Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2009-01-08, Zapytanie Ofertowe - Opracowywanie projektu budowlanego na wykonanie Remontu drogi gminnej ul. Drzymały w Zagórzu Śląskim

 

 

ZO-PD/2/2009

Walim, 2009-01-20

 

 

Gmina Walim

Boczna 9

58-320 Walim

INFORMACJA O WYNIKU

 

 

postępwania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ((t. j  Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8.

 

Gmina Walim

informuje, że w prowadzonym postępwaniu „Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie Remontu drogi gminnej ul. Drzymały w Zagórzu Śląskim”

 

 do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Firmą:

 

Centrum Inżynierii Lądowej TENSOR

Ul. Fabryczna 5

48-250 Głogówek  

 

która zaproponowała najniższą cenę: 12 810,00 zł brutto

 

Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

Dziękuję za złożenie oferty.

 

Osoba do kontaktów:

 

stanowisko                   Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  

imię i nazwisko             Mariusz Kowalski         

tel.                               074 8494351    

fax.                              074 8494355    

w terminach                  w godzinach pracy zamawiającego

 

 

____________________________________

 

 

 

 

 

 


 

UWAGA ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA - ZMIANY ZOSTAŁY NANIESIONE NA OGŁOSZENIU.

W konsenkwencji zmiany treści ogłoszenia zmianie ulegną również zapisy umowy


Walim, 2009-01-08
 
Numer sprawy: ZO-PD/2/2009
 
 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
 
Opracowywanie projektu budowlanego na wykonanie Remontu drogi gminnej ul. Drzymały  w Zagórzu Śląskim   
 
Przedmiotem niniejszego postępwania jest
-      opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie i formie zgodnej z § 4, ust. 1, pkt 1 do 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r. na wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budową,
-      opracowanie kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej + przedmiar,
-      aktualizację map do celów projektowych,
-      uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, badań i uzgodnień, również z właścicielami działek, dla uzyskania pozwolenia na budową,
-      opracowanie raportu oddziaływania na środowisko,
-      uzyskanie pozwolenia na budową. Wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na etapie jej realizacji ponosi Wykonawca.
Przedmiotem niniejszego postępwania jest
opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie i formie zgodnej z § 4, ust. 2; § 5 oraz rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r.w w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
 
 
Informacja o inwestycji: DługoĹ?Ä? drogi ok. 250 m o średniej szerokości 2,5 m
 
  Wspólny Słownik Zamówień: 71320000-7
 
Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 15/04/2009 r.
 
  Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia
 
  Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Sposób przygotowania oferty:
1.       ofertą należy spo­rządzić w jązyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścię w zabezpieczonej kopercie z adnotację “ Projekt Drzymały z wykorzystaniem „formularza oferty” będącego załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zapytania,
2.       do oferty prosimy dołączył następujące dokumenty :
    1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do
                       ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
                        rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
                        wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
    1. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c.       kopie załwiadczeń o wpisie na odpowiednia listę zawodową
 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 

Nazwa kryterium
Waga
cena
100

 
 
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2009-01-19 do godz. 12.00  w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej bip.walim.pl
oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: pocztą tradycyjną.
 
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko                   Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko             Mariusz Kowalski         
tel.                               074 84 94 351  
fax.                              074 84 94 355  
w terminach                  godz. pomiędzy 9.30 a 11.30 w zakresie procedury zapytania ofertowego
 
stanowisko                   Kierownik IT
imię i nazwisko                         Jan Rudnicki  
tel.                               074 84 94351
fax.                              074 84 94 351 w terminach w godzinach pracy zamawiającego w zakresie merytorycznej obsługi przedmiotu zapytania ofertowego
 
Załączniki:
Formularz ofertowy
Umowa
Załącznik graficzny
 
 
____________________________________
 
 
 

 

Załączniki

formularz ofertowy (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załaxcznik graficzny (819.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowalski
Data wprowadzenia:2009-01-08 10:42:18
Opublikował:Mariusz Kowalski
Data publikacji:2009-01-08 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:31
Ilość wyświetleń:1450

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij