Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2009-10-02, świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice- Wałbrzych- Dziećmorowice w granicach administracyjnych Gminy Walim

 

Przewozy/24/2009                                                  Walim, 2009-10-15
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Gmina Walim informuje, że postępwanie o zamówienie publiczne: „świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice- Wałbrzych- Dziećmorowice w granicach administracyjnych Gminy Walim” zostało unieważnione na podstawie: art. 93, ust.1, pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie faktyczne:
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "środki ochrony prawnej".
 
 
 
Z-ca Wójta Gminy Walim
Krzysztof Łuczak
 
 

 

07/10/2009 R. UWAGA !!! ZMIANY W TREŚCI SIWZ !!!
 
 
- Zmianie ulega treść punktu VI, 1.5 w SIWZ ( który odpowiada punktowi III.2 – opis warunków udziału w postępwaniu pkt. 1.5 w treści ogłoszenia). Punkt przyjmuje następującą treść:
„Oświadczą, że wystąpić o stosowne zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych  w krajowym transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Wałbrzych – Dziećmorowice – Wałbrzych”
 
-   Zmiana w pkt. III, 1.2, 3) w SIWZ, (który odpowiada punktowi II.1.3 w treści ogłoszenia oraz paragrafowi 7, pkt.1. Umowy),który przybiera treść:
„Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni środki transportu w ilości co najmniej 2 pojazdówo ilości co najmniej 29miejsc siedzących”
 
-   Zmiana w pkt XVI.1. w SIWZ, który przybiera treść:
„Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. Umowa zostanie podpisana pod warunkiem uzyskania zezwolenia od Starosty Powiatowego na wykonywanie przewozów regularnych  w krajowym transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Wałbrzych – Dziećmorowice – Wałbrzych”
 
 
 
 Przewozy/24/2009                                                     Walim, 02.10.2009 r.
Walim: świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice- Wałbrzych- Dziećmorowice w granicach administracyjnych Gminy Walim
Numer ogłoszenia: 168307 - 2009; data zamieszczenia: 02.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 074 8494340.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: walim.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice- Wałbrzych- Dziećmorowice w granicach administracyjnych Gminy Walim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice- Wałbrzych w granicach administracyjnych Gminy Walim Zakres usług obejmuje publiczny regularny transport osób na trasie: a). Dziećmorowice - Wałbrzych b). Wałbrzych - Dziećmorowice z zastosowaniem cen biletów nie wyższych niż obecnie obowiązujące, podane w załączniku Nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki - Nr 2 - HARMONOGRAM KURSÓW - Nr 3 - obowiązujące ceny biletów Wymagania odnośnie sposobu realizacji zamówienia: 1) Przewóz osób ma się odbywać w ramach transportu publicznego, 2) Rozliczenie usługi będzie prowadzone na podstawie faktycznie przejechanych wozokilometrów. 3) Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni środki transportu w ilości co najmniej 1 autobusu o ilości co najmniej 29 miejsc siedzących..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.22.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 31.08.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy speśniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) tj: 1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności w zakresie przewozu osób w komunikacji krajowej, zgodnie z wymogami ustawowymi. 1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępwania, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. 1.5 Oświadczą, że posiadają zgodą na korzystanie z przystanków na trasie Dziećmorowice- Wałbrzych (zgodnie z harmonogramem kursów) oraz, że wystąpić o stosowne zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów do Starosty Wałbrzyskiego. 1.6 Przyjmą warunki umowy proponowane przez Zamawiającego poprzez akceptację projektu umowy określonej przez Zamawiającego. 2. Ocena spełnienia warunków opisanych w pkt 1.1-1.5 dokonana zostanie zgodnie z formułÄ? speśnia-nie speśnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. 3. Z treści załÄśczonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełniĹ?. 4. Nie spełnienie któregokolwiek z ww warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępwania..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia speśniania warunków udziału w postępwaniu: 1. Wypełniona oferta Wykonawcy ( załącznik nr 1). 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia, Zamawiający pod rygorem wykluczenia Wykonawcy, wymaga złożenia następujących dokumentów : 2.1 Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób. 2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 3.1 Wykaz wykonanych i wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,. (załącznik nr 4) 3.2 Wykaz pojazdów (autobusów) którymi realizowane będzie zamówienie z ich opisem technicznym ( typ pojazdu i marka, nr rejestracyjny, rok produkcji, ilość miejsc siedzących, data ważności dopuszczenia do ruchu). Do wykazu należy dołączył kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów. (załącznik nr 5) 3.3 Potwierdzenie z organu udzielającego licencji, że pojazd, którym realizowane będzie zamówienie, zgłoszony jest do licencji 4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 4.1 Potwierdzoną kserokopię Polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie NW dla pasażerów, zgodnie z ilościę miejsc w autobusie 5. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępwania, zgodnie z art. 24 ustawy ust. 1 i 2 i speśnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy w treści oferty, Zamawiający wymaga złożenia: 5.1 Oświadczenie Wykonawcy. (załącznik nr 6) 6. Oświadczenie o posiadaniu zgody na korzystanie z przystanków oraz zobowiązanie do występienia o zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych na przedmiotowej trasie. 7. Podpisany projekt umowy - należy podpisaą i opieczętować ostatnią stronę projektu umowy przez osoby do tego uprawnione. (załącznik nr 7) 8. Pełnomocnictwo, (jeśli w imieniu Wykonawcy występuje inna osoba uprawniona do jego reprezentowania) Wszystkie dokumenty winny być opieczętowane pieczątką firmową oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli kopia dokumentu złożona przez Wykonawcę jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. Dokumenty sporządzone w jązyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na jązyk polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, że zgodnie z art.96 ust.3 ustawy protokół z postępwania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępwania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępwania stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępwania, muszą być oznaczone klauzulę: Nie udostępniać innym uczestnikom postępwania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 12.10.2009 godzina 12:00, miejsce: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Termin i miejsce otwarcia ofert: 12.10.2009 r., godz. 12:30, Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad

Z-ca Wójta Gminy Walim

Krzysztof Łuczak

Załączniki

SIWZ (112.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.nr 1 Oferta Wykonawcy (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Harmonogram kursów (188.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Uchwała (93.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Wykaz usług (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Wykaz pojazdów (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Oświadczenie Wykonawcy (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 Wzór umowy (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2009-10-02 12:41:45
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2009-10-02 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:05
Ilość wyświetleń:1756

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij