Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2010-10-05, Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Walim sprzętem z pługiem odśnieżającym i urządzeniem do zwalczania Ĺśliskości jezdni

 

PŁUG/17/2010                                                 Walim, 15.10.2010 r.
 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: PŁUG/17/2010 

Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Walim sprzętem z pługiem odśnieżającym i urządzeniem do posypywania jezdni (zwalczania Ĺśliskości na drodze) 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:

P.P.H.U. „ART” Artur Ryl
Ul. Główna 14A
Zagórze Śląskie

                                                 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 94,16 PLN brutto
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 26.10.2010 r.Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty:   
 
Nr oferty
 
NAZWA I ADRES FIRMY
Cena oferty brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
 
P.P.H.U. „VIOLA” Pawłowski Jerzy
Ul. Sienkiewicza 12
Dziećmorowice
 
95,77
98,32
2
 
P.P.H.U. „ART” Artur Ryl
Ul. Główna 14A
Zagórze Śląskie
 
94,16
100
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie odrzucono żadnej z ofert
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców
 

środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu).
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajduję się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t.j. Dz.U. z 2007r.Nr 223, poz.1655 z p.zm.)
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

 

 

>>> Dodano nowe załączniki. Załączniki nieaktualne zostały usunięte. Ofertą należy złożyć na nowych załącznikach dostępnych u dołu strony <<<
 
 

 

 

UWAGA !!!  <12.10.2010 r.>
W związku z koniecznościę wprowadzenia zmian do specyfikacji (SIWZ) oraz ogłoszenia o zamówieniu przedłużono termin składania ofert do dn. 15.10.2010 r.
Zaktualizowane załączniki dostępne będą na stronie walim.bip.net.pl w dn. 13.10.2010 r.
Oferty należy składać na nowych formularzach wraz ze zaktualizowanymi załącznikami
 

 

 

UWAGA !!!
W związku ze zmianami wprowadzonymi w dn. 06.10.2010 r. i 07.10.2010 r. zaktualizowano następujące załączniki do SIWZ:
- SIWZ
- Wzór umowy
- Formularz ofertowy
Zaktualizowane załączniki dostępne są u dołu strony
 

 

UWAGA!!! Pytania i odpowiedzi z dn. 07.10.2010 r. dostępne są u dołu strony w załączniku pn. „Pytania i odpowiedzi 17.10.2010 r."
 

 

PŁUG/17/2010                                                 Walim, 07.10.2010 r.
 
Ogłoszenie powiązane:
 

Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie całej Gminy Walim sprzętem z pługiem odśnieżającym w sezonach 2010-2011 i 2011-2012
Termin składania ofert: 2010-10-13
 

Numer ogłoszenia: 277597 - 2010; data zamieszczenia: 07.10.2010
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 274161 - 2010 data 05.10.2010 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 74 8494340 faks. 74 8494355
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: NAZWA.
 • W ogłoszeniu jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Walim sprzętem z pługiem odśnieżającym i piaskarkę.
 • W ogłoszeniu powinno być: Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Walim sprzętem z pługiem odśnieżającym i urządzeniem do zwalczania Ĺśliskości na jezdni.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie całej Gminy Walim sprzętem z pługiem odśnieżającym w sezonach 2010-2011 i 2011-2012..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie całej Gminy Walim sprzętem z pługiem odśnieżającym i urządzeniem do posypywania jezdni (zwalczania Ĺśliskości na jezdni) w sezonach 2010-2011 i 2011-2012.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: Wykonawca powinien dysponować sprzętem do odśnieżania: min. 2 sprzęty z pługiem odśnieżającym i piaskarkę. Wykonawca powinien zatrudniać min. 2 operatorów sprzętu. Wykonawca zapewnia materiały szorstkie do posypywania dróg z ich dostarczeniem w miejsca wskazane przez zamawiającego: materiał szorstki w proporcjach 30% soli drogowej oraz 70 % piasku. Wykonawca powinien do usługi odśnieżania przystąpić, po opadach śniegu uniemożliwiających jazdę po drogach lub telefonicznym wezwaniu i określeniu zakresu odśnieżania dokonanym przez osobę wyznaczoną do kontaktów przez Zamawiającego, w czasie nie dłuższym, jak 2 godziny od wezwania..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca powinien dysponować sprzętem do odśnieżania: min. 2 sprzęty z pługiem odśnieżającym i urządzeniem do posypywania jezdni (zwalczania Ĺśliskości jezdni). Wykonawca powinien zatrudniać min. 2 operatorów sprzętu. Wykonawca zapewnia materiały szorstkie do posypywania dróg z ich dostarczeniem w miejsca wskazane przez zamawiającego: materiał szorstki w proporcjach 15% soli drogowej oraz 85% piasku. Wykonawca powinien do usługi odśnieżania przystąpić, po opadach śniegu uniemożliwiających jazdę po drogach lub telefonicznym wezwaniu i określeniu zakresu odśnieżania dokonanym przez osobę wyznaczoną do kontaktów przez Zamawiającego, w czasie nie dłuższym, jak 2 godziny od wezwania..
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

 

PŁUG/17/2010                                         Walim, 06.10.2010 r.
 

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 274161-2010 z dnia 2010-10-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie całej Gminy Walim sprzętem z pługiem odśnieżającym w sezonach 2010-2011 i 2011-2012
Termin składania ofert: 2010-10-13

 

Numer ogłoszenia: 276035 - 2010; data zamieszczenia: 06.10.2010
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 274161 - 2010 data 05.10.2010 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 74 8494340 faks. 74 8494355
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Nazwa.
 • W ogłoszeniu jest: Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Walim sprzętem z pługiem odśnieżającym.
 • W ogłoszeniu powinno być: Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Walim sprzętem z pługiem odśnieżającym i piaskarkę.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie całej Gminy Walim sprzętem z pługiem odśnieżającym w sezonach 2010-2011 i 2011-2012..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i zwalczanie Ĺśliskości dróg gminnych na terenie całej Gminy Walim sprzętem z pługiem odśnieżającym i piaskarkę w sezonach 2010-2011 i 2011-2012
II.2) Tekst, który należy dodać:
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykonawca powinien dysponować sprzętem do odśnieżania: min. 2 sprzęty z pługiem odśnieżającym i piaskarkę. Wykonawca powinien zatrudniać min. 2 operatorów sprzętu Wykonawca zapewnia materiały szorstkie do posypywania dróg z ich dostarczeniem w miejsca wskazane przez zamawiającego: materiał szorstki w proporcjach 30% soli drogowej oraz 70 % piasku. Wykonawca powinien do usługi odśnieżania przystąpić, po opadach śniegu uniemożliwiających jazdę po drogach lub telefonicznym wezwaniu i określeniu zakresu odśnieżania dokonanym przez osobę wyznaczoną do kontaktów przez Zamawiającego, w czasie nie dłuższym, jak 2 godziny od wezwania.
Zastępca Wójta Gminy Walim
Krzysztof Łuczak
 

 

PĹ?UG/17/2010                                      Walim, 05.10.2010 r.
Walim: Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Walim sprzętem z pługiem odśnieżającym
Numer ogłoszenia: 274161 - 2010; data zamieszczenia: 05.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie,
 tel. 74 8494340, faks. 74 8494340 
 • Adres strony internetowej zamawiającego: walim.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Walim sprzętem z pługiem odśnieżającym.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie całej Gminy Walim sprzętem z pługiem odśnieżającym w sezonach 2010-2011 i 2011-2012.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 15.04.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności Zamawiający żąda m.in.: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.(zał. nr 2 do SIWZ). Ocena speśniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły speśnia-nie speśnia, na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ. Zamawiający, w celu potwierdzenia speśniania przez Wykonawcę wymaganych warunków, dokona oceny speśniania tych warunków w oparciu o załÄśczone do oferty dokumenty.
 

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.(zał. nr 2 do SIWZ)
 

·         III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędny potencjał techniczny zamawiający wymaga oświadczenia o spełnieniu warunków w postępwaniu, które stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, a także wykazu sprzętu, którym wykonywane będzie zamówienie (zał. nr 3) wraz z dokumentami rejestracyjnymi (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
 

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. dokumenty operatorów sprzętu.
 

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (Załącznik nr 2 do SIWZ), - oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, - polisą, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

·         III.4.1) W zakresie wykazania speśniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconÄ? polisą, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) załwiadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego załwiadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 13.10.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępwania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub częśi zamówienia: nie
 
 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

 

Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad, dn. 13.10.2010 r.godz. 12:30

 
 
Zastępca Wójta Gminy Walim
Krzysztof Łuczak
 

Załączniki

SIWZ (120.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 - formularz ofertowy (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 2 - oświadczenie (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 3 - wykaz sprzętu (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 4 - wzór umowy (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 do umowy (15kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 2 do umowy (11.5kB) Zapisz dokument  
Pytania i odpowiedzi 17.10.2010 r (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZMIANA - SIWZ (116kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZMIANA - Zał. nr 1 - formularz ofertowy (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZMIANA - zał. nr 4 - wzór umowy (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 - wzór umowy (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2010-10-05 12:21:04
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2010-10-05 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:40
Ilość wyświetleń:1295

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij