Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2011-01-14, Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowej na odbudowądrogi gminnej

 

ZO/Dokumentacja/1/2011                             Walim, 2011-01-24
 
 INFORMACJA O WYNIKU
 
postępwania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8
 
Gmina Walim informuje, że w prowadzonym postępwaniu, pn.:
 
„Wykonanie dokumentacji projektowej na odbudową drogi gminnej”
 
Na zapytanie odpowiedziało 12 firm:
 
Lp.
 
 
Nazwa
 
Cena brutto w zł
 
Uwagi
1
PROFIL BIS SP. Z O.O.
Ul. Fabryczna 23
Zielona Góra
28 670,00
-
2
DRAFT SPÓĹ?KA INŻYNIERSKA S.C.
R.Dudek D. Białas
Ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice
61 500,00
-
3
Biuro Inżynierskie INVEST
Witold Chmielewski
Os. Różane 3b/3
58-200 Dzierżoniów
9 963,00
-
4
Zakład Projektowania i Nadzoru Obiektów Inżynierii Lądowej
LECH GRABOWSKI
Ul. Jedności Narodowej 71/8
50-262 Wrocław
35 055,00
-
5
Z.B.D. i O. „DROGBUD”
MGR INŻ. Tadeusz Wyrwiłski
Ul. Strumykowa 21B/11
65-101 Zielona Góra
17 220,00
-
6
„FORMA” Pracownia Projektowa s.c.
W. Formanowska R. Formanowski
Wilkowice, Ul. Dębowa 6
64-115 Ĺświąciechowa
9 840,00
-
7
Biuro Inżynierskie Inwest-ProMul
Ul. Przedmieście 20
58-200 Dzierżoniów
14 030,00
-
8
ALFA PROJEKT Tomasz PĹ?onka
Ul. StroĹ?ska 4A/21
50-540 Wrocław
13 614,87
-
9
Agencja Budowlana KALDO
Paweł Jędras
Ul. AntoniĹ?ska 6
64-100 Leszno
25 830,00
-
10
Biuro Projektowe SYNTECH
Synowiec i Juda Spółka Jawna
Ul. Urocza 22
58-500 Jelenia Góra
12 300,00
-
11
Usługi Projektowe i Inwestycyjne
Michał Michał
Ul. Buczka 11A
57-350 Kudowa - Zdrój
14 760,00
-
12
Pracownia Projektowania i Nadzoru
„DRO-INSTAL”
Mgr inż. Kazimierz Strzelczyk
Ul. Świdnicka 24
58-200 Dzierżoniów
32 964,00
-
 
 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Firmą:
 
„FORMA” Pracownia Projektowa s.c.
W. Formanowska R. Formanowski
Wilkowice, Ul. Dębowa 6
64-115 Ĺświąciechowa
 
Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Dziękuję za złożenie oferty.
 
Osoby do kontaktów:
 
W zakresie procedury zapytania ofertowego:
Stanowisko                   Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych
Imię i nazwisko             Justyna Dobek
Tel.                              74 84 94 351    
Fax.                             74 84 94 355
(w godzinach pracy Zamawiającego)      
 
W zakresie dot. przedmiotu zapytania ofertowego:
Stanowisko                   Kierownik ref. Infrastruktury Technicznej
Imię i nazwisko             Jan Rudnicki
Tel.                              74 84 94 346    
Fax.                             74 84 94 355
(w godzinach pracy Zamawiającego)      
 
 Zastępca Wójta Gminy Walim
Krzysztof Łuczak
 
 

 

ZO/Dokumentacja/1/2011                                Walim, 14.01.2011 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
 

W związku z planowanym zakupem Gmina Walim prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: „Wykonanie dokumentacji projektowej na odbudowądrogi gminnej”

 
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest:
Wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budową. (Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania - program funkcjonalno – użytkowy)
 

Termin wykonania zamówienia: 16/05/2011 r.

 
Proszę o podanie w ofercie cen netto i brutto.
 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 

Sposób przygotowania oferty:

 

1.   Ofertą należyspo­rządzić w jązyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścię w zabezpieczonej kopercie z adnotację "ZO/Dokumentacja/1/2011"  - z wykorzystaniem „formularza oferty” będącego załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zapytania,

2.   Do oferty prosimy dołączył następujące dokumenty :
a.       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b.       dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c.       wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty
z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
 
Nazwa kryterium
 
Waga
cena
100
 
Miejsce i termin składania ofert:
 

Oferty należy składać do dnia: 21.01.2011 do godz. 12.00  w siedzibie zamawiającego

Gmina Walim
ul. Boczna 9
 58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.bip.walim.pl
oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: pocztą tradycyjną.
 
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko                   Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko            Justyna Dobek        
tel.                                74 84 94 351  
fax.                               74 84 94 355  
w terminach                 godz. pomiędzy 9.30 a 11.30 w zakresie procedury zapytania ofertowego
 

stanowisko                   Kierownik referatu IT  
imię i nazwisko            Jan Rudnicki  

tel.                                 74 84 94 346

fax.                                74 84 94 355 w terminach w godzinach pracy zamawiającego
w zakresie merytorycznej obsługi przedmiotu zapytania ofertowego

 
Załączniki:
Formularz ofertowy (zał. nr 1)
Program użytkowy (zał. nr 2)
Rysunek (zał. nr 3)
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Załączniki

Zał. nr 1 Formularz Ofertowy (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Program Funkcjonalno - Użytkowy (42.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Rysunek (459kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2011-01-14 14:54:09
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2011-01-14 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:43
Ilość wyświetleń:1731

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij