Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2009-12-18, Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Walim

 

ZO/DECYZJE/13/2009                                   Walim, 2009-12-30
 
 
 
 INFORMACJA O WYNIKU
 
postępwania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8
 
Gmina Walim informuje, że w prowadzonym postępwaniu
 
Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Walim  
 
Na zapytanie odpowiedziały 3 firmy:
Lp.
Nazwa
Cena brutto w zł
Uwagi
1
 
PUNKT Katarzyna Grochowska
Ul. Monte Cassino 49/4
51-681 Wrocław
 
292,80
-
2
 
Projektowanie Urbanistyczne – Fabian Jaskólski
Ul. Kasztelańska 50/10
58-316 Wałbrzych
 
189,10
-
3
 
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
Kamila Suchorzewska
Ul. Westerplatte 22/7
58-100 Ĺświdnica
 
195,20
-
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Firmą:
 
 
Projektowanie Urbanistyczne – Fabian Jaskólski
Ul. Kasztelańska 50/10
58-316 Wałbrzych
 
 
Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Dziękuję za złożenie ofert.
 
Osoba do kontaktów (w godzinach pracy Zamawiającego):
 
Stanowisko                   Referent ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
Imię i nazwisko             Justyna Dobek
Tel.                              0 74 84 94 351
Fax.                             0 74 84 94 355
 
 
Zastępca Wójta Gminy Walim
Krzysztof Łuczak
 

 

Numer sprawy: ZO/DECYZJE/13/2009                   Walim, 2009-12-18
 
 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Walim prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
 
Przedmiotem niniejszego postępwania jest
Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Walim  
 
  Wspólny Słownik Zamówień: 74250000-6
 
Termin wykonania zamówienia:
04.01.2010 – 31.12.2012
 
  Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia
 
  Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Sposób przygotowania oferty:
1.       ofertą należy spo­rządzić w jązyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścię w zabezpieczonej kopercie z adnotację “ Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Walim - z wykorzystaniem „formularza oferty” będącego załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zapytania,
2.       do oferty prosimy dołączył następujące dokumenty :
    1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do
                        ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
                        rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
                        wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
    1. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
    2. wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą   
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
d.       kopie załwiadczeń o wpisie na odpowiednia listę zawodową
 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
cena
100
 
 
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2009-12-30 do godz. 12.00  w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej bip.walim.pl
oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: pocztą tradycyjną.
 
 
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko                   Referent ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko Justyna Dobek
tel.                               074 84 94 351  
fax.                              074 84 94 355  
w terminach                  w godzinach pracy zamawiającego w zakresie procedury zapytania
ofertowego       
 
stanowisko                   Podinspektor ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego
imię i nazwisko             Sebastian Mika
tel.                               074 84 94357
fax.                              074 84 94 355
w terminach                  w godzinach pracy zamawiającego w zakresie merytorycznej obsługi
przedmiotu zapytania ofertowego
 
Załączniki:
 
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Wzór Umowy
 
Zastępca Wojta Gminy Walim
Krzysztof Łuczak
 
 
 
 

Załączniki

Zał. nr 1 Formularz ofertowy (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Oświadczenie (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Umowa (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2009-12-18 09:45:26
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2009-12-18 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:10
Ilość wyświetleń:1469

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij