Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2009-05-18, Przetarg nieograniczony na budowe boisk sportowych ORLIK 2012

 

orlik/13/2009                                                                    Walim, 22.06.2009 r.
 
 
 
Wszyscy wykonawcy
 
 
         W odpowiedzi na protest z dnia 19.06.2009 r. złożony przez firmą:
 „ZAKŁAD BUDOWLANY”
inż. Henryk Kaczmarski
ul. Dojazd 22, ZduĹ?ska Wola
dotyczący zadania „Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 w Walimiu” informują, że:
 
1)       Zarzuty określone w proteście w pkt 1, tiret pierwszy i trzeci są bezzasadne.
2)      Odnośnie zarzutu przedstawionego w pkt 1, tiret drugi, zamawiający, zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwań wykonawców do uzupełnienia braków formalnych przez przedłożenie pełnomocnictwa oraz złożenie oświadczenia w przedmiocie konwalidacji czynności w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji. 
 
 
Wójt Gminy Walim
 
Adam Hausman
 
 
Orlik/13/2009                                                              Walim, 19.06.2009 r.
 
 
 
 
Do Wszystkich wykonawców
Biorących udział w postępwaniu
„Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 w Walimiu”
 
 
 
Informuję, że w dniu 19.06.2009 r. wpłynÄ?Ĺ? protest dotyczący postępwania pn. „Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 w Walimiu”, złożony przez firmą „Zakład budowlany” inż. Henryk Kaczmarski, ul. Dojazd 22 98-220 ZduĹ?ska Wola. Treść protestu dostępna jest w załączniku u dołu strony.
 
Z-ca Wójta Gminy Walim
 
Krzysztof Łuczak
 

 

 
 
 
orlik/13/2009                                                               Walim, 12.06.2009 r.
 

 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: orlik/13/2009. Nazwa zadania: Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 w Walimiu.
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
 
KONSORCJUM FIRM:
„PRE-FABRYKAT” Sp. z o.o. MiĹ?ków, ul. Brzezie Karkonoskie 2, 58-540 Karpacz
PPHU CHEC Ul. Zabrzałska 51, 41-700 Ruda Śląska
                                                                  
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 904 612,72 zł brutto
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od dnia 2009-06-22. Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
Firma Ogrodnicza Leśniewscy – Architektura Zieleni
ul. Czerwonego Krzyża 6, 22-1000 Chełm
1 646 939,70
54,93
2
KONSORCJUM FIRM:
 
„PRE-FABRYKAT” Sp. z o.o.
 
PPHU CHEC
MiĹ?ków, ul. Brzezie Karkonoskie 2, 58-540 Karpacz
 
ul. Zabrzałska 51, 41-700 Ruda Śląska
904 612,72
100
3
Zakład Budowlany inż. Henryk Kaczmarski
ul. Dojazd 22 98-220 ZduĹ?ska Wola
1 308 993,00
69,11
4
 
KONSORCJUM FIRM:
 
„EKOBUD” Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne Stanisław Zakrzewski
 
ATA ALL Trading Agency Sp z o.o.
 
Zakład Instalacyjno-Montażowy Oświetlenia Ulicznego „ZIMON”
 
ul. Hutnicza 7, 57-320 Polanica Zdrój
 
ul. GórnoŚląska 21, 43-200 Pszczyna
 
ul. Słowackiego 7a, Kłodzko
975 906,19
92,69
5
KONSORCJUM FIRM:
Zachodnia Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o.
 
PROFI Marzena SumiĹ?ska,
 ul. Tenisowa 13, 53-013 Wrocław
 
ul. Kolista 10b, 54-152 Wrocław
1 041 679,40
86,84
 
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu zostały odrzucone oferty nr 1,4 i 5.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) - dział VI "środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępwania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieĹ?Ä? protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziść wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
 
 Z-ca Wójta Gminy Walim
 
Krzysztof Łuczak
 

04/06/2009 UWAGA ZMIANY W SIWZ

            Zamawiający działając  na podstawie art. 38  ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) wprowadził następujące zmiany w treści SIWZ:
- Rozdział 7, pkt. 2 – podane w nawiasach załączniki 5, 6 oraz S7 zostają wykreślone ze specyfikacji, ponieważ znalazły się w treści SIWZ omyłkowo
 
- Rozdział 11, pkt. B i C – pojawiający się w podanych punktach punkt A3 został podany omyłkowo. Punkt A3 nie istnieje, zamawiający odnosząc się do punktu A3 miał na myśli punkty AI oraz AII.
 
 
04/06/2009  Pytania do SIWZ – odpowiedzi w załączniku


29/05/2009 Pytania do SIWZ - odpowiedzi w załaczniku


Uwaga: Zmiana zapisów SIWZ
Zamawiający informuje, iz w dniu 29-05-2009 została uzupełniona SIWZ o załącznik - Adaptacja projektu typowego - uzupełnienie dostępne jest w załaczniku nr 6


29/05/2009 UWAGA ZMIANY W ZAŁÄŚCZNIKACH NR 4 I 5 ORAZ ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZADANIA

            Zamawiający działając  na podstawie art. 38  ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) wprowadził następujące zmiany w treści załączników do ogłoszenia o zamówieniu:  

1) Zmienia się treść zapisu w załączniku nr 4 dot. przedmiaru:

Þ    Poz.5 – 125,00m (zamiast 147,00m)

Þ    Poz.6 – skreślona

2) Zmienia się treść zapisu w załączniku nr 5 dot. uzupełnienia przedmiaru:

Þ    Poz.5 – skreślona

Þ    Poz.6 – skreślona

3) Zmienia się termin wykonania zadania na 31-10-2009r. 

orlik/13/2009                                                                                    18.05.2009 r.
 
Walim: Przetarg nieograniczony na budową boisk sportowych ORLIK 2012
Numer ogłoszenia: 154090 - 2009; data zamieszczenia: 18.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 074 8494340.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: walim.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na budową boisk sportowych ORLIK 2012.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych bez modułowego systemowego budynku zaplecza boisk ORLIK 2012. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku, rekreacji. CPV 45 21 22 21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: - budową - BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ - nawierzchnia syntetyczna - budową - BOISKA DO KOSZYKÓWKI l SIATKÓWKI - nawierzchnia syntetyczna. - budową cięgu komunikacyjnego - budową oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacja odgromowa (2 etap budowy) - budową - ogrodzenia terenu z brama wjazdowa i furtka wejściowa - budową sieci kanalizacji deszczowej i przyłącza energetycznego oraz przełożenie kabla energetycznego przebiegającego pod projektowanym boiskiem (teren niwelowany) - zgodnie z wytycznymi w oficjalnym projekcie programu ORLIK 2012: - sprzęt sportowy - piłkochwyty (6 metrów wysokości).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 30.11.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN do dnia 08-06-2009 r. do godz. 12.00 Wykonawca wnosi wadium: a. W pieniądzu sposób przekazania na konto: 08 1020 5095 0000 5802 0011 4272 b. W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym c. W gwarancjach bankowych d. W gwarancjach ubezpieczeniowych e. W poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 8 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępwania o udzielenie zamówienia. Sprawdzenie ww. warunków odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń według zasady speśnia-nie speśnia 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie speśniają warunków udziału w postępwaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępwania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępwania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępwaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępwania. 2.5 nie złożyli oświadczenia o speśnianiu warunków udziału w postępwaniu lub dokumentów potwierdzających speśnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 3. Zamawiający odrzuca ofertą jeżeli: 3.1 jest niezgodną z ustawę lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert 3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawią na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błądy w obliczeniu ceny 3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny 3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 4. Ofertą wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępwaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępwaniu metodę warunku granicznego - speśnia-niespełna..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia speśniania warunków udziału w postępwaniu: A. Na ofertą składają się następujące dokumenty i załączniki: A..I.1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do SIWZ A.I.2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - wg załącznika nr 2 do SIWZ A.I.3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu. A.I.4) Załwiadczenie potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. A.I.5) Kosztorys ofertowy A II. W celu potwierdzenia, że wykonawca speśnia warunki posiadania niezbędnej wiedzy I doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym I osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: A.II.1 Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień: dokumenty kierownika budowy. A.II.2. Wykaz co najmniej dwóch podobnych zrealizowanych inwestycji popartych referencjami. B. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: B.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A3) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania ofert. 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. C. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: C.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załÄśczyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępwaniu lub do reprezentowania w postępwaniu i zawarcia umowy - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A3 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie D. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów D.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem -za zgodność z oryginałem-. D.2 Dokumenty sporządzone w jązyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na jązyk polski, poświadczonym przez wykonawcę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 08.06.2009 godzina 12:00, miejsce: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1- sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-06-08, o godz.12.30 w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
 
 
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Załączniki

Zał. nr 1 Formularz ofertowy (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 2 Oświadczenie wykonawcy (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 3 Wzór umowy (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 4 Projekt + Przedmiar (4.9MB) Zapisz dokument  
zał. nr 5 Uzupełnienie przedmiaru (57.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (196kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Adaptacja projektu typowego (1.4MB) Zapisz dokument  
29/05/2009 Pytania i odpowiedzi (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03/06/2009 Pytania i odpowiedzi (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04/06/2009 Pytania i odpowiedzi (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Treść protestu 19.06.2009 r. (93.4kB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2009-05-18 15:00:32
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2009-05-18 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:51
Ilość wyświetleń:1399

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij