Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2009-03-13, Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno - socjalnym i łącznikiem ...

 

Hala/7/2009                                                                                                                                      Walim, 2009-04-09
 
 
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Hala/7/2009.
Nazwa zadania: Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno - socjalnym i łącznikiem do Zespołu Szkół w Walimiu, Powiat Wałbrzyski, Województwo DolnoŚląskie.
 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
„PRE-FABRYKAT” Sp. z o. o.
MiĹ?ków, ul. Brzezie Karkonoskie 2
58-340 Karpacz
                                                 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę 5 373 462,01 PLN brutto.
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od dnia 2009-04-17. Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty:

Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Z PLN
Liczba punktów w kryterium cena
1
„PRE-FABRYKAT”
Sp. z o. o.
MiĹ?ków, ul. Brzezie Karkonoskie 2
58-340 Karpacz
5 373 462,01
100
2
Spółdzielnia Rzemieślnicza
Ul. Cukrownicza 6
57-200 Ząbkowice Śląskie
7 698 420,05
69,79
3
Lider: Usługi Ogólnobudowlane „Marbruk”
Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski
Lider: ul. Długa 1
89-606 Charzykowy
Ul. 18 Pułku Ułanów 19
89-600 Chojnice
6 143 519,00
87,46
4
SIRBUD MINARI S.A.
Ul. Orkana 91a
58-307 Wałbrzych
7 386 276,50
72,74

 
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostały odrzucone oferty.
  
  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) - dział VI "środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępwania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieĹ?Ä? protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziść wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
 
 
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 


03/04/2009 Pytania do SIWZ - odpowiedzi w załaczniku  


02/04/2009 Pytania do SIWZ - odpowiedzi w załaczniku


01/04/2009 Pytania do SIWZ - odpowiedzi w załaczniku 


31/03/2009 Odpiwedzi na pyania zadane podczas spotkania z Wykonawcami w dniu 27-03-2009 -  w załaczniku  


 24/03/09 Pytania do SIWZ - odpowiedzi w załaczniku


20/03/2009 Pytania do SIWZ - odpowiedzi w załaczniku


20/03/2009 UWAGA ZMIANY W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Zmiania się w poz. 5.2.1 na stronie 23 Specyfikacji Technicznej treść szóstego wiersza od góry na następujący " Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku na odległoĹ?Ä? do 1 km, w gruncie kat. III-IV, V, samochodami samowyładowczymi.


 
Hala/7/2009
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
 
Walim:
 
Nazwa zadania: Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno - socjalnym i łącznikiem do Zespołu Szkół w Walimiu, Powiat Wałbrzyski, Województwo DolnoŚląskie

Numer ogłoszenia: 50031- 2009;
data zamieszczenia: 13.03.2009

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Walim  
ul. Boczna 9
58-320 Walim
woj. DolnoŚląskie
tel. 074 8494340
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno - socjalnym i łącznikiem do Zespołu Szkół w Walimiu, Powiat Wałbrzyski, Województwo DolnoŚląskie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budową hali wraz z zapleczem, w tym: roboty budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, wyposażenie sali gimnastycznej z montażem wyposażenia, parking, chodnik, niwelacja terenu, częśiowy remont pomieszczenia kotłowni, ogrodzenie.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
­          45 21 20 00-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych,
­          37 40 00 00-2 Artykuły i sprzęt sportowy.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 31.12.2010r.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
1.        Przystępując do niniejszego postępwania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieĹ?Ä? wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2.        Wykonawca może wnieĹ?Ä? wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
­    pieniądzu,
­    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
­    gwarancjach bankowych,
­    gwarancjach ubezpieczeniowych,
­    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
3.        Wykonawca zobowiązany jest wnieĹ?Ä? wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. do 06.04.2009r. do godziny 12:00.
4.        Wadium w pieniądzu należy wnieĹ?Ä? przelewem na konto Zamawiającego:
Gmina Walim - PKO BP SA o/Wałbrzych, nr 08 1020 5095 0000 5802 0011 4272.
5.        W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6.        W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w pok. 5 lub dołączył do oferty.
7.        Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
­          Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępwania o udzielenie zamówienia.
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie speśniają warunków udziału w postępwaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4;
2.2 podlegają wykluczeniu z postępwania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych;
2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępwania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępwaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji;
2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępwania;
2.5 nie złożyli oświadczenia o speśnianiu warunków udziału w postępwaniu lub dokumentów potwierdzających speśnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błądy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych;
2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
3. Zamawiający odrzuca ofertą jeżeli:
3.1 jest niezgodną z ustawę;
3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych;
3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia;
3.6 zawiera błądy w obliczeniu ceny;
3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych;
3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
4. Ofertą wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępwaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępwaniu metodę warunku granicznego - speśnia/niespełna.
 
­          Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia speśniania warunków udziału w postępwaniu:
A. Na ofertą składają się następujące dokumenty i załączniki:
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę,
A.2) Parafowany wzór umowy.   
 
B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
 
B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
B.2) Aktualne załwiadczenie właściwego naczelnika Urządu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub załwiadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania ofert.
B.3) Aktualne załwiadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub załwiadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania ofert.
            B.4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertą, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
B.5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.
 
C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
C.1) Wykaz wykonanych, w cięgu ostatnich 5 lat przed dniem wszcząciem postępwania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie obiektów sportowych, w tym: sal sportowych, hal sportowych lub innych obiektów o zbliżonej kubaturze do przedmiotu zamówienia (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców). Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.
C.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach:
1) konstrukcyjno-budowlanej,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocięgowych i kanalizacyjnych,
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
oraz załwiadczenia, wydane przez właściwÄ? izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.
C.3) Polisą, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN.
Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisą potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN.
 - Ocena spełnienia warunków udziału w postępwaniu zostanie dokonana wg formuły „speśnia - nie speśnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających speśnianie warunków udziału w postępwaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błądy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępwania.
 
D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
            D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.2), B.3), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. D zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. D.  
 
E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
E.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załÄśczyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępwaniu lub do reprezentowania w postępwaniu i zawarcia umowy.
 
- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B.1), B.2), B.3), dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.  
 
F. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
F.1) Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
F.2) Dokumenty sporządzone w jązyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na jązyk polski, poświadczonym przez wykonawcę.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl.
IV.3.2) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Walim ul. Boczna 9, 58-320 Walim.
IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 06.04.2009 godzina 12:00,
miejsce:
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
pokój nr 1 sekretariat.
IV.3.4) Termin otwarcia ofert
06.04.2009 godzina 12:30,
miejsce:
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
pokój nr 1 sala narad.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
 
 
 
 
 
 


 

Wójt Gminy Walim
 
Adam Hausman

 

Załączniki

SIWZ (144kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 1. formularz ofertowy (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 2. OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 3. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 4. WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 5. umowa (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 6. opis techniczny do projektu budowlanego (119.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 7. przedmiar - wszystkie branże (636.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 8. specyfikacja techniczna - wszystkie branże (10.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 9. wyrys z projektu zagospodarowania tereny (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 10. rysunki - branża budowlana (10.6MB) Zapisz dokument  
zał. 11. rysunki - branża instalacyjna (15.6MB) Zapisz dokument  
zał. 12. rysunki - branża elektryczna (11.7MB) Zapisz dokument  
Pytania do SIWZ 20/03/2009 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi do SIWZ 20/03/09 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi do SIWZ 24/03/09 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi na pyania ze spotkania z wykonawcami (1.4MB) Zapisz dokument  
odpowiedz do SIWZ 01/04/09 (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pytania i odpowiedzi 02-04-2009 (70.6kB) Zapisz dokument  
załączniki graficzne do pytał 02042009 (767.9kB) Zapisz dokument  
pytania i odpowiedzi z 03.04.2009 (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2009-03-13 13:08:06
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2009-03-13 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:34
Ilość wyświetleń:1277

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij