Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2009-04-23, świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Glinno - Michałkowa - Zagórze Śląskie - Glinno

 

Przewozy/11/2009                                                     Walim, 2009-05-05
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
 
Gmina Walim informuje, że postępwanie o zamówienie publiczne: „świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego osób, na linii komunikacyjnej Glinno- Michałkowa- Zagórze Śląskie- Glinno”zostało unieważnione na podstawie: art. 93, ust.1, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie faktyczne:
 
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
-----------------------------------------------
 
Z-ca Wójta Gminy Walim
 
Krzysztof Łuczak
 

 

Przewozy/11/2009                                                                                        Walim 23.04.2009

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Walim: świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego osób, na linii komunikacyjnej Glinno-Michałkowa-Zagórze Śląskie-Glinno
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 074 8494340.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: walim.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego osób, na linii komunikacyjnej Glinno-Michałkowa-Zagórze Śląskie-Glinno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego osób, na linii komunikacyjnej Glinno -Michałkowa - Zagórze Śląskie - Glinno. Zakres usług obejmuje publiczny regularny transport osób na trasie: a). Glinno - Michałkowa - Zagórze Śląskie -2 kursy w dni robocze i 1 kurs w dni nauki szkolnej b). Zagórze Śląskie - Michałkowa - Glinno -2 kursy w dni powszednie i 1 kurs w dni nauki szkolnej z zastosowaniem cen biletów nie wyższych niż obecnie obowiązujące, podane w załączniku Nr 3..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.22.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 14.05.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy speśniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) tj: 1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności w zakresie przewozu osób w komunikacji krajowej, zgodnie z wymogami ustawowymi. 1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępwania, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. 1.5 Przyjmą warunki umowy proponowane przez Zamawiającego poprzez akceptację projektu umowy określonej przez Zamawiającego. 2. Ocena spełnienia warunków opisanych w pkt 1.1-1.5 dokonana zostanie zgodnie z formułÄ? speśnia/nie speśnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. 3. Z treści załÄśczonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełniĹ?. 4. Nie spełnienie któregokolwiek z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępwania.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia speśniania warunków udziału w postępwaniu: 1. Wypełniona oferta Wykonawcy ( załącznik nr 1). 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia, Zamawiający pod rygorem wykluczenia Wykonawcy, wymaga złożenia następujących dokumentów : 2.1 Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób. 2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 3.1 Wykaz wykonanych i wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,. (załącznik nr 4) 3.2 Wykaz pojazdów (autobusów) którymi realizowane będzie zamówienie z ich opisem technicznym ( typ pojazdu i marka, nr rejestracyjny, rok produkcji, ilość miejsc siedzących, data ważności dopuszczenia do ruchu). Do wykazu należy dołączył kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów. (załącznik nr 5) 3.3 Potwierdzenie z organu udzielającego licencji, że pojazd, którym realizowane będzie zamówienie, zgłoszony jest do licencji 4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 4.1 Potwierdzoną kserokopię Polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie NW dla pasażerów, zgodnie z ilościę miejsc w autobusie 5. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępwania, zgodnie z art. 24 ustawy ust. 1 i 2 i speśnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy w treści oferty, Zamawiający wymaga złożenia: 5.1 Oświadczenie Wykonawcy. (załącznik nr 6) 6. Podpisany projekt umowy - należy podpisaą i opieczętować ostatnią stronę projektu umowy przez osoby do tego uprawnione. (załącznik nr 7) 7. Pełnomocnictwo, (jeśli w imieniu Wykonawcy występuje inna osoba uprawniona do jego reprezentowania) Wszystkie dokumenty winny być opieczętowane pieczątką firmową oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli kopia dokumentu złożona przez Wykonawcę jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. Dokumenty sporządzone w jązyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na jązyk polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, że zgodnie z art.96 ust.3 ustawy protokół z postępwania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępwania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępwania stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępwania, muszą być oznaczone klauzulę: Nie udostępniać innym uczestnikom postępwania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 04.05.2009 godzina 12:30, miejsce: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim, pokój nr 1- sekretariat.

IV.3.5) Termin otwarcia ofert: 04.05.2009, godz. 13:00, miejsce: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim, pokój nr 1- sala narad

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (117kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 Harmonogram kursów (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 Uchwała Rady Gminy Walim (1.5MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 4 Wykaz wykonywanych i wykonanych usług (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 Wykaz pojazdów (autobusów) (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 Umowa (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UWAGA - zmiana SIWZ (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2009-04-23 10:36:16
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2009-04-23 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:44
Ilość wyświetleń:1009

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij