Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2009-09-03, Zapytanie ofertowe: Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Walim w częśi nimi objętej oraz sporządzenie miejscowego planu w częśi nie mającej obowiązującego planu za

ZO-plan-walim/7/2009                                      Walim, 2009-09-17
 
 
INFORMACJA O WYNIKU
 
 
postępwania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8
 
Gmina Walim
informuje, że w prowadzonym postępwaniu
 
Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Walim w częśi nimi objętej oraz sporządzenie miejscowego planu w częśi nie mającej obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Oferty nadesłały 2 firmy:
 
Lp.
Nazwa
Cena brutto w zł
Uwagi
1
Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna „URB-BIS” S.C.
Ul. Rynek 37/4, 58-200 Dzierżoniów
66 185,00
-
2
Projektowanie Urbanistyczne, Mgr Fabian Jaskólski
Ul. Kasztelańska 50/10, 58-316 Wałbrzych
48 800,00
-
 
 
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Firmą:
 
Projektowanie Urbanistyczne
mgr Fabian Jaskólski
Ul. Kasztelańska 50/10, 58-316 Wałbrzych
 
 
Z firmą tą zostanie podpisana umowa  Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Dziękuję za złożenie ofert.
 
Osoba do kontaktów:
stanowisko                   Referent ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko             Justyna Dobek
tel.                               0 74 84 94 351
fax.                              074 84 94 355  
w terminach                  w godzinach pracy zamawiającego
 
 
 
Wójt Gminy Walim
 
Adam Hausman
 

 
 
10.09.2009 r.  --->  UWAGA!!! Zmiana zapisów umowy. Treść zmienionej umowy w załączniku poniżej.
 
 
Numer sprawy: ZO-Plan-Walim/7/2009                      Walim, 2009-09-03
 
 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Walim prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
 
Przedmiotem niniejszego postępwania jest
Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Walim w częśi nimi objętej oraz sporządzenie miejscowego planu w częśi nie mającej obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Wspólny Słownik Zamówień: 74 25 10 00-3
 
Termin wykonania zamówienia:  12 miesięcy
 
Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia
 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Sposób przygotowania oferty:
1.       ofertą należy spo­rządzić w jązyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścię w zabezpieczonej kopercie z adnotację “ Plan – Walim”                 - z wykorzystaniem „formularza oferty” będącego załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zapytania,
2.       do oferty prosimy dołączył następujące dokumenty:
    1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do
                        ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
                        rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
                        wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
    1. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
    2. wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą   
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
d.       kopie załwiadczeń o wpisie na odpowiednia listę zawodową
e.       Oświadczenie według załącznika nr 2
f.         Wykaz opracowaĹ? planistycznych w okresie ostatnich 3 lat potwierdzających doświadczenie Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3
 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
cena
100
 
 
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2009-09-15 do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej bip.walim.pl
oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: pocztą tradycyjną.
 
Osobę/osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko                   Referent ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko             Justyna Dobek
tel.                               074 84 94 351  
fax.                              074 84 94 355  
w terminach                  godz. pomiędzy 9.30 a 11.30
w zakresie procedury zapytania ofertowego       
 
stanowisko                   Podinspektor ds. inwestycji i drogownictwa
imię i nazwisko             Sebastian Mika  
tel.                               074 84 94 357
fax.                              074 84 94 355
w godzinach pracy zamawiającego w zakresie merytorycznej obsługi przedmiotu zapytania ofertowego
 
 
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Wykaz opracowaĹ? planistycznych
Uchwała Rady Gminy w Walimiu nr XXXIII/199/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r.
 
 
____________________________________
 
Wójt Gminy Walim
 
Adam Hausman
 

Załączniki

Formularz ofertowy (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz opracowaĹ? planistycznych (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała (1015.7kB) Zapisz dokument  
Wzór umowy (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2009-09-03 15:00:24
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2009-09-03 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:02
Ilość wyświetleń:1430

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij