Administracja Budynków Komunlanych sp. zo.o.
ul. Długa 8
58-320 Walim
Miejscowość, 2008-09-08
Numer sprawy: 24/ZO/RB/08/09/2008
 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) określonego w art. 4 pkt. 8.
W związku z planowanym zakupem Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Długa 8 ;58-320 Walim działając w imieniu GMINY WALIM prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego postępwania jest
Prace budowlane: REMONT DACHU przy ul. Bocznej 10 w Walimiu
( wymiana pokrycia dachowego i przemurowaniem kominów)
Zakres robót do wykonana zawiera Załącznik Nr 4 " "?PRZEDMIAR ROBÓT"
Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-1
Termin wykonania zamówienia:
Od 16/10/2008 do 31/10/2008
Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia .
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która
przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa.
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania
tych warunków: -
-
Wykonawca musi posiadać :
1.uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegać wykluczeniu z postępwania o udzielenie zamówienia,
- udzielić co najmniej 24 miesięcznej gwarancji
Informacja na temat wadium:
Wysokość wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 500,00 PLN
1) Terminy dotyczące wadium
Termin wniesienia wadium upływa dnia 2008-10-16
Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 2008-10-18
3) Formy wadium
Wadium może być wnoszone
- w poręczeniach bankowych, lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824),
- w pieniądzu " przelewem.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, oraz gdy wyłoniony oferent
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania robót w wysokości 2% wartości ceny ofertowej na dzieł podpisania umowy
Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70% wartości wniesionej kaucji gwarancyjnej następi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.. Pozostałe 30% zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub uchylenia w gwarancji jakości.
Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w kasie zamawiającego muszą znaleźć się w/w formy wadium, z zastrzeżeniem pieniądza.
Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP S.A. o/WAŁBRZYCH
Numer konta: 08 1020 5095 0000 5802 0011 4272
REMONT KAPITALNY POKRYCIA DACHOWEGO przy ul. Bocznej 10 w Walimiu
"Wadium " NR SPR : 24/ZO/RB/08/09/2008
 
 
 
Jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia .
4) Zwrot wadium
Zamawiający dokona zwrotu wadium :
  1. w okresie 3 dni od daty zakośczenia postępwania - dla oferentów którzy nie zostali wyłonieni do realizacji
zadania
2. w dniu podpisania umowy dla oferenta wyłonionego do realizacji zadania
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Waga
Cena
100
#59
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-10-16 do godz. 9:00
w siedzibie zamawiającego
ABK sp zo.o.
ul.Długa 8
58-320 Walim
Oferty można również przesłaÄ? do Zamawiającego na następujący nr faksu 0748457-324 lub pocztą elektroniczną na adres : abkwalim@wp.pl
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej walim.bip.net.pl oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: poczta tradycyjna.
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko specjalsta ds. budowlanych
imię i nazwisko Grzegorz Krawczycki
tel. 074 8457 324
fax. 074 8457 324
w terminach godz. pomiędzy 9.30 a 11.30
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Przedmiar robót
Wzór umowy
_________________________________
Prezes Zarządu
Czesław Kalita