Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2010-07-14, świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice w granicach administracyjnych Gminy Walim oraz dowóz dzieci klas 0-III ku

 

UWAGA!!! <17.08.2010 r.>
 
W związku z zaistniałÄ? pomyłkÄ? (błąd rachunkowy w ofercie nr 1), która nie została zauważona przed ogłoszeniem wyników, Gmina Walim informuje, że wyliczenia kwoty brutto w w/w ofercie zostały przez Wykonawcę poprawione. Kwota brutto uległa zmianie (zmiana z 144 375,92 zł brutto na 152 500,40 zł brutto). Przy ponownej ocenie ofert wzięto już pod uwagę kwotę właściwÄ?. Omyłka nie miała wpływu na wynik postępwania, ponieważ oferta nr 1 pozostała ofertą najkorzystniejszą.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 17.08.2010 r. (po uwzględnieniu poprawek) znajduje się w załączniku u dołu strony.
 

 

Przewozy/13/2010                                       Walim, 2.08.2010 r.
   
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Przewozy/13/2010
Nazwa zadania: świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice w granicach administracyjnych Gminy Walim oraz dowóz dzieci klas 0-III kursem zamkniętym do Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu w roku szkolnym 2010/2011
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
„WALIM-TRANS” Kwiatkowski & Piątek Spółka Jawna
Ul. Różana 1
58-320 Walim
                       
W prowadzonym postępwaniu odrzucono ofertą nr 4 na podstawie:
·         uzasadnienie prawne: art. 13, pkt.1,2 Ustawy o transporcie drogowym z dn. 06.09.2001 r. tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.874 z późniejszymi zmianami,
·         uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie posiada licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę:
144 375,92PLN brutto
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 09.08.2010 r.Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty:
      

 

 
Nr oferty
 
NAZWA I ADRES FIRMY
Cena oferty brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
 
„WALIM-TRANS” Kwiatkowski & Piątek Spółka Jawna
Ul. Różana 1
58-320 Walim
144 375,92
100
2
 
Przedsiębiorstwo Transportowe TRAVELWORLD
Ul. Wysockiego 13A
58-300 Wałbrzych
170 753,60
84,55
3
 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ĺświdnicy Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 1D
58-100 Ĺświdnica
339 916,00
42,47
4
 
HOFITRAVEL Hofman Mariusz
Ul. Beethovena 12
58-300 Wałbrzych
 
-
-

 

 
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu została odrzucona oferta nr 4
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu został wykluczony 1 wykonawca (oferta nr 4)
 
środki ochrony prawnej
 
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępwania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjćtej przez zamawiającego w niniejszym postępwaniu, lub
2) zaniechania czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
w niniejszym postępwaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub droga elektroniczna, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajduję się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t.j. Dz.U. z 2007r.Nr 223, poz.1655 z p.zm.
 
 
Wójt Gminy Walim
 
/-/ Adam Hausman

 


 

>>> UWAGA !!! dn.22.07.2010 r. !!! <<<

Z uwagi na fakt, że w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) omyłkowo podano niewłaściwÄ? liczbę dni (zamiast 5 niedziel powinno być 57) dodano nowy załącznik o nazwie "Zał. nr 1 Oferta Wykonawcy", a stary został usunięty.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

>>> UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert !!! <<<

Termin składania przedłużono do dnia 26.07.2010 r. do godz. 12:00 ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do SIWZ.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Przewozy/13/2010                                                           Walim, 21.07.2010 r.

  
Numer ogłoszenia: 217702 - 2010; data zamieszczenia: 21.07.2010
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 208070 - 2010 data 14.07.2010 r.
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 074 8494340.
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: 3) Do realizacji usługi dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu, z miejscowości Stary Julianów, Nowy Julianów i Dziećmorowice, Wykonawca zapewni środek transportu w ilości 1 autobusu o minimalnej liczbie miejsc siedzących - 33.
 • W ogłoszeniu powinno być: 3) Do realizacji usługi dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu, z miejscowości Stary Julianów, Nowy Julianów i Dziećmorowice, Wykonawca zapewni środek transportu w ilości 1 autobusu o ilości minimum 35 miejsc siedzących.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 23.07.2010 godzina 12:00, miejsce: Gmina Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 26.07.2010 godzina 12:00, miejsce: Gmina Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat..
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

 

Przewozy/13.2010                                                                 Walim, 20.07.2010r. 

 

 

>>> UWAGA !!! Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 19.07.2010 r. dostępne są w załączniku u dołu strony <<<

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Przewozy/13/2010                                          Walim, 14.07.2010 r.
 
Walim: świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice w granicach administracyjnych Gminy Walim oraz dowóz dzieci klas 0-III kursem zamkniętym do Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu w roku szkolnym 2010/2011
Numer ogłoszenia: 208070 - 2010; data zamieszczenia: 14.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 074 8494340.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: walim.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice w granicach administracyjnych Gminy Walim oraz dowóz dzieci klas 0-III kursem zamkniętym do Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu w roku szkolnym 2010/2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres usług obejmuje: - publiczny regularny transport osób na trasie (zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2a): a). Dziećmorowice - Wałbrzych b). Wałbrzych - Dziećmorowice z zastosowaniem cen biletów nie wyższych niż obecnie obowiązujące, podane w załączniku Nr 3. Przewóz osób ma się odbywać w ramach transportu publicznego, - dowóz dzieci klas 0-III z miejscowości Nowy i Stary Julianów oraz Dziećmorowice, do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu, odbiór dzieci po zająciach lekcyjnych dowóz ich do w/w miejscowości, według rozkładu stanowiącego załącznik nr 2b do niniejszej umowy (dopuszcza się nieznaczną modyfikację rozkładu przed podpisaniem umowy z Wykonawcę). 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki : - Nr 2a i 2b - HARMONOGRAMY KURSÓW - Nr 3 - obowiązujące ceny biletów (dot. transportu zbiorowego) 1.3. Dodatkowe informacje: 1) Rozliczenie usługi będzie prowadzone na podstawie faktycznie przejechanych wozokilometrów. 2) Do realizacji usługi transportu zbiorowego osób na trasie Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice Wykonawca zapewni środki transportu w ilości co najmniej 1 autobusu o ilości łącznej co najmniej 28 miejsc siedzących i stojących oraz 17 miejsc siedzących i stojących (w godzinach popołudniowych i wieczornych , tj. od godziny 18.00 oraz w soboty, niedziele i Ĺświąta) 3) Do realizacji usługi dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu, z miejscowości Stary Julianów, Nowy Julianów i Dziećmorowice, Wykonawca zapewni środek transportu w ilości 1 autobusu o ilości minimum 35 miejsc siedzących..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.22.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 31.08.2011.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 

 

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności Zamawiający żąda m.in.: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr nr 6 do SIWZ), Ocena speśniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły speśnia-nie speśnia, na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ. Zamawiający, w celu potwierdzenia speśniania przez Wykonawcę wymaganych warunków, dokona oceny speśniania tych warunków w oparciu o załÄśczone do oferty dokumenty.
 

 

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr nr 6 do SIWZ) oraz wykaz wykonanych i wykonywanych usług (zał. nr nr 4 do SIWZ).
 

 

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada potencjał techniczny, zamawiający żąda Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr nr 6 do SIWZ) oraz wykaz pojazdów (autobusów), którymi realizowane będzie zamówienie (zał. nr nr 5 do SIWZ).
 

 

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada osoby zdolne do wykonywania zamówienia, zamawiający żąda Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr nr 6 do SIWZ)
 

 

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia, zamawiający żąda Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr nr 6 do SIWZ)
 

 

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • opłaconÄ? polisą, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 23.07.2010 godzina 12:00, miejsce: Gmina Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.6) Termin i miejsce otwarcia ofert: 23.07.2010 godzina 12:30, miejsce: Gmina Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim, sala narad
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępwania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub częśi zamówienia: nie
 
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

·         III.4.1) W zakresie wykazania speśniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu, należy przedłożyć:

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

 

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

 

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

 

·         III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

 

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

 

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III.2) ZALICZKI

 

III.1) WADIUM

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przewozy/13/2010                                              Walim, 16.07.2010 r.
 
 
Numer ogłoszenia: 213354 - 2010; data zamieszczenia: 16.07.2010
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 208070 - 2010 data 14.07.2010 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 074 8494340.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3)
 • W ogłoszeniu jest: 3) Do realizacji usługi dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu, z miejscowości Stary Julianów, Nowy Julianów i Dziećmorowice, Wykonawca zapewni środek transportu w ilości 1 autobusu o ilości minimum 35 miejsc siedzących.
 • W ogłoszeniu powinno być: 3) Do realizacji usługi dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu, z miejscowości Stary Julianów, Nowy Julianów i Dziećmorowice, Wykonawca zapewni środek transportu w ilości 1 autobusu o ilości łącznej co najmniej 35 miejsc siedzących i stojących.
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

 

 
Numer ogłoszenia: 215828 - 2010; data zamieszczenia: 20.07.2010
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 208070 - 2010 data 14.07.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 074 8494340.
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: 3) Do realizacji usługi dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu, z miejscowości Stary Julianów, Nowy Julianów i Dziećmorowice, Wykonawca zapewni środek transportu w ilości 1 autobusu o ilości łącznej co najmniej 35 miejsc siedzących i stojących.
 • W ogłoszeniu powinno być: 3) Do realizacji usługi dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu, z miejscowości Stary Julianów, Nowy Julianów i Dziećmorowice, Wykonawca zapewni środek transportu w ilości 1 autobusu o minimalnej liczbie miejsc siedzących - 33.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: Zakres usług obejmuje: - publiczny regularny transport osób na trasie (zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2a).
 • W ogłoszeniu powinno być: Zakres usług obejmuje: - publiczny regularny transport osób na trasie (zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2a). Zamawiający dopuszcza zmianę rozkładu jazdy w granicach 5-10 minut.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: 2) Do realizacji usługi transportu zbiorowego osób na trasie Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice Wykonawca zapewni środki transportu w ilości co najmniej 1 autobusu o ilości łącznej co najmniej 28 miejsc siedzących i stojących oraz 17 miejsc siedzących i stojących (w godzinach popołudniowych i wieczornych , tj. od godziny 18.00 oraz w soboty, niedziele i Ĺświąta).
 • W ogłoszeniu powinno być: 2) Do realizacji usługi transportu zbiorowego osób na trasie Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice Wykonawca zapewni środki transportu w ilości co najmniej 1 autobusu o ilości łącznej co najmniej 28 miejsc siedzących i stojących oraz 1 autobusu o łącznej ilości 17 miejsc siedzących i stojących (w godzinach popołudniowych i wieczornych , tj. od godziny 18.00 oraz w soboty, niedziele i Ĺświąta).
               Wójt Gminy Walim  
Adam Hausman
 

Załączniki

SIWZ (100.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.nr 1 Oferta Wykonawcy (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2a Harmonogram transport zbiorowy (173.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2b Harmonogram dowóz dzieci (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Uchwała (93.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Wykaz usług (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Wykaz pojazdów (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Oświadczenie Wykonawcy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 Wzór umowy (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 19.07.2010 r. (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty - 17.08.2010 r. (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2010-07-14 09:30:30
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2010-07-14 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:37
Ilość wyświetleń:1493

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij