Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2009-04-10, Odbudowa ulicy Drzymały w Zagórzu Śląskim

 

Drzymały/10/2009                                                                                                                 Walim, 2009-05-05
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Drzymały/10/2009. Nazwa zadania: Odbudowa ulicy Drzymały w Zagórzu Śląskim.
 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
 
Ĺświdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Ul. Częstochowska 12
58-100 Ĺświdnica
 
                                                 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 109 227,36 PLN brutto
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od dnia 2009-05-13. Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
Ĺświdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Ul. Częstochowska 12
58-100 Ĺświdnica
109 227,36
100
2
JW. Hydrokombud S.C.
Ul. 3-ego Maja 9/3
58-320 Walim
143 960,00
75,87
 
 
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostały odrzucone oferty
 
  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) - dział VI "środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępwania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieĹ?Ä? protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziść wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
Z-ca Wójta Gminy Walim
 

Krzysztof Łuczak 

--------------------------------------------------

Drzymały/10/2009                                                                                           Walim, 10.04.2009r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Walim: Odbudowa ulicy Drzymały w Zagórzu Śląskim
Numer ogłoszenia: 101248 - 2009; data zamieszczenia: 10.04.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie,
tel. 074 8494340.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa ulicy Drzymały w Zagórzu Śląskim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest wykonanie odbudowy drogi gminnej ulicy Drzymały w Zagórzu Śląskim o szerokości jezdni ok. 3,0m i długości odcinka ok. 200m..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 30.09.2009.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
·         1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
o        1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
o        1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
o        1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
o        1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępwania o udzielenie zamówienia.
·         2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
o        2.1 nie speśniają warunków udziału w postępwaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,
o        2.2 podlegają wykluczeniu z postępwania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
o        2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępwania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępwaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,
o        2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępwania,
o        2.5 nie złożyli oświadczenia o speśnianiu warunków udziału w postępwaniu lub dokumentów potwierdzających speśnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błądy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych,
o        2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
·         3. Zamawiający odrzuca ofertą jeżeli:
o        3.1 jest niezgodną z ustawę,
o        3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,
o        3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
o        3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
o        3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia,
o        3.6 zawiera błądy w obliczeniu ceny,
o        3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,
o        3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
·         4. Ofertą wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
·         5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępwaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępwaniu metodę warunku granicznego - speśnia/niespełna..
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia speśniania warunków udziału w postępwaniu:
A. Na ofertą składają się następujące dokumenty i załączniki:
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę,
A.2) Parafowany wzór umowy.
B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
B.2) Oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków.
B.3) Oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
B.4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertą, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
B.5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.
C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
C.1) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. D zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. D.
E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
E.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załÄśczyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępwaniu lub do reprezentowania w postępwaniu i zawarcia umowy.
- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B.1), B.2), B.3), dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
F. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
F.1) Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
F.2) Dokumenty sporządzone w jązyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na jązyk polski, poświadczonym przez wykonawcę.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Walim
Ul. Boczna 9 58-320 Walim.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 04.05.2009 godzina 12:00,
miejsce:
Gmina Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.3.5) Termin otwarcia ofert:
04.05.2009 godzina 12:30,
miejsce:
Gmina Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 – sala narad.
IV.3.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
 
  
 
 
 
 
Wójt Gminy Walim
 
Adam Hausman

 

Załączniki

SIWZ (130kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 1. formularz ofertowy (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 2. OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 3. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 4. umowa (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 5. projekt techniczny (4.4MB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2009-04-10 10:05:01
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2009-04-10 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:43
Ilość wyświetleń:1371

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij