Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2008-09-10, Wykonanie nadwozia ratowniczo-gaśniczego na podwoziu samochodu Star266

 

 

 

Karosacja/20/2008

 

 

Walim, 2008-09-22

 

 

 

 

Gmina Walim

 

 

Ul. Boczna 9

 

 

58-320 Walim

 

 

 

 
Karosacja/20/2008
Walim, 2008-09-22
 
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Karosacja /20/2008 Nazwa zadania: Wykonanie nadwozia   ratowniczo-gaśniczego na podwoziu samochodu Star 266  na potrzeby OSP Walim
 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "bocar" sp. z o.o.
Ul. Okólna 15 Korwinów
42-263 Wrzosowa
                                                                  
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 2008-09-30
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty

Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "bocar" sp. z o.o.
 
 
Ul. Okólna 15 Korwinów
42-263 Wrzosowa
                                                                 
 
190 000,00
100

 
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępwania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieĹ?Ä? protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziść wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
 
 
 
____________________________________
 
 

 

 


Karosacja/20/2008                                                                               Walim, 10-09-2008 
 
 
                                                   OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU
(wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego)
  
Przedmiot zamówienia: Wykonanie nadwozia   ratowniczo-gaśniczego na podwoziu samochodu  Star266
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim   
www bip.walim.pl
e-mail: przetargi@walim.pl
    godziny urządowania:  8:00 do 15:00
2) Określenie trybu zamówienia:  przetarg nieograniczony o wartości poniżej  kwot  określonych
    przepisach, wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8  ustawy Pzp.
3) Adres strony internetowej , na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
    warunków  zamówienia:
    Specyfikację  można odebrać  osobiście  w Urząd Gminy Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim
    SIWZ  jest również dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:   
    walim.bip.net.pl
4) Opis  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia,  z  podaniem informacji 
    o możliwości  składania  ofert  częśiowych:
4.1. W ramach planowanej inwestycji   przewiduje się wykonanie następującego zakresu robót:
   Wykonanie nadwozia   ratowniczo-gaśniczego na podwoziu samochodu Star 266  na potrzeby   
   OSP Walim
Zabudowę nadwozia należy wykonać wg:  Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych -opracowanych przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie i zatwierdzonych przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP- Edycja druga-marzec 2006 r.  
 Szczegółowy  zakres prac został określony  załącznik nr 4 do SIWZ.
4.2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV).
   Kody CPV
34.21.00.00-2     Nadwozia pojazdów mechanicznych
34.14.42.10-3  Wozy strażackie
34.11.40.00-9 Pojazdy specjalne   
 
 5) Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  składania ofert częśiowych.
 
6) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
7) Termin wykonania zamówienia:   do 22.12.2008r
 
8) Opis  warunków  udziału  w  postępwaniu  oraz opis  sposobu dokonywania oceny
    speśniania tych warunków:
   W  przetargu  mogą   wziąÄ?  udział  wykonawcy  nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.  1 i 2 oraz  speśniający  wymogi   art. 22  ust. 1  ustawy  Prawo Zamówień Publicznych i warunki dodatkowe określone w SIWZ.
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  
- posiadają pozytywną opinią   na układ wodno " pianowy  i na nadwozie pożarnicze wydaną przez
   Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie   na  Ĺśredni samochód ratowniczo " gaśniczy na podwoziu Star 266,
1.3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia;
1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępwania o udzielenie zamówienia;
  Ocena speśniania warunków udziału w postępwaniu będzie prowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia.
 Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
2.1. Wykonawców, którzy nie speśniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo  zamówień publicznych, oraz wykonawców którzy;
2.1.1.  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępwania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami  uczestniczącymi  w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępwaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2.1.2.  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępwania;
2.1.3.  nie złożyli oświadczenia o speśnianiu warunków udziału w postępwaniu lub dokumentów  potwierdzających speśnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają   błądy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
2.1.4.  nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
9) Informacja na temat wadium:
    Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium przetargowego.
10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Nazwa kryterium  Waga %
  Cena   100   
11) Miejsce i termin składania ofert:
 w siedzibie zamawiającego
  GMINA Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 " sekretariat
  do dnia 18-09-2008  do godz.12.00
12) Termin związania ofertą:   30 dni od daty otwarcia ofert.
13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
  Zamawiający nie zamierza  zawierać  umowy ramowej.
14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
  Zamawiający nie zamierza  ustanawiaą  dynamicznego systemu  zakupów  oraz udzielać
  zamówień objętych tym systemem.
15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
  aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której  będzie   
  prowadzona aukcja elektroniczna.
  Zamawiający nie przewiduje    przeprowadzenia aukcji elektronicznej  w celu wyboru   
  najkorzystniejszej oferty.
16) Ogłoszenie  zostało zamieszczone  na  portalu UZP w dniu 10-09-2008 pod nr 211723
  oraz  na stronie  internetowej  Zamawiającego.   
 
 
Kierownik Zamawiającego
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

Załączniki

SIWZ (129.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 1 - formularz ofertowy (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 4 - opis przdmiotu zmaówienia (188.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 5 - umowa (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowalski
Data wprowadzenia:2008-09-10 14:34:00
Opublikował:Mariusz Kowalski
Data publikacji:2008-09-10 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:27
Ilość wyświetleń:1634

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij