Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2009-10-09, Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na realizacje zadań inwestycyjnych

 

KREDYT/25/2009                                 Walim, 2009-11-18
 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: KREDYT/25/2009
Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na realizacje zadań inwestycyjnych
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu
Centrum Korporacyjne w Wałbrzychu
Ul. Rynek 23
58-300 Wałbrzych
                                                 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę:  730 112,00 PLN brutto
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 26.11.2009 r.Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
 
Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu
Centrum Korporacyjne w Wałbrzychu
 
Ul. Rynek 23
58-300 Wałbrzych
 
730 112,00
100
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie została odrzucona żadna oferta.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.          
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) - dział VI "środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępwania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieĹ?Ä? protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziść wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 
 
 
Walim, 27.10.2009 r.
 
 
Informacja dla banków zainteresowanych przetargiem „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na realizacje zadań inwestycyjnych”
 
 
 
W związku z tym iż pojawiła się niespójność formularza ofertowego z odpowiedzią udzieloną w dn. 15.10.2009 r. informują, że w formularzu ofertowym stawkę WIBOR 1M stanowiącą podstawę naliczenia odsetek do celów ofertowych należy przyjąć z dnia 23.10.2009 r. tj. ostatni dzieł roboczy. Ponadto stawka WIBOR 1M stanowiąca podstawę naliczania odsetek, w przypadku udzielenia kredytu powinna pochodził z notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczącie każdego okresu obrachunkowego.
 

 

 

KREDYT/25/2009                              Walim, 09.10.2009 r.
 
 
Walim: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego
na kwotę 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na realizacje zadań inwestycyjnych
Numer ogłoszenia: 353296 - 2009; data zamieszczenia: 09.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 074 8494340.
·                                 Adres strony internetowej zamawiającego: walim.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na realizacje zadań inwestycyjnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na realizacje zadań inwestycyjnych. Udzielenie kredytu w jednej transzy 2.000.000,00 (dwa miliony złotych 00/100) do 15.12.2009 r. Obsługa kredytu do 20.12.2019 r. PłatnoĹ?Ä? w 40 kwartalnych ratach poczynając od 31-03-2010 ostatnia rata do 20-12-2019 z uwzględnieniem możliwości spłaty częśi kredytu w terminie wcześniejszym bez ponoszenia dodatkowych kosztów. (Według harmonogramu spłat - załącznik nr 4 do SIWZ Odsetki płacone będą w okresach kwartalnych ostatniego dnia każdego kwartału, 40 kwartalnych ratach ostatnia rata odsetkowa do dnia 20.12.2019 Ĺąródło spłaty: pochodził będzie z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Walim w latach 2010-2019 Zabezpieczenie kredytu będzie stanowią weksel in blanco wraz z deklarację wekslową..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 20.12.2019.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·                                 Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępwania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie speśniają warunków udziału w postępwaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępwania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępwania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępwaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępwania. 2.5 nie złożyli oświadczenia o speśnianiu warunków udziału w postępwaniu lub dokumentów potwierdzających speśnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 3. Zamawiający odrzuca ofertą jeżeli: 3.1 jest niezgodną z ustawę lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert 3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawią na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błądy w obliczeniu ceny 3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny 3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 4. Ofertą wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępwaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępwaniu metodę warunku granicznego - speśnia-niespełna..
·                                 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia speśniania warunków udziału w postępwaniu: a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertą, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. B.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. B.4) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjącie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: C.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania ofert. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. C zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt.C. D. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów H.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę-osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. H.2 Dokumenty sporządzone w jązyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na jązyk polski, poświadczonym przez wykonawcę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 02.11.2009 godzina 12:00, miejsce: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Termin otwarcia ofert: 02.11.2009 godzina 12:30, miejsce: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim, sala narad

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Załączniki

Zał. nr 1 Formularz Ofertowy (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Warunki Umowy (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Harmonogram Spłat (54kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (100.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dodatkowe informacje dotyczące Gminy Walim (4.9MB) Zapisz dokument  
Pytania po dnia 15.10.2009r i odpowiedzi (185.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytania i odpowiedzi 21.10.2009 r. (34kB) Zapisz dokument  
Pytania i odpowiedzi z dnia 22.10.2009 r. (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdania za III Kw 2009 (669.6kB) Zapisz dokument  
Załączniki z dnia 30-10-2009 (411.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2009-10-09 14:01:08
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2009-10-09 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:06
Ilość wyświetleń:1561

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij