Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2010-07-02, Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz naklejek/plakietek informacyjnych w ramach projektu pn.: "Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno " socjalnym i łącznikiem do Zesp

ZO/TABLICA-NAKLEJKI/5/2010                 Walim, 2010-07-13
 
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
 
 
postępwania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8
           
Gmina Walim informuje, że prowadzone postępwanie „Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz naklejek/plakietek informacyjnych w ramach projektu pn.:  „Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno – socjalnym i łącznikiem do Zespołu Szkół w Walimiu, Powiat Wałbrzyski, Województwo DolnoŚląskie” w ramach promocji projektu z zakresu infrastruktury edukacyjnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa DolnoŚląskiego na lata 2007-2013”

zostało unieważnione
 
Uzasadnienie:
Nie złożono żadnej oferty
 
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Dziękuję za złożenie ofert.
 
 
Osoba do kontaktów:
stanowisko                   Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko            Justyna Dobek
tel.                                   0 74 84 94 351
fax.                                  074 84 94 355  
w terminach                  w godzinach pracy zamawiającego
 
 
Sekretarz Gminy Walim
Aleksandra Ignaszak
 
 

 

 Walim, 02.07.2010 r. 

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz naklejek/plakietek informacyjnych w ramach projektu pn.:  „Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno – socjalnym i łącznikiem do Zespołu Szkół w Walimiu, Powiat Wałbrzyski, Województwo DolnoŚląskie” w ramach promocji projektu z zakresu infrastruktury edukacyjnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa DolnoŚląskiego na lata 2007-2013

 

Nr sprawy: ZO/TABLICA-NAKLEJKI/5/2010

 
Postępwanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy).
 
 
 

1.      Beneficjent (Zamawiający):

 

       Gmina Walim

                   Ul. Boczna 9

                  58-320 Walim

                   REGON 890718290

                   NIP 886-25-72-773

 
2. Nazwa projektu realizowanego w ramach RPO WD 2007-2013:
 
„Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno – socjalnym i łącznikiem do Zespołu Szkół w Walimiu, Powiat Wałbrzyski, Województwo DolnoŚląskie” - w ramach działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych
 
 
3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
 

Przedmiot zamówienia składa się z 2 częśi.
Dopuszcza się składanie ofert częśiowych na wybraną część zamówienia (tj. część I lub II)

I) Pierwsza część zamówienia obejmuje wykonanie oraz dostawę tablicy pamiątkowej o wymiarach 70 cm wys. x 90 cm szer. w kamieniu (loga w kolorze) odpornej na warunki atmosferyczne.

Tablica pamiątkowa powinna zawierać:
 
- zestawienie znaków graficznych (Rys. 1) ułożone w następującej kolejności, patrząc od lewej strony:
           - logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego,
           - herb Województwa DolnoŚląskiego z logotypem Dolny Śląsk (znak główny UMWD),
           - logo Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- hasło promocyjne dla RPO WD: Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska,
- nazwę inwestycji (może byd to nazwa projektu lub inne sformułowanie określające przedmiot inwestycji; dopuszczalne jest wpisanie nazwy w informację o współfinansowaniu),
- nazwę Beneficjenta,
- informację o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w postaci:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa DolnoŚląskiego na lata 2007-2013
 
II) Druga część zamówienia obejmuje wykonanie oraz dostawę naklejek / plakietek informacyjnych w ilości 120 szt. o wymiarach min. 4,5 cm wys. x 6 cm szer. (preferowane wymiary 10 cm wys. x 16 cm szer.) w kolorze.
Plakietka informacyjna powinna zawierać:
 
- zestawienie znaków graficznych (Rys. 2 ) ułożone w następującej kolejności, patrząc od lewej strony:
- logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego,
- herb Województwa DolnoŚląskiego z logotypem Dolny Śląsk (znak główny UMWD),
- logo Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i/lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- informację o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w postaci:
 

Projekt/Zakup współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa DolnoŚląskiego na lata 2007-2013

 
4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 kryterium: cena  - waga 100%    
 
 

Sposób oceny ofert:

C (cena oferty) = najniższa cena brutto społród złożonych ofert: / cenę brutto oferty badanej x 100 pkt.
 

5. Termin realizacji zamówienia:

 
  • Termin realizacji zamówienia:
- pierwsza część zamówienia - do 28 lipca 2010 r.
- druga część zamówienia – do 23 lipca 2010 r    
 
6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność):
 

- osobiście w Urządzie Gminy Walim w Walimiu przy ul. Bocznej 9 w pok. nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 12.07.2010 r. do godz. 12.00

lub
 

- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, w terminie do dnia 12.07.2010 r. do godz. 12.00

z dopiskiem:  „Oferta na tablice i naklejki”

 
Oferty, które wpłynÄ? do siedziby Urządu Gminy Walim po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
 

7. Opis warunków udziału w postępwaniu:

 
O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 
 

1.      Ofertą cenową zał. nr 1

2.      Aktualny wypis z rejestru lub załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, lub inny odpis aktu założycielskiego spółki czy też inny dokument właściwy dla oferenta - wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

3.      W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia – umową konsorcjum.

4.      Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania przy realizacji zamówienia wytycznych dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypeśniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do ogłoszeń prasowych – zawartych w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WD pod adresem: http://dolnyslask.pl/default.aspx?docId=3580.
Wytyczne są również dostępne w materiale szkoleniowym dla beneficjentów programu  RPO WD dostępnym pod adresem: ?p=document&action=save&id=2199&bar_id=1338
 
Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność                     z oryginałem przez wykonawcę kserokopii.
Ocena speśniania warunków udziału w postępwaniu dokonana będzie w następujący sposób: speśnia, nie speśnia.
 

8. Rozstrzygniecie postępwania i zlecenie realizacji zamówienia

 
Postępwanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 12 lipca 2010 o godz. 12:30. O wynikach postępwania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogę faxową lub mailową najpóźniej w dniu
13 lipca 2010 do godz. 12.00. W tym samym terminie do podmiotów wybranych w wyniku rozstrzygnięcia postępwania zostanie skierowane zlecenie realizacji I oraz II częśi zamówienia z dodatkowymi informacjami wskazanymi w treści niniejszego zapytania. Wyłonieni zostaną dwaj wykonawcy do każdej z częśi zamówienia oddzielnie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia w/w terminów w sytuacji, gdyby wynikało z konieczności przedłużenia analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania dodatkowych informacji od oferentów.
Zlecenie realizacji drugiej częśi zamówienia zostanie przesłane do dnia 14 lipca 2010.
Beneficjent (zamawiający) dokona formalnej akceptacji zaprojektowanych tablic oraz naklejek (lub zatwierdzi projekt określony przez IŻ RPO WD jako przykładowy) w cięgu 3 godzin roboczych od momentu przesłania projektu na fax beneficjenta o nr 74 849 43 55 oraz na adres mailowy: przetargi@walim.pl, przy czym okres roboczy w odniesieniu do niniejszego zamówienia trwa w dni pracujące od godz. 7.30 do 15.30
 
 
Walim, dnia 02 lipiec 2010 r.

Załączniki

090331_informacja_i_promocja.ppt (759.5kB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2010-07-02 09:07:10
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2010-07-02 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:36
Ilość wyświetleń:1324

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij