Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2009-08-20, Budowa dwóch placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno - edukacyjnej w Dziećmorowicach

 

PLACE/20/2009                                                           Walim, 18.09.2009 r.
 
 
 
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
 
W związku z rezygnację Pana Stanisława Skrzyniarza w dn. 16.09.2009 r. z wykonania zadania pn. „Budowa dwóch placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno – edukacyjnej w Dziećmorowicach” informują, że zgodnie z art.94 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający przeprowadził ponowną ocenę ofert. Jednak na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych postępwanie zostało unieważnione, ponieważ oferta najkorzystniejsza znacznie przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zadania.
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

PLACE/20/2009                                                            Walim, 10.09.2009 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PLACE/20/2009. Nazwa zadania: „Budowa dwóch placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno - edukacyjnej w Dziećmorowicach”.
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
P.P.H.U. „STA-POL”
Stanisław Skrzyniarz
Ul. Tkacka 2
58-350 Mieroszów
                                                                  
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 567 908,78 zł brutto
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od dnia 2009-09-21. Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „CHWASTEK”
Sp. z o.o.
Ptaszków- Borówko 86
58-400 Kamienna Góra
1 158 000,00
49,04
2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAĹŚCZYK” SPÓĹ?KA JAWNA
Ul. Jeleniogórska 52
58-160 Ĺświebodzice
1 414 406,44
40,15
3
P.P.H.U. „STA-POL”
Stanisław Skrzyniarz
Ul. Tkacka 2
58-350 Mieroszów
567 908,78
100
4
ZAKŁAD BUDOWLANY
Bogumił Ciborski
UL. Słoneczna 33
58-310 Szczawno Zdrój
1 476 030,99
38,48
 
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zastała odrzucona żadna z ofert.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) - dział VI "środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępwania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieĹ?Ä? protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziść wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
 
Z-ca Wójta Gminy Walim
 
Krzysztof Łuczak

-------------------------------
 
 
PLACE/20/2009                                          Walim, 20.08.2009 r.
 
Walim: „Budowa dwóch placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno - edukacyjnej w Dziećmorowicach”
Numer ogłoszenia: 286108 - 2009; data zamieszczenia: 20.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 074 8494340.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: walim.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dwóch placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno - edukacyjnej w Dziećmorowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch placów zabaw oraz infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno- edukacyjnej w Dziećmorowicach. W przypadku dużego placu zabaw zadanie polegać ma na: - rozbiórce dwóch altan oraz istniejących ogrodzeń na terenie inwestycji - usunięciu krzewów, bylin, samosiewów oraz szpaleru drzew iglastych oraz jednego drzewa liłciastego - wykonaniu nasypów ziemnych zgodnie z projektem - ogrodzeniu całego terenu inwestycji - budowie ścieżki pieszej na skarpie (umocnionej murami oporowymi) - budowie boiska do piłki nożnej i koszykówki oraz boiska do bulli - budowie Ĺ?ukowego muru oporowego ze schodami - budowie muru oporowego wzdłuż cieku Rusinówka w północno - wschodniej częśi terenu - umocnieniu skarpy cieku Rusinówka materacami gabionowymi na odcinku 93m - budowa kładki pieszej na cieku Rusinówka - roboty elektryczne - wykonaniu schodów z kostki kamiennej granitowej - wykonaniu ogrodzeń - zakupie i montażu elementów małej architektury - zakupie i montażu urządzeń zabawowych - nasadzeniu roślin W przypadku małego placu zabaw zadanie polegać ma na: - rozbiórce przystanku autobusowego, a następnie budowa nowego; - usunięciu pozostałości po dawnym ogrodzeniu; - usunięciu krzewów, bylin oraz samosiewów; - wykonaniu nasypów ziemnych zgodnie z projektem; - ogrodzeniu całego terenu inwestycji; - budowie Ĺ?ukowego muru oporowego ze schodami; - budowie pomieszczenia na pojemniki na Ĺśmieci; - budowie nowego wejścia do pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych przy cieku; - budowie parkingu; - wykonaniu schodów terenowych - robotach elektrycznych - wykonaniu ogrodzenia - zakupie i montażu elementów małej architektury - zakupie i montażu urządzeń zabawowych - nasadzeniu roślin.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 30.09.2010.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1. Przystępując do niniejszego postępwania Wykonawca zobowiązany jest wnieĹ?Ä? wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piątnaście tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieĹ?Ä? wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: ­ pieniądzu, ­ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, ­ gwarancjach bankowych, ­ gwarancjach ubezpieczeniowych, ­ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieĹ?Ä? wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. do 10.09.2009r. do godziny 12:00. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieĹ?Ä? przelewem na konto Zamawiającego: Gmina Walim - PKO BP SA o/Wałbrzych, nr 08 1020 5095 0000 5802 0011 4272. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w pok. 5 lub dołączył do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępwania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie speśniają warunków udziału w postępwaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępwania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępwania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępwaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępwania. 2.5 nie złożyli oświadczenia o speśnianiu warunków udziału w postępwaniu lub dokumentów potwierdzających speśnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błądy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 3. Zamawiający odrzuca ofertą jeżeli: 3.1 jest niezgodną z ustawę 3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia. 3.6 zawiera błądy w obliczeniu ceny 3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, 3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 4. Ofertą wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępwaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępwaniu metodę warunku granicznego - speśnia-niespełna..
·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia speśniania warunków udziału w postępwaniu: A. Na ofertą składają się następujące dokumenty i załączniki: A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę A.2) Parafowany wzór umowy B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień-pełnomocnictw osób składających ofertą, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. B.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. B.4) Oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć dokumenty kierownika budowy. E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. E zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. E. F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załÄśczyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępwaniu lub do reprezentowania w postępwaniu i zawarcia umowy - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B1 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów H.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę-osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. H.2 Dokumenty sporządzone w jązyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na jązyk polski, poświadczonym przez wykonawcę.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 10.09.2009 godzina 12:00, miejsce: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Termin otwarcia ofert: 10.09.2009 godzina 12:30, miejsce: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim, sala narad.
 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (128.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal. 1 Formularz ofertowy (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 Oświadczenie wykonawcy (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 Wzór umowy (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Projekt techniczny (13.6MB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2009-08-20 10:23:13
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2009-08-20 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:59
Ilość wyświetleń:1378

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij