Walim, dnia   20.10.2009 r. .
 
 
Informacja 
 
Wójt Gminy Walim działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami / podaje do publicznej wiadomości wynik I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego 13 października 2009 roku   w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na sprzedaż działki numer 164/12 o pow. 1364 m 2  położonej w Niedźwiedzicy. Nieruchomość wykazana jest w księdze wieczystej numer SW1W/00042504/8 prowadzonej w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu.
 
1/ Liczba osób dopuszczonych do przetargu    - 1
    Liczba osób niedopuszczonych                      - 0
 
2/ Cena wywoławcza nieruchomości :     25 000, 00 zł. + 22 % VAT
 
3/ Najwyższa cena osięgnięta w   przetargu :   brutto      30 805, 00 zł.
 
4/ Imię i nazwisko nabywcy nieruchomości :    Marcin i Dorota maĹ?ż. Stachowiak
  
 
 Informację o wyniku  przetargu wywiesza sie na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urządu Gminy Walim ul. Boczna nr 9, ponadto zamieszcza się na stronie internetowej www.bip. walim.