Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2009-01-19, Zapytanie Ofertowe - Opracowanie projketu budowlanego - remont drogi ul. Wąska w Olszyńcu

 

 
ZO-PWO/4/2009
Walim, 2009-02-02
 
 
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
 
 
postępwania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560 z późn. zmianami) określonego w art. 4 pkt. 8
 
Gmina Walim  informuje, że w prowadzone postępwanie Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie Remontu drogi gminnej ul. Wąska w Olszyńcu 
 
 
zostało unieważnione
 
Uzasadnienie:
Nie złożono żadnej oferty.
 
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 

 


Walim, 2009-01-19
 
Numer sprawy: ZO-PWO/4/2009
                                                                                                         
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
 
Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie Remontu drogi gminnej ul. Wąska w Olszyńcu 
 
Przedmiotem niniejszego postępwania jest
opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie i formie zgodnej z § 4, ust. 2; § 5 oraz rozdziałem 3  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r.w w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
 
Informacja o inwestycji: droga o długości ok. 450 m o średniej długości 3 m. 
 
  Wspólny Słownik Zamówień: 71320000-7
 
Termin wykonania zamówienia: Do 30/04/2009
Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Sposób przygotowania oferty:
1.       ofertą należy spo­rządzić w jązyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścię w zabezpieczonej kopercie z adnotację “ Projekt Wąska” - z wykorzystaniem „formularza oferty” będącego załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zapytania,
2.       do oferty prosimy dołączył następujące dokumenty :
    1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do
                        ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
                        rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
                        wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
    1. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c.       kopie załwiadczeń o wpisie na odpowiednia listę zawodową
 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 

Nazwa kryterium

 
Waga
cena
100

 

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2009-01-26 do godz. 12.00  w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
Wyniki zostaną przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: faxem na numer podany w ofercie i /lub pocztą tradycyjną.
 
 
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko                   Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko             Mariusz Kowalski         
tel.                               074 84 94 351  
fax.                              074 84 94 355  
w terminach                  godz. pomiędzy 9.30 a 11.30 w zakresie procedury zapytania ofertowego
 
stanowisko                   Kierownik IT
imię i nazwisko                         Jan Rudnicki
tel.                               074 84 94346
fax.                              074 84 94 355 w terminach w godzinach pracy zamawiającego w zakresie merytorycznej obsługi przedmiotu zapytania ofertowego
 
Załączniki:
Formularz ofertowy
Załącznik graficzny
umowa
 
____________________________________
 
 
 

Załączniki

formularz ofertowy (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik graficzny (935.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowalski
Data wprowadzenia:2009-01-19 12:24:59
Opublikował:Mariusz Kowalski
Data publikacji:2009-01-19 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:31
Ilość wyświetleń:1423

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij