Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2010-12-13, Wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb Urządu Gminy w Walimiu

UWAGA !!!

W związku z  błądem (ze strony Zamawiającego) zaistniałym przy przy weryfikacji ofert przetagowych oraz w związku z niesłusznym odrzuceniem oferty nr 1, przeprowadzono powowną ich weryfikację. Zawiadomienie o wyniku przetagru z dn. 21.01.2011 r. zamieszczono poniżej:

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

GEODETA/20/2010                                   Walim, 21.01.2011 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Przewozy/19/2010
Nazwa zadania: Wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb Urządu Gminy w Walimiu
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
„Pin-Geo” Piotr Borkowski
Ul. Główna 15/5
58-321 Jugowice
                                                 
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę:
1 886,00 zł brutto
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od dnia 31.01.2011 r.Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty:  
 
Nr oferty
 
NAZWA I ADRES FIRMY
Cena oferty brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
 
„GEODEZJA” Maciej Mikołajczak
Ul. Basztowa 38/9
58-316 Wałbrzych
 
4 255,80
44,32
2
 
„Pin-Geo” Piotr Borkowski
Ul. Główna 15/5
58-321 Jugowice
 
1 886,00
100
3
 
P.P.U. „INTERCESJA” Sp z o.o.
Ul. Świdnicka 38 bud. 2A/2
58-200 Dzierżoniów
 
5 368,00
35,13
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie została odrzucona żadna z ofert
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajduję się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t.j. Dz.U. z 2007r.Nr 223, poz.1655 z p.zm.)
 
Zastępca Wójta Gminy Walim
Krzysztof Łuczak
 

 

 

GEODETA/20/2010                                          Walim, 12.01.2011 r.
 
 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Przewozy/19/2010 

Nazwa zadania: Wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb Urządu Gminy w Walimiu

 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
 

„Pin-Geo” Piotr Borkowski
Ul. Główna 15/5
58-321 Jugowice

                                                 

W prowadzonym postępwaniu odrzucono ofertą nr 1

 
Uzasadnienie prawne: art. 24, ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (brak świadectw nadania uprawnień zawodowych (w zakresie geodezji i kartografii) minimum 2 osobom, które miałyby uczestniczyć w wykonywaniu zadania)
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę:
 

1 886,00 zł brutto

 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 24.01.2011 r.Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty:  
 
 
Nr oferty
 
 
NAZWA I ADRES FIRMY
 
Cena oferty brutto
 
Liczba punktów w kryterium cena
 
1
 
-
 
4 255,80
44,32
 
2
 
„Pin-Geo” Piotr Borkowski
Ul. Główna 15/5
58-321 Jugowice
 
1 886,00
100
 
3
 
P.P.U. „INTERCESJA” Sp z o.o.
Ul. Świdnicka 38 bud. 2A/2
58-200 Dzierżoniów
 
5 368,00
35,13
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu została odrzucona oferta nr 1
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu został wykluczony 1 wykonawca (oferta nr 1)
 

środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajduję się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t.j. Dz.U. z 2007r.Nr 223, poz.1655 z p.zm.)
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 
 

 

GEODETA/20/2010                                                     Walim, 13.12.2010 r.
 
Walim: Wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb Urządu Gminy w Walimiu
Numer ogłoszenia: 357281 - 2010; data zamieszczenia: 13.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 074 8494340, faks. 74 8494355
 • Adres strony internetowej zamawiającego: walim.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb Urządu Gminy w Walimiu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb Urządu Gminy w Walimiu do 31.12.2012 roku Wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych obejmuje w szczególności sporządzenie dokumentacji dotyczącej: 1) podziałów nieruchomości, 2) wznowienia i okazywania granic nieruchomości, 3) dokonania trwałej stabilizacji wznawianych punktów granicznych, 4) rozgraniczenia nieruchomości, 5) sporządzanie dokumentów niezbędnych do wprowadzania zmian użytków, 6) połączenia działek, 7) usunięcia z map rozebranych budynków i budowli stanowiących treść ewidencyjną, 8) pomiar budynków lub budowli stanowiących treść ewidencyjną, których brak na mapie Zakres rzeczowy zamówienia określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnych zleceń wystawianych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego sporządzoną dokumentację wykonanej pracy, zgodnie z treścię zlecenia
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.50.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 31.12.2012.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności Zamawiający żąda m.in.: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. - świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie geodezji i kartografii - wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287). Ocena speśniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły speśnia-nie speśnia, na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ. Zamawiający, w celu potwierdzenia speśniania przez Wykonawcę wymaganych warunków, dokona oceny speśniania tych warunków w oparciu o załÄśczone do oferty dokumenty.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędny potencjał techniczny zamawiający wymaga oświadczenia o spełnieniu warunków w postępwaniu
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędny potencjał techniczny zamawiający wymaga oświadczenia o spełnieniu warunków w postępwaniu, a także o dysponowaniu co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych, - oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania speśniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu, należy przedłożyć:
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) załwiadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego załwiadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 21.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępwania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub częśi zamówienia: nie
 
Termin i miejsce otwarcia ofert: 21.12.2010 r. godz. 12:30,
Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (110kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz cenowy (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Formularz ofertowy (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Umowa (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Oświadczenie (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2010-12-13 13:19:54
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2010-12-13 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:42
Ilość wyświetleń:1184

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij