Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2009-01-07, Zapytanie ofertowe - Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie Remontu drogi gminnej nr 668, 624/4, 621/1, 664 ul. Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami

 

ZO-PW/1/2008
Walim, 2009-01-20
 
 
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
INFORMACJA O WYNIKU
 
 
postępwania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ((t. j Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
Gmina Walim
informuje, że w prowadzonym postępwaniu „Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie Remontu drogi gminnej nr 668, 624/4, 621/1, 664 ul. Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami 
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Firmą:
 
Biuro Inżynierskie Inwest-ProMul
Ul. Przedmieście 20
58-200 Dzierżoniów
 
która zaproponowała najniższą cenę: 18 300,00 zł brutto
 
Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Dziękuję za złożenie oferty.
 
Osoba do kontaktów:
 
stanowisko                   Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko Mariusz Kowalski         
tel.                               074 8494351    
fax.                              074 8494355    
w terminach                  w godzinach pracy zamawiającego
 
 
____________________________________

 

 
 
 

 UWAGA Zmiana treści ogłoszenia - zmiany zostały naniesione w ogłoszeniu

W związku ze zmianę treści ogłoszenia zmianie ulegają zapisy umowy


Walim, 2009-01-07
 
Numer sprawy: ZO-PW/1/2009
                                                                                                         
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
 
Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie Remontu drogi gminnej nr 668, 624/4, 621/1, 664 ul. Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami 
 
Przedmiotem niniejszego postępwania jest
-      opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie i formie zgodnej z § 4, ust. 1, pkt 1 do 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r. na wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budową,
-      opracowanie specyfikacji technicznej, kosztorysu inwestorskiego + przedmiar,
-      aktualizację map do celów projektowych,
-      uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, badań i uzgodnień, również z właścicielami działek, dla uzyskania pozwolenia na budową,
-      opracowanie raportu oddziaływania na środowisko,
-      uzyskanie pozwolenia na budową. Wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na etapie jej realizacji ponosi Wykonawca.
 
 Przedmiotem niniejszego postępwania jest
opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie i formie zgodnej z § 4, ust. 2; § 5 oraz rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r.w w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
 
 
  Wspólny Słownik Zamówień: 71320000-7
 
Termin wykonania zamówienia: Do 31/03/2009
Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Sposób przygotowania oferty:
1.       ofertą należy spo­rządzić w jązyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścię w zabezpieczonej kopercie z adnotację “ Projekt Wyspiańskiego” - z wykorzystaniem „formularza oferty” będącego załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zapytania,
2.       do oferty prosimy dołączył następujące dokumenty :
    1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do
                        ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
                        rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
                        wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
    1. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c.       kopie załwiadczeń o wpisie na odpowiednia listę zawodową
 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 

Nazwa kryterium
Waga
cena
100

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2009-01-16 do godz. 12.00  w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
Wyniki zostaną przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: faxem na numer podany w ofercie i /lub pocztą tradycyjną.
 
 
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko                   Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko             Mariusz Kowalski         
tel.                               074 84 94 351  
fax.                              074 84 94 355  
w terminach                  godz. pomiędzy 9.30 a 11.30 w zakresie procedury zapytania ofertowego
 
stanowisko                   Kierownik IT
imię i nazwisko                         Jan Rudnicki
tel.                               074 84 94346
fax.                              074 84 94 355 w terminach w godzinach pracy zamawiającego w zakresie merytorycznej obsługi przedmiotu zapytania ofertowego
 
Załączniki:
Formularz ofertowy
Ogólna charakterystyka inwestycji
Załącznik graficzny
umowa
 
____________________________________
 
 

 

Załączniki

formularz ofertowy (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogólna charakterystyka inwestycji (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik graficzny (820.9kB) Zapisz dokument  
umowa (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowalski
Data wprowadzenia:2009-01-07 10:51:03
Opublikował:Mariusz Kowalski
Data publikacji:2009-01-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:31
Ilość wyświetleń:1358

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij