Walim, dnia   2.04.2009 r
OGŁOSZENIE Nr   16/2009
Wójt Gminy Walim   o g Ĺ? a s z a
     
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1b, położonego na   parterze   budynku   w    Zagórzu Śląskim przy ulicy Głównej 16, złożonego z   kuchni , pokoju, wc i zaplecza o łącznej powierzchni użytkowej 67,34 m 2,wraz z udziałem w częśiach wspólnych budynku i jego urządzeniach oraz   działki nr 371/3 o pow. 474 m 2 wynoszącym 1418 / 10 000. Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim, wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich i wykazana jest w księdze wieczystej   Nr SW1W/00031067/2.
Cena wywoławcza - 70 000, 00 zł.
Wadium – 7 000, 00 zł.
Przetarg   odbędzie się w dniu 8 maja 2009 roku o godzinie 900 w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 .
 Warunkiem przystępienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium . Wadium można wpłacać gotówkę w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego  na konto Gminy Walim nr konta : 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524   PKO BP S.A.I Oddział Wałbrzych nie później niż do dnia
 4 maja 2009 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu .
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Cena nieruchomości osięgnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą   lokacji środków na rachunku Gminy . Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu . Nie przystępienie do zawarcia umowy powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postępienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosię mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiętek złotych. Wójt Gminy Walim może odwołaÄ? ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości
Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości :
-        zwrot kosztów dokumentacji w kwocie   419 zł. oraz opłata sądowa i notarialna .
Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
   Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynÄ?Ĺ?    1.04. 2009 r. 
 Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr 7 Urządu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem   074 8494 350 .
 Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl.oraz zamieszczeniu w Tygodniku Wałbrzyskim.