Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2009-04-30, Przetarg nieograniczony na usługÄ? pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego: Budowa hali sportowej

 

INSPEKTOR-HALA/12/2009                                                                                         Walim, 2009-05-08
 
 
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: INSPEKTOR-HALA/12/2009. Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na usługÄ? pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizację robót budowlanych w zakresie zadania pod nazwę: Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno-socjalnym i łącznikiem do Zespołu Szkół w Walimiu, Powiat Wałbrzyski, Województwo DolnoŚląskie.
 
1.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” Sp. z o.o.
Ul. Ogrodowa 15 A
58-306 Wałbrzych
                                                 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 75 228,47 PLN brutto
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 2009-05-18. Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
MIASTOPROJEKT WROCŁAW Sp. z o.o.
Ul. OĹ?awska 17
50-123 Wrocław
400 160,00
18,79
2
Przedsiębiorstwo „INWESTBUD” Spółka z o.o.
Ul. Jaworowa 15 a
58-306 Wałbrzych
101 558,43
74,07
3
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” Sp. z o.o.
Ul. Ogrodowa 15 A
58-306 Wałbrzych
75 228,47
100
4
Zakład Usługowo- Produkcyjno- Handlowy „INVEST-BUD”
Wiktor Dynowski
Ul. K. Szymanowskiego 2/6
58-100 Ĺświdnica
161 203,86
46,67
 
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostały odrzucone oferty
  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) - dział VI "środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępwania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieĹ?Ä? protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziść wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 

Z-ca Wójta Gminy Walim

Krzysztof Łuczak
 
--------------------------------------------------------------------------
 

INSPEKTOR-HALA/12/2009
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Usługi
 
Walim: Przetarg nieograniczony na usługÄ? pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizację robót budowlanych w zakresie zadania pod nazwę: Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno-socjalnym i łącznikiem do Zespołu Szkół w Walimiu, Powiat Wałbrzyski, Województwo DolnoŚląskie
Numer ogłoszenia: 128986 - 2009; data zamieszczenia: 30.04.2009
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 074 8494340.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: walim.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługÄ? pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizację robót budowlanych w zakresie zadania pod nazwę: Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno-socjalnym i łącznikiem do Zespołu Szkół w Walimiu, Powiat Wałbrzyski, Województwo DolnoŚląskie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadaniem wykonawcy jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizację robót budowlanych w zakresie zadania pod nazwę: Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno-socjalnym i łącznikiem do Zespołu Szkół w Walimiu, Powiat Wałbrzyski, Województwo DolnoŚląskie. Zadanie obejmuje: a) pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej - przerób 3 215 268,26 zł netto b) pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej - przerób 968 984,95 zł netto c) pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej - przerób 220 223,85 zł netto Przerób razem - 4 404 477,06 zł netto.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 31.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępwania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie speśniają warunków udziału w postępwaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4, 2.2 podlegają wykluczeniu z postępwania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępwania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępwaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, 2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępwania, 2.5 nie złożyli oświadczenia o speśnianiu warunków udziału w postępwaniu lub dokumentów potwierdzających speśnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błądy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, 2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 3. Zamawiający odrzuca ofertą jeżeli: 3.1 jest niezgodną z ustawę, 3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, 3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia, 3.6 zawiera błądy w obliczeniu ceny, 3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, 3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 4. Ofertą wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępwaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępwaniu metodę warunku granicznego - speśnia-niespełna. 6. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) kontroli dokumentacji projektowej Wykonawcy 2) czuwania nad realizację harmonogramu 3) nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem i złożeniem ewentualnych wniosków o zmianę pozwolenia na budową 4) przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy 5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie 6) koordynacji robót budowlanych 7) zorganizowania i uczestniczenia w rozruchu technologicznym wbudowanych maszyn i urządzeń 8) organizacji i dokonywania odbiorów w terminach określonych w umowie z Wykonawcę, a także umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego udziału w komisjach odbiorowych 9) nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem i przekazaniem zawiadomienia o zakośczeniu budowy i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 10) rozliczania finansowego inwestycji, sprawdzania prawidłowości dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę w celu uruchomienia płatności określonych w umowie z Wykonawcę 11) czuwania nad realizację pozostałych obowiązków Wykonawcy i uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy z Wykonawcę 12) wykonywania czynności określonych w umowie w sposób gwarantujący zachowanie terminów określonych w umowie z Wykonawcę 13) wykonywanie innych czynności przewidzianych w ustawie Prawo budowlane dla Zamawiającego na podstawie stosownego upoważnienia wydanego do danej czynności 14) kontrola terminowości wykonywania robót, ich ilości, jakości i wartości oraz prawidłowości fakturowania zgodnie z umową zawartą z Wykonawcę robót 15) obecność na budowie co najmniej 4 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego oraz Wykonawcy robót i dokumentowania swoich wizyt wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone oraz na każde żądanie Zamawiającego 16) sprawdzanie kosztorysów na roboty podstawowe i dodatkowe nieprzewidziane, konieczne i zamienne oraz kontrola prawidłowości ich fakturowania 17) koordynowanie prac inspektorów branżowych 18) rozliczanie koścowe finansowe robót budowlanych zgodnie z umową z Wykonawcę robót 19) skompletowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie 20) wyznaczania terminów prób w porozumieniu z Wykonawcę robót budowlanych, uczestnictwa i nadzoru nad próbami 21) wystawiania Wykonawcy robót budowlanych świadectwa, potwierdzającego pozytywny wynik prób 22) stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Inwestora 23) współpraca z Inwestorem, jednostkę projektową i wykonawczą w zakresie realizowanych robót budowlanych 24) wykonanie czynności wynikających z udzielonej przez wykonawcę 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez inwestora do oceny jakości robót w okresie gwarancji i rękojmi 25) zawiadomienie wykonawcy robót budowlanych o stwierdzonych wadach w okresie 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi 26) sporządzenie wniosków o zapłatą kar umownych za zwłokÄ? w usunięciu wad stwierdzonych w okresie 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi 27) sporządzenie protokołu pousterkowego.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia speśniania warunków udziału w postępwaniu: A. Na ofertą składają się następujące dokumenty i załączniki: A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, A.2) Parafowany wzór umowy. B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.2) Aktualne załwiadczenie właściwego naczelnika Urządu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub załwiadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania ofert. B.3) Aktualne załwiadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub załwiadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania ofert. B.4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień-pełnomocnictw osób składających ofertą, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. B.5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: C.1) Wykaz robót budowlanych objętych pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru w cięgu ostatnich 5 lat. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ. C.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień inspektorów nadzoru w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocięgowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. oraz załwiadczenia, wydane przez właściwÄ? izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. Ocena spełnienia warunków udziału w postępwaniu zostanie dokonana wg formuły speśnia - nie speśnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających speśnianie warunków udziału w postępwaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błądy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępwania. D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.2), B.3), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. D zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. D. E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: E.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załÄśczyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępwaniu lub do reprezentowania w postępwaniu i zawarcia umowy. - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B.1), B.2), B.3), dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. F. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów F.1) Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. F.2) Dokumenty sporządzone w jązyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na jązyk polski, poświadczonym przez wykonawcę..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 08.05.2009 godzina 12:00, miejsce: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim pok. nr 1 sekretariat.
IV.3.5) Termin i miejsce otwarcia ofert: 8.05.2009 r. godz. 12:30, Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim, pok. nr 1 sala narad
IV.3.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
 
Z-ca Wójta Gminy Walim
 
Krzysztof Łuczak

Załączniki

SIWZ (134kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 1 formularz ofertowy (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 2 OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 3 OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 4 WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 5. umowa (84kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 6 opis techniczny do projektu budowlanego (119.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 6. opis techniczny do projektu budowlanego (119.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 7. przedmiar - wszystkie branże (636.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 8. specyfikacja techniczna - wszystkie branże (10.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 9. wyrys z projektu zagospodarowania tereny (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 10. rysunki - branża budowlana (10.6MB) Zapisz dokument  
zał. 11. rysunki - branża instalacyjna (15.6MB) Zapisz dokument  
zał. 12. rysunki - branża elektryczna (11.7MB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2009-04-30 11:51:41
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2009-04-30 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:45
Ilość wyświetleń:1597

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij