Walim, dnia   20.10.2009 r. .
 
 
Informacja 
 
Wójt Gminy Walim działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami / podaje do publicznej wiadomości wynik I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego 13 października 2009 roku   w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na sprzedaż działki numer 164/16 o pow. 1431 m 2  położonej w Niedźwiedzicy. Nieruchomość wykazana jest w księdze wieczystej numer SW1W/00042504/8 prowadzonej w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu.
Cena wywoławcza nieruchomości: 26 000, 00 zł. + 22 % VAT.
W związku z brakiem oferentów przetarg nie doszedł do skutku tj. zakośczyć się wynikiem negatywnym.
 
 Informację o wyniku przetargu wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urządu Gminy Walim ul. Boczna nr 9, ponadto zamieszcza się na stronie internetowej www.bip. walim.