Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2009-07-08, Przetarg nieograniczony na usługÄ? pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizację robót budowlanych w zakresie zadania pod nazwę: Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 w Walimiu.

INSPEKTOR-ORLIK/16/2009                                Walim, 2009.07.16 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: INSPEKTOR-ORLIK/16/2009. Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na usługÄ? pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizację robót budowlanych w zakresie zadania pod nazwę: Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 w Walimiu..
 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
 
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych
„Inwest-Projekt” Sp. z o.o.
Ul. Ogrodowa 15A
58-306 Wałbrzych
 
                                                 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę:  9 993,17 PLN brutto
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 24.07.2009 r. Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych
„Inwest-Projekt” Sp. z o.o.
 
Ul. Ogrodowa 15A
58-306 Wałbrzych
 
9 993,17
100
 
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie została odrzucona żadna oferta.
 
  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
 
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) - dział VI "środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępwania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieĹ?Ä? protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziść wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
 
Za-ca Wójta Gminy Walim
 
Krzysztof Łuczak
 
 
 

INSPEKTOR-ORLIK/16/2009                                   Walim, 08.07.2009 r.
Walim: Przetarg nieograniczony na usługÄ? pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizację robót budowlanych w zakresie zadania pod nazwę: Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 w Walimiu.
Numer ogłoszenia: 228978 - 2009; data zamieszczenia: 08.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie,
tel. 074 8494340.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: walim.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługÄ? pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizację robót budowlanych w zakresie zadania pod nazwę: Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 w Walimiu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Zadaniem wykonawcy jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizację robót budowlanych w zakresie zadania pod nazwę: Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 w Walimiu obejmuje: a) pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej - przerób 559 080,33 zł netto b) pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej - przerób 120 862,19 zł netto c) pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej - przerób 61 543,32 zł netto Przerób razem - 741 485,84 zł netto.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 31.10.2009.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·                     Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępwania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie speśniają warunków udziału w postępwaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4, 2.2 podlegają wykluczeniu z postępwania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępwania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępwaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, 2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępwania, 2.5 nie złożyli oświadczenia o speśnianiu warunków udziału w postępwaniu lub dokumentów potwierdzających speśnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błądy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, 2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 3. Zamawiający odrzuca ofertą jeżeli: 3.1 jest niezgodną z ustawę, 3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, 3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia, 3.6 zawiera błądy w obliczeniu ceny, 3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, 3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 4. Ofertą wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępwaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępwaniu metodę warunku granicznego - speśnia-niespełna..
 
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia speśniania warunków udziału w postępwaniu: A. Na ofertą składają się następujące dokumenty i załączniki: A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, A.2) Parafowany wzór umowy. B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.2) Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub załwiadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania ofert. B.3) Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub załwiadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania ofert. B.4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertą, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. B.5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: C.1) Wykaz robót budowlanych objętych pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru tj. o nadzorowaniu wykonania obiektów typu Orlik o powierzchni około 1860 m2 (w przypadku boiska do piłki nożnej) oraz 613,11 m2 (w przypadku boiska wielofunkcyjnego) i wykładzinie z trawy syntetycznej i poliuretanu. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ. C.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień inspektorów nadzoru w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocięgowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. oraz załwiadczenia, wydane przez właściwÄ? izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. Ocena spełnienia warunków udziału w postępwaniu zostanie dokonana wg formuły speśnia - nie speśnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających speśnianie warunków udziału w postępwaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błądy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępwania. D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. D zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. D. E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: E.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załÄśczyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępwaniu lub do reprezentowania w postępwaniu i zawarcia umowy. - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B.1), B.2), B.3), dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. F. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów F.1) Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę-osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. F.2) Dokumenty sporządzone w jązyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na jązyk polski, poświadczonym przez wykonawcę.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:walim.bip.net.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 16.07.2009 godzina 12:00, miejsce: Gmina Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim pokój nr 1- sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Termin i miejsce otwarcia ofert: 16.07.2009 r., godz. 12:30 Gmina Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim, sala narad
 
 
Z-ca Wójta Gminy Walim
 
Krzysztof Łuczak

Załączniki

SIWZ (134.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 1 formularz ofertowy (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 2 OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 3 OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 4 WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal._5._umowa (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 6 Adaptacja projektu typowego (1.4MB) Zapisz dokument  
zał. 7 projekt+przedmiar (4.9MB) Zapisz dokument  
zał. 8 uzupelnienie_przedmiaru (57.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2009-07-08 13:54:33
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2009-07-08 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:55
Ilość wyświetleń:1498

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij