Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2008-10-10, WYNIKWykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim

 
 
Bank/14A/2008
Walim, 2008-11-26
 
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:. Bank/14A/2008 Nazwa zadania: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
PKO BP SA
Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu
Centrum Korporacyjne w Wałbrzychu
Rynek 23
58-300 Wałbrzych
                                                                  
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 2008-12-04
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
PKO BP SA
Regionalny Oddział Koorporacyjny we Wrocławiu
Centrum Korporacyjne w Wałbrzychu
 
Rynek 23
58-300 Wałbrzych
120 870,00
100
 
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępwania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieĹ?Ä? protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziść wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
 
 
 
____________________________________
 
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 
Kolejne pytania do SIWZ w załaczniku
UWAGA zmodyfikowany formularz cenowy

UWAGA ZMIANY W SIWZ
W związku z pojawieniem się pytał do SIWZ Zamawiający odpowiada - odpowiedzi i załaczniki do nich w dziale ZAŁACZNIKI
 

W związku z wnioskiem jedengo z Wykonawców Wójt Gminy Walim przedłuża termin składania ofert do dnia 31-10-2008 r. do godz. 12:00


Walim: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim
Numer ogłoszenia: 259961 - 2008; data zamieszczenia: 10.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 074 8494340.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a) Otwieranie i prowadzeniu rachunku bieżącego budżetu, rachunków bieżących jednostek budżetowych, rachunków funduszy specjalnych i celowych i innych, rachunków pomocniczych. b) Realizacja poleceń przelewów do innych banków w systemie EliXir-on line, lub innych tego rodzaju. c) Realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) d) Przyjmowanie wpłat gotówkowych e) Dokonywanie wypłat gotówkowych f) Uruchomienie programu typu home banking lub innego o takich samych lub wyższych parametrach w wersji dwustanowiskowej łącznie z wyposażeniem w niezbędne oprogramowanie i przeszkolenie personelu, umożliwiającego: - Składanie poleceń przelewów z rachunków własnych na inne rachunki w bankach krajowych - Uzyskanie informacji o wszystkich operacjach wykonywanych w dniu bieżącym na rachunkach własnych i do innych banków - Uzyskanie zbiorczych informacji o saldzie lub operacjach dnia na wybranych lub wszystkich rachunkach - Dokonywanie lokat - Przeprowadzanie operacji zagranicznych - Realizacja wynagrodzeń pracowniczych g) Lokowanie wolnych środków na lokatach krótko i długoterminowych h) Finansowanie potrzeb Zamawiającego poprzez kredyty inwestycyjne, obrotowe w rachunku bieżącym oraz kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. i) Uruchomieniu punktu kasowego lub agencji w Walimiu.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·                  Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
V. Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępwania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie speśniają warunków udziału w postępwaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępwania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępwania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępwaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępwania. 2.5 nie złożyli oświadczenia o speśnianiu warunków udziału w postępwaniu lub dokumentów potwierdzających speśnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 3. Zamawiający odrzuca ofertą jeżeli: 3.1 jest niezgodną z ustawę lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert 3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawią na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błądy w obliczeniu ceny 3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny 3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 4. Ofertą wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępwaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępwaniu metodę warunku granicznego - speśnia/niespeśnia..
·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia speśniania warunków udziału w postępwaniu:
A. Na ofertą składają się następujące dokumenty i załączniki: a.1) Formularz ofertowy - zał. 1 a.2) Formularz cenowy - zał. 2 a.3) Oświadczenie o uruchomieniu agencji lub punktu kasowego - zał. 4 a.4) Oświadczenia o uruchomieniu systemu home-banking - zał. 5 a.5) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu o zamówienie publiczne - zał. 6 B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertą, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. B.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. B.5) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjącie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: c.1) Oświadczenie o uruchomieniu systemu home-banking lub innego o tych samych lub wyższych parametrach c.2) Oświadczenie o uruchomieniu w Walimiu do dnia 01-01-2009 oraz agencji lub punktu kasowego D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania ofert. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. D.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. B.3) składa załwiadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. D zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. D. E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: E.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załÄśczyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępwaniu lub do reprezentowania w postępwaniu i zawarcia umowy F. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów F.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. F.2 Dokumenty sporządzone w jązyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na jązyk polski, poświadczonym przez wykonawcę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagał zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 20.10.2008 godzina 12:00, miejsce: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim, pokój nr 1 - sekretariat.
IV.3.5) Termin otwarcia ofert:
20.10.2008 godzina 12:30, miejsce: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim, pokój nr 1 – sala narad
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 

Załączniki

siwz (114kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 1 - formularz ofertowy (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 2 - formularz cenowy (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał3 - istotne postanowienia umowy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 4 - oświadczenie o uruchomienia agencji lub punktu kasowego (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 5 - oswiadczenie home banking (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał - 6 oświadczenie o speśnianiu warunków (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ospowiedzi do SIWZ (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmieniony SIWZ (114kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmieniony forularz cenowy (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmienione istotne postanowienia umowy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała I (424.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała II (1006.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie (349.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
prognoza długu (259.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi do SIWZ 2 (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. modyfikacja- formularz cenowy (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowalski
Data wprowadzenia:2008-10-10 10:17:59
Opublikował:Mariusz Kowalski
Data publikacji:2008-10-10 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:29
Ilość wyświetleń:1860

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij