposobu ich naprawy, wzmocnienia, zabezpieczenia oraz niezbędnych wymian. Przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancję i rękojmię 36 miesięcy od daty odbioru koścowego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71.31.43.00-5,79.21.20.00-3,71.22.10.00-3,71.24.50.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 16.05.2011.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności Zamawiający żąda m.in.: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ), Oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Ocena speśniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły speśnia-nie speśnia, na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ. Zamawiający, w celu potwierdzenia speśniania przez Wykonawcę wymaganych warunków, dokona oceny speśniania tych warunków w oparciu o załÄśczone do oferty dokumenty
 

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ) oraz wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie). Wykaz zawierać musi najmniej 1 zadanie z zakresu audytu energetycznego budynków użyteczności publicznej o kubaturze minimum 4.000 m3 oraz 1 zadanie z zakresu dokumentacji projektowej budynków użyteczności publicznej o kubaturze minimum 4.000 m3 w oparciu o wykonany audyt energetyczny, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - wg załącznika nr 4 do SIWZ wraz z załÄśczeniem dokumentów (referencji) potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie
 

·         III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada potencjał techniczny, zamawiający żąda Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ)
 

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada osoby zdolne do wykonywania zamówienia, zamawiający żąda Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ) oraz dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dokumenty mają potwierdzić, że Wykonawca dysponuje min. jedną osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania opracowaĹ? szczegółowych audytów energetycznych oraz osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej i sanitarnej
 

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia, zamawiający żąda Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ), Polisą, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

·         III.4.1) W zakresie wykazania speśniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub cięgłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania speśniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załÄśczeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconÄ? polisą, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku występienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1) Zmiana terminu zakośczenia robót, a) zmiany będące następstwem działania innych organów, np. eksploatatorów infrastruktury, właścicieli gruntów pod inwestycję, organy administracji poprzez przekroczenie terminów wydania niezbędnych do prowadzenia inwestycji: decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania tychże decyzji, zezwoleń i uzgodnień, która nie następiła z winy Wykonawcy; b) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukośczenie zamówienia w terminie umownym, c) dopuszcza się skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wcześniejszego zakośczenia prac. 2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne speśniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby speśniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c) zmiana obowiązującej stawki VAT; d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodą. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługÄ? administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).
 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 18.02.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępwania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub częśi zamówienia: nie
 
 

Termin i miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, Sala narad, 18.02.2011 r., godz. 12:30

 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (128.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 1 - Formularz ofertowy (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Wzór umowy (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Wykaz usług (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Program funkcjonalno - użytkowy (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Rysunki (574.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2011-02-09 11:09:42
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2011-02-09 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:43
Ilość wyświetleń:1825

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij