Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2010-12-03, świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice w granicach administracyjnych Gminy Walim

Przewozy/19/2010                                  Walim, 10.01.2011 r.
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
W związku z faktem, iż Przedsiębiorstwo Transportowe TRAVELWORLD, którego oferta została wybrana, uchyliło się od zawarcia umowy w dn. 31.12.2010 r. w sprawie realizacji zadania pn. „świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice w granicach administracyjnych Gminy Walim”, zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych obowiązkiem Zamawiającego jest ponowna ocena ofert. Jednak w związku z tym, że w prowadzonym postępwaniu oferty złożyły tylko dwie firmy (z czego oferta nr 1 została odrzucona) postępwanie zostało unieważnione (na podstawie art. 93, ust.1, pkt.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 
 
 

 

Przewozy/19/2010                        Walim, 21.12.2010 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Przewozy/19/2010
Nazwa zadania: świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice w granicach administracyjnych Gminy”
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
Przedsiębiorstwo Transportowe TRAVELWORLD
Ul. Wysockiego 13A
58-300 Wałbrzych
 
                                                 
W prowadzonym postępwaniu odrzucono ofertą nr 1

Uzasadnienie prawne: art. 24, ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów (niezbędnych do oceny spełnienia warunków udziału w postępwaniu) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę:
30 806,86zł brutto
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 31.12.2010 r.Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty:
      
 
Nr oferty
 
NAZWA I ADRES FIRMY
Cena oferty brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
 
-
 
62 671,33
49,16
2
 
 
Przedsiębiorstwo Transportowe TRAVELWORLD
Ul. Wysockiego 13A
58-300 Wałbrzych
 
30 806,86
100
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu została odrzucona oferta nr 1
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu został wykluczony 1 wykonawca (oferta nr 1)
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajduję się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t.j. Dz.U. z 2007r.Nr 223, poz.1655 z p.zm.)
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

 

UWAGA !!!  <14.12.2010 r.>

W dniu 14.12.2010 r. Wykonawcy którzy złożyli oferty w postępwaniu tj. Przedsiębiorstwo Transportowe TRAVELWORLD z Wałbrzycha oraz HOFITRAVEL z Wałbrzycha wezwani zostali do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz wyjaśnienia rozbieżności, które pojawiły się w ofertach w/w Wykonawców.

Termin złożenia wyjasnień i uzupełnieĹ? to 20.12.2010 r. godz. 10:00

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Przewozy/19/2010                                              Walim, 03.12.2010 r.
 
Walim: świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice w granicach administracyjnych Gminy Walim
Numer ogłoszenia: 395850 - 2010; data zamieszczenia: 03.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 074 8494340.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: walim.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 

 

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice w granicach administracyjnych Gminy Walim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice w granicach administracyjnych Gminy Walim Zakres usług obejmuje: - publiczny regularny transport osób na trasie (zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2a): a). Dziećmorowice - Wałbrzych b). Wałbrzych - Dziećmorowice z zastosowaniem cen biletów nie wyższych niż obecnie obowiązujące, podane w załączniku Nr 3. Przewóz osób ma się odbywać w ramach transportu publicznego, 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki : - Nr 2a - HARMONOGRAM KURSÓW - Nr 3 - obowiązujące ceny biletów (dot. transportu zbiorowego) 1.3. Dodatkowe informacje: 1) Rozliczenie usługi będzie prowadzone na podstawie faktycznie przejechanych wozokilometrów. 2) Do realizacji usługi transportu zbiorowego osób na trasie Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice, Wykonawca zapewni środki transportu w ilości co najmniej : - 3 autobusów w dni powszednie, każdy o łącznej ilości co najmniej 28 miejsc siedzących i stojących - 2 autobusów w dni powszednie w godzinach 4.00-6.00 oraz od 16.00-24.00 oraz soboty, niedziele i Ĺświąta, każdy o łącznej ilości co najmniej 19 miejsc siedzących i stojących.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.22.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 31.08.2011.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 

 

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 

 

 

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 

 

 

 

 

 

 

 

  • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności Zamawiający żąda m.in.: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr nr 6 do SIWZ), Ocena speśniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły speśnia-nie speśnia, na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ. Zamawiający, w celu potwierdzenia speśniania przez Wykonawcę wymaganych warunków, dokona oceny speśniania tych warunków w oparciu o załÄśczone do oferty dokumenty. 

 

 

 

 

 

  • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr nr 6 do SIWZ) oraz wykaz wykonanych i wykonywanych usług wraz z referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie zadania (zał. nr nr 4 do SIWZ)

 

 

 

 

 

  • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada potencjał techniczny, zamawiający żąda Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr nr 6 do SIWZ) oraz wykaz pojazdów (autobusów), którymi realizowane będzie zamówienie (zał. nr nr 5 do SIWZ)

 

 

 

 

 

  • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada osoby zdolne do wykonywania zamówienia, zamawiający żąda Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr nr 6 do SIWZ)

 

 

 

 

 

  • W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia, zamawiający żąda Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr nr 6 do SIWZ)
 

 

 

 • III.4.1) W zakresie wykazania speśniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • opłaconÄ? polisą, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) załwiadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego załwiadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 

 

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 

 

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 

 

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
 

 

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 10.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępwania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub częśi zamówienia: nie
 
 

 

 

 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:  10.12.2010 r. godz. 12:30, Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

 

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

 

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

 

 • III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

 

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III.2) ZALICZKI

 

III.1) WADIUM

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załączniki

SIWZ (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Oferta Wykonawcy (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Harmonogram (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Uchwała Rady Gminy (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Wykaz usług (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Wykaz pojazdów (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Oświadczenie Wykonawcy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 Wzór umowy (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2010-12-03 17:35:38
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2010-12-03 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:42
Ilość wyświetleń:1947

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij