Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2010-06-08, Odbudowa drogi gminnej ulica Różana II etap

Różana/12/2010                                          Walim, 2010-06-30
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Różana/12/2010           
Nazwa zadania: Odbudowa drogi gminnej ulica Różana II etap
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
P.P.H.U. „STA-POL”
Stanisław Skrzyniarz
Ul. Tkacka 2
58-350 Mieroszów
                                                 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta zawierała najniższą cenę społród ofert speśniających warunki udziału w postępwaniu: 218 563,00 PLN brutto
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od dnia 08.07.2010 r.Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
Informuję jednoczeńnie, że wykonawca – Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. został wykluczony z postępwania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a jego ofertą (nr 1) odrzucono (art. 24 ust. 4) – uzasadnienie prawne.
Wykonawca nie wniósł wadium do terminu składania ofert tj. 30.06.2010 r. godz.12:00 - uzasadnienie faktyczne.
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty:
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
 
Liczba punktów w kryterium cena
 
1
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
Ul. Lubelska 21
58-300 Wałbrzych
199 457,80
100
2
P.P.H.U. „STA-POL”
Stanisław Skrzyniarz
Ul. Tkacka 2
58-350 Mieroszów
218 563,00
91,26
 
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu została odrzucona oferta nr 1.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wykluczono jednego wykonawcę (oferta nr 1).
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępwania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjćtej przez zamawiającego w niniejszym postępwaniu, lub
2) zaniechania czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
w niniejszym postępwaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub droga elektroniczna, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajduję się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t.j. Dz.U. z 2007r.Nr 223, poz.1655 z p.zm.)
 
Zastępca Wójta Gminy Walim
Krzysztof Łuczak
 

 

Różana/12/2010                                                               Walim, 08.06.2010 r.

 

Numer ogłoszenia: 159098 - 2010; data zamieszczenia: 08.06.2010
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 158708 - 2010 data 08.06.2010 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 074 8494340.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
  • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
  • W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1. Przystępując do niniejszego postępwania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieĹ?Ä? wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewiąć tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieĹ?Ä? wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: ­- pieniądzu, ­- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, ­- gwarancjach bankowych, ­- gwarancjach ubezpieczeniowych, ­- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieĹ?Ä? wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. do 30.06.2010 r. do godziny 12:00. Wadium w pieniądzu należy wnieĹ?Ä? przelewem na konto Zamawiającego: Gmina Walim - PKO BP SA o/Wałbrzych, nr 08 1020 5095 0000 5802 0011 4272, 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, pokój nr 5, lub dołączył do oferty. 6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 

Różana/12/2010                                                  Walim, 08.06.2010 r.
 
Walim: Odbudowa drogi gminnej ulica Różana II etap
Numer ogłoszenia: 158708 - 2010; data zamieszczenia: 08.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 074 8494340.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: walim.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej ulica Różana II etap.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania uproszczonej dokumentacji projektowej łącznie z wykonaniem remontu drogi na podstawie wykonanego projektu (zaprojektuj i wybuduj). Szerokość jezdni 2,5-3,2 m , długoĹ?Ä? ok.440m, powierzchnia nawierzchni z masy bitumicznej ok.1240 m2 dla drogi nr 521 oraz szerokość 2,8m,długoĹ?Ä? 70 m dla drogi nr 404. Przekrój drogi od góry: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr.4cm; podbudowa z kruszywa kamiennego gr.20cm..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 30.09.2010.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o                   W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności Zamawiający żąda m.in.: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.(zał. nr 2 do SIWZ). Ocena speśniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły speśnia-nie speśnia, na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ. Zamawiający, w celu potwierdzenia speśniania przez Wykonawcę wymaganych warunków, dokona oceny speśniania tych warunków w oparciu o załÄśczone do oferty dokumenty.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o                   W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.(zał. nr 2 do SIWZ)

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o                   W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędny potencjał techniczny zamawiający wymaga oświadczenia o spełnieniu warunków w postępwaniu, które stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o                   W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujące dokumenty: - dokumenty kierownika budowy, - dokumenty potwierdzające uprawnienia do projektowania.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o                   W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. (Załącznik nr 2 do SIWZ) - Oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania speśniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim
Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 30.06.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.6) Termin i miejsce otwarcia ofert: 30.06.2010 godzina 12:30, miejsce: Urząd Gminy Walim
Ul. Boczna 9 58-320 Walim, sala narad
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępwania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub częśi zamówienia: nie
 
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

Załączniki

SIWZ (116kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Oświadczenie (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Umowa (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Rysunek (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Program funkcjonalno - użytkowy (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2010-06-08 12:40:21
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2010-06-08 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:33
Ilość wyświetleń:1542

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij