Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2008-09-22, WYNIKOpracowanie projektu budowlanego na wykonanie parkingu na powierzchni 3400 m2 działki nr 97 w Zagórzu Śląskim

 
 
 
 
Projekt parking/21A/2008
Walim, 2008-10-06
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Projekt parking/21A/2008 . Nazwa zadania: Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie parkingu na powierzchni 3400 m2 działka nr 97 w Zagórzu Śląskim.
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
Wałbrzyska Dyrekcja Inwestycji sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 5
58-309 Wałbrzych  
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 2008-10-14.
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty

Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
Wałbrzyska Dyrekcja Inwestycji sp. z o.o.
 
Ul. Wrocławska 5
58-309 Wałbrzych 
 
37 881,00
100

 
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępwania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieĹ?Ä? protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziść wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
 
 
 
____________________________________
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 
 

 

 

 

 

Walim: Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie parkingu na powierzchni 3400 m2 działki nr 97 w Zagórzu Śląskim
Numer ogłoszenia: 228555 - 2008; data zamieszczenia: 22.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 074 8494340.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie parkingu na powierzchni 3400 m2 działki nr 97 w Zagórzu Śląskim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie parkingu na powierzchni 3400 m2 działki nr 97 w Zagórzu Śląskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie i formie zgodnej z § 4, ust. 1, pktl 1 do 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r. na wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budową, opracowanie kosztorysu inwestorskiego + przedmiar, aktualizację map do celów projektowych, uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, badań i uzgodnień, również z właścicielami działek, dla uzyskania pozwolenia na budową, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, uzyskanie pozwolenia na budową. Wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na etapie jej realizacji ponosi Wykonawca..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 27.02.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
¡                  Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków: wykonawca musi spełniać warunki ustawowe.
¡                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia speśniania warunków udziału w postępwaniu: A. Na ofertą składają się następujące dokumenty i załączniki: A..I.1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do SIWZ A.I.2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - wg załącznika nr 2 do SIWZ A.I.3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu. A.I.4) Oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. A II. W celu potwierdzenia, że wykonawca speśnia warunki posiadania niezbędnej wiedzy I doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym I osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: A.II.1 Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień: B. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: B.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A3) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania ofert. 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. C. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: C.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załÄśczyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępwaniu lub do reprezentowania w postępwaniu i zawarcia umowy - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A3 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie D. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów D.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. D.2 Dokumenty sporządzone w jązyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na jązyk polski, poświadczonym przez wykonawcę.
 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagał zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 30.09.2008 godzina 12:00, miejsce: Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim pokój nr 1 - sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

Załączniki

SIWZ (117kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 1 - formularz ofertowy (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 2 - oświadczenie (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 3 - umowa (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego (128kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowalski
Data wprowadzenia:2008-09-22 14:36:30
Opublikował:Mariusz Kowalski
Data publikacji:2008-09-22 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:28
Ilość wyświetleń:1528

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij