Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2008-07-31, Bezgotówkowe tankowanie autobusów szkolnych

 
ZP-1/08
Walim, 2008-07-31
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP-1/08. Nazwa zadania: bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego do dwóch autobusów szkolnych
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gminny Zespół Obsługi Szkół zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gminny Zespół Obsługi Szkół
Boczna 8
58-320 Walim
Strona WWW
gzosz@wp.pl
7.30 -15.30
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
    BIP Urząd Gminy Walim walim.bip.net.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego Walim ul.Boczna 8.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
bezgotówkowe tankowanie w olej napędowy dwóch autobusów szkolnych o numerach rejestracyjnych IVECO100E-21, Jelcz LO90M około 14 tys.litrów rocznie
 
Wspólny Słownik Zamówień: 24611100-1
 
 
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupeśniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
olej napędowy
 
Dodatkowe przedmioty
 
 
#45
 
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
   .
 
VI. Termin wykonania zamówienia:
19.08.2008 do 18.08.2011r
 
VII. Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe. Ocena warunkiem granicznym speśnia niespeśnia
 
VIII. Informacja na temat wadium:
 
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
najniższa cena
100
#61
 
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty należy składać do dnia: 2008-08-11 do godz. 10.00
  w siedzibie zamawiającego Gminny Zespół Obsługi Szkół
Boczna 8
58-320 Walim
Pokój nr
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-08-11, o godz. 10.30
  w siedzibie zamawiającego Gminny Zespół Obsługi Szkół
Boczna 8
58-320 Walim
Pokój nr
 
                          
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-09-11
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
 
nie dotyczy
 
  
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
  
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 17706-2008 poz. poz dnia 31.07.2008R
 
 
 
____________________________________
Kierownik GZOSZ
Urszula Witek

Załączniki

SIWZ (97.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz ofertowy (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowalski
Data wprowadzenia:2008-07-31 14:42:33
Opublikował:Mariusz Kowalski
Data publikacji:2008-07-31 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:26
Ilość wyświetleń:1546

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij