Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2010-03-25, Dostawa materiałów budowlanych

 

MB/6/2010                                                  Walim, 2010-04-02
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: MB/6/2010       
Nazwa zadania: Dostawa materiałów budowlanych
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
PRODUKCJA – HANDEL – USŁUGI
Wiesław Kawa
Ul. Warskiego 8
58-340 GĹ?uszyca
                                                 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższe ceny:  
 
Część I (cement)
Cena brutto: 11,39
 
Część II (kostka granitowa, betonowa, itp.)
Cena brutto: 199,78
 
Część III (pozostałe materiały budowlane)
Cena brutto: 1 077,21
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 12.04.2010 r.Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty:    
Lp
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
 
PRODUKCJA – HANDEL – USŁUGI
Wiesław Kawa
 
Ul. Warskiego 8
58-340 GĹ?uszyca
 
Część I -11,39
 
Część II -199,78
 
Część III -1 077,21
 
100
 
100
 
100
 
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie została odrzucona żadna oferta.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) - dział VI "środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępwania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieĹ?Ä? protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziść wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
Zastępca Wójta Gminy Walim
Krzysztof Łuczak
 

 

MB/6/2010                                     Walim, 25.03.2010 r.
 
Walim: Dostawa materiałów budowlanych
Numer ogłoszenia: 85300-2010 ; data zamieszczenia: 25.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 074 8494340.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Ceny muszą zawierać koszt transportu do miejscowości Walim Przetarg obejmuje trzy rodzaje (3 częśi) dostaw: cement (zał. nr 3A), kostka, itp. (określone w zał. nr 3B) oraz pozostałe materiały budowlane (wyszczególnione w zał. nr 3C). Do realizacji każdej z trzech częśi zamówienia wybrani zostaną osobni wykonawcy oferujący najniższe ceny za część I, II oraz III zamówienia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.81.10.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: tak, liczba częśi: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 31.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku
o        Ocena speśniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły speśnia-nie speśnia, na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ. Zamawiający, w celu potwierdzenia speśniania przez Wykonawcę wymaganych warunków, dokona oceny speśniania tych warunków w oparciu o załÄśczone do oferty dokumenty. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności Zamawiający żąda: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjącie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda załÄśczenia do oferty załącznika nr 2, który stanowi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada odpowiedni potencjał tehcniczny, zamawiający żąda załÄśczenia do oferty załącznika nr 2, który stanowi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertą, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na podjącie realizacji zamówienia zamawiający żąda załÄśczenia do oferty załącznika nr 2, który stanowi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania speśniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) załwiadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego załwiadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 02.04.2010 godzina 12:00, miejsce: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępwania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub częśi zamówienia: nie
IV.4.6) Termin i miejsce otwarcia ofert: 02.04.2010 godzina 12:30, miejsce: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim, sala narad
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

Załączniki

SIWZ (103.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Oświadczenie (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3A (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3B (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3C (85.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Wzór umowy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2010-03-25 12:51:11
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2010-03-25 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:21
Ilość wyświetleń:1184

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij