Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2009-11-13, OPS Walim: Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług opiekuńczych świadczonych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu

 

OPS/2112/1/09                                             Walim, 2009-11-20
 
 
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: OPS/2112/1/09
Nazwa zadania: Wykonywanie usług opiekuńczych świadczonych dla klientów
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu
 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
Zakład Usług Opiekuńczych „RUT”
Bogumił Szymański
Glinno 4, 58-320 Walim
                                                 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę:  9,90 PLN brutto za roboczogodzinę.
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 30.11.2009 r.Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty
 
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
Zakład Usług Opiekuńczych „RUT”
Bogumił Szymański
 
Glinno 4
 58-320 Walim
 
9,90
100
 
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie została odrzucona żadna oferta.
 
  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
 
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) - dział VI "środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępwania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieĹ?Ä? protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziść wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
 
 
Kierownik OPS Walim
Anna Neuberg
 

 

OPS/2112/1/09                                         Walim, 17.11.2009 r.
 
 
Numer ogłoszenia: 396758 - 2009; data zamieszczenia: 17.11.2009
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 393738 - 2009 data 13.11.2009 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu, ul. Długa 8, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 74 8457227, fax. 74 8457650.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2)B.5).
·         W ogłoszeniu jest: - Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia speśniania warunków udziału w postępwaniu:
B.5) Polisą lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności..
·         W ogłoszeniu powinno być: - Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia speśniania warunków udziału w postępwaniu:
 B.5) Niewymagany.
 
Kierownik OPS Walim
Anna Neuberg
 
 

 

OPS/2112/1/09                                          Walim, 13.11.2009 r.
 
 

Walim: Wykonywanie usług opiekuńczych świadczonych dla klientów

Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu
Numer ogłoszenia: 393738 - 2009; data zamieszczenia: 13.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu , ul. Długa 8, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 74 8457227, faks 74 8457650.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: walim.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług opiekuńczych świadczonych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu. Usługi wykonywane będą dla klientów OPS w Walimiu uprawnionych do korzystania z tych usług, na podstawie decyzji administracyjnej określającej miesięczną liczbę godzin przyznanych usług oraz odpłatność. Usługi mają być świadczone w mieszkaniach klientów przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w dni powszednie, w godzinach 8.00-16.00. Przez usługi opiekuńcze należy usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych wynikających m.in. z rodzaju ich schorzenia. Obejmuję one w szczególności: - pielęgnację i terapię zleconą przez lekarza - zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych osób wymagających opieki - dokonywanie zakupów, załatwianie spraw osobistych podopiecznego - podstawową opiekę higieniczno - sanitarną - pomoc w utrzymywaniu wiązi ze środowiskiem - usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie - inne czynności wynikające z potrzeb stwierdzonych w miejscu zamieszkania klienta.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.21.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 31.12.2012.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępwania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie speśniają warunków udziału w postępwaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4, 2.2 podlegają wykluczeniu z postępwania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępwania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępwaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, 2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępwania, 2.5 nie złożyli oświadczenia o speśnianiu warunków udziału w postępwaniu lub dokumentów potwierdzających speśnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błądy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, 3. Zamawiający odrzuca ofertą jeżeli: 3.1 jest niezgodną z ustawę, 3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, 3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia, 3.6 zawiera błądy w obliczeniu ceny, 3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, 3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 4. Ofertą wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępwaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępwaniu metodę warunku granicznego - speśnia-niespełna..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia speśniania warunków udziału w postępwaniu: A. Na ofertą składają się następujące dokumenty i załączniki: A.1) Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 )- wypełniony i podpisany przez wykonawcę, A.2) Parafowany wzór umowy (Załącznik nr 5) B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.2) Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. B.3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień-pełnomocnictw osób składających ofertą, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. B.5 ) Polisą lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: C.1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 10 lat usług tożsamych z przedmiotem zamówienia (usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych) z podaniem ilości świadczeń (godzin usług), ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, z załÄśczeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępwaniu zostanie dokonana wg formuły speśnia - nie speśnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających speśnianie warunków udziału w postępwaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błądy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępwania. D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. D zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. D. E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: E.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załÄśczyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępwaniu lub do reprezentowania w postępwaniu i zawarcia umowy. - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B.1), B.2), B.3), dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. F. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów F.1) Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę-osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. F.2) Dokumenty sporządzone w jązyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na jązyk polski, poświadczonym przez wykonawcę..
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim Pok. nr 8.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 20.11.2009 godzina 12:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Długa 8 58-320 Walim.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Termin i miejsce otwarcia ofert: OPS w Walimiu, ul. Długa 8, 58-320 Walim, 20.11.2009 r. godz. 12:30

Kierownik OPS Walim

Anna Neuberg

Załączniki

SIWZ (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Wykaz usług (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Wzór umowy (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2009-11-13 14:10:34
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2009-11-13 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:09
Ilość wyświetleń:1574

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij