Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2010-09-14, Dostawa sprzętu i wyposażenia na halę sportową z zapleczem techniczno - socjalnym w Walimiu

Wyposażenie-HALA/15/2010                         Walim, 24.09.2010 r.
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Wyposażenie-HALA/15/2010
Nazwa zadania: „Dostawa sprzętu i wyposażenia na halę sportowąz zapleczem techniczno – socjalnym w Walimiu”
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty osobno dla każdej częśi zamówienia.
 
CZĘŚĆ I (meble szatniowe)
W prowadzonym postępwaniu dla częśi I zamówienia złożono następujące oferty:
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
2
P.H. STEMA Stefan Boczyćo
Ul. Bystrzycka 17
58-100 Ĺświdnica
16 171,10
91,36
3
-
-
14 774,20
-
4
Finner Polska
Markiewicz Paweł
Ul. Sienna 18
96-100 Skierniewice
25 040,72
59,00
5
Zakłady Sprzętu Sportowego „POLSPORT” Sp. z o.o.
Ul. Wyzwolenia 59
43-300 Bielsko - Biała
16 920,43
87,32
7
P.U.H. “Sport Plus”
Ul. Słowackiego 75A
32-400 Myślenice
14 981,60
98,62
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu została odrzucona oferta nr 3
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu został wykluczony Wykonawca, który złożył ofertą nr 3
 
Do realizacji częśi I zamówienia wybrano Wykonawcę:
 
P.U.H. “Sport Plus”
Ul. Słowackiego 75A
32-400 Myślenice
                                                 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 14 981,60 PLN brutto
 
Ofertą nr 3 odrzucono, ponieważ nie speśniała wymagał określonych w SIWZ.
 
 
CZĘŚĆ II (meble biurowe)
W prowadzonym postępwaniu dla częśi II zamówienia złożono następujące oferty:
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
2
P.H. STEMA Stefan Boczyćo
Ul. Bystrzycka 17
58-100 Ĺświdnica
5 518,06
100
3
-
-
5 612,00
-
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu została odrzucona oferta nr 3
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wykluczono wykonawcę, który złożył ofertą nr 3
 
Do realizacji częśi II zamówienia wybrano Wykonawcę:
 
P.H. STEMA Stefan Boczyćo
Ul. Bystrzycka 17
58-100 Ĺświdnica
                                                 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 5 518,06 PLN brutto
 
Ofertą nr 3 odrzucono, ponieważ nie speśniała wymagał określonych w SIWZ.
 
 
CZĘŚĆ III (sprzęt fitness)
W prowadzonym postępwaniu dla częśi III zamówienia złożono następujące oferty:
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
EUROREKLAMA Dariusz Kiełb
Ul. Okulickiego 18/104
37-450 Stalowa Wola
18 600,00
54,18
3
-
-
10 077,20
-
4
Finner Polska
Markiewicz Paweł
Ul. Sienna 18
96-100 Skierniewice
17 069,08
59,04
6
VITAMED
Ul. Piłsudzkiego 47
48-303 Nysa
14 781,45
68,17
7
P.U.H. Sport Plus
Ul. Słowackiego 75A
32-400 Myślenice
16 458,46
61,23
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu została odrzucona oferta nr 3
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu został wykluczony wykonawca, który złożył ofertą nr 3
 
Do realizacji częśi III zamówienia wybrano Wykonawcę:
VITAMED
Ul. Piłsudzkiego 47
48-303 Nysa
                                                 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 14 781,45 PLN brutto
 
Ofertą nr 3 odrzucono, ponieważ nie speśniała wymagał określonych w SIWZ.
 
 
CZĘŚĆ IV (zestaw wypoczynkowy)
W prowadzonym postępwaniu dla częśi IV zamówienia złożono następujące oferty:
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
3
-
-
5 648,60
-
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu została odrzucona oferta nr 3
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu został wykluczony wykonawca, który złożył ofertą nr 3
 
W związku z tym, że dla tej częśi zamówienia (zestaw wypoczynkowy) nie złożono żadnej oferty, która speśniałaby wymagania określone w specyfikacji, część IV postępwania (zestaw wypoczynkowy) UNIEWAŻNIONO.
 
Ofertą nr 3 odrzucono, ponieważ nie speśniała wymagał określonych w SIWZ.
 
 
CZĘŚĆ V (inne)
W prowadzonym postępwaniu dla częśi V zamówienia złożono następujące oferty:
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
2
P.H. STEMA Stefan Boczyćo
Ul. Bystrzycka 17
58-100 Ĺświdnica
7 146,76
75,11
3
-
-
5 368,00
-
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu została odrzucona oferta nr 3
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu został wykluczony wykonawca, który złożył ofertą nr 3
 
W związku z tym, że dla tej częśi zamówienia (inne) najkorzystniejsza cenowo oferta przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, część V zamówienia UNIEWAŻNIONO.
                                                 
Ofertą nr 3 odrzucono, ponieważ nie speśniała wymagał określonych w SIWZ.
 
 
 
 
2. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od dnia 04.10.2010 r.Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu).
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajduję się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t.j. Dz.U. z 2007r.Nr 223, poz.1655 z p.zm.)
 
 
Zastępca Wójta Gminy Walim
Krzysztof Łuczak
 
 
 

 

UWAGA!!! >Pytania z dn. 17.09.2010 r.<
Pytania i odpowiedzi dostępne są w załączniku u dołu strony pn. „Odpowiedzi na pytania z dn. 17.09.2010 r.”
 
Wyposażenie-HALA/15/2010                                                  Walim, 14.09.2010 r.
 
Walim: Dostawa sprzętu i wyposażenia na halę sportową
z zapleczem techniczno - socjalnym w Walimiu
Numer ogłoszenia: 291424 - 2010; data zamieszczenia: 14.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 074 8494340, faks. 074 8494355     
 • Adres strony internetowej zamawiającego: walim.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu i wyposażenia na halę sportową z zapleczem techniczno - socjalnym w Walimiu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętu i wyposażenia na halę sportową z zapleczem techniczno - socjalnym w Walimiu i obejmuje 5 częśi: - meble szatniowe - meble biurowe - sprzęt fitness - zestaw wypoczynkowy - inne Dopuszcza się złożenie oferty na całoĹ?Ä? zamówienia, jak i na dowolnie wybraną część. Dla każdej z częśi zamówienia wybrany zostanie odrębny Wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza społród wszystkich ofert dla danej częśi. Wykaz sprzętu i wyposażenia hali - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga aby sprzęt i wyposażenie objęte przedmiotem zamówienia zostało dostarczone przez Wykonawcę oraz zamontowane, bądź złożone we wskazanym miejscu na obiekcie hali, na jego koszt, w terminie określonym w umowie. Podstawę przekazania będzie podpisanie przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.40.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: tak, liczba częśi: 5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 22.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności Zamawiający żąda m.in.: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr 5 do SIWZ)
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr 5 do SIWZ)
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędny potencjał techniczny zamawiający wymaga oświadczenia o spełnieniu warunków w postępwaniu (zał. nr 5 do SIWZ)
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia zamawiający wymaga oświadczenia o spełnieniu warunków w postępwaniu (zał. nr 5 do SIWZ)
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. (Zał. nr 5 do SIWZ) - Oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania speśniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu, należy przedłożyć:
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 • próbki, opisy lub fotografie
 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 22.09.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępwania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub częśi zamówienia: nie
 
Termin i miejsce otwarcia ofert:
22.09.2010 godzina 12:30, Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9 58-320 Walim, sala narad
 
 
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (131.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Formularz cenowy (99.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Wzór umowy (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Wykaz sprzetu (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Oświadczenie (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania z dn. 17.09.2010 r. (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2010-09-14 15:19:48
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2010-09-14 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:39
Ilość wyświetleń:1607

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij