Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2008-07-28, Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu,

 
Kredyt/17/2008
Walim, 2008-09-01
 
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Kredyt/17/2008.
Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
Bank Ochrony środowiska SA
Oddział we Wrocławiu
Ul. G. Zapolskiej
50-032 Wrocław
                                                                  
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę.
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 2008-09-09.
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty:
 

Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Całkowity koszt obsługi kredytu
Liczba punktów w kryterium cena
1
Bank Ochrony środowiska SA
Oddział we Wrocławiu
Ul. G. Zapolskiej
50-032 Wrocław
742 552,23
100
2
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
Ul. Malarska 26
50-111 Wrocław
754 188,40
98

 
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępwania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieĹ?Ä? protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziść wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
 
 
 
____________________________________
Wójt Gminy Walim " Adam Hausman

Kolejne pytania w załacznikach
Zamawiający wyjaśnia iż omyłkowo zostały załaczone  sprawozdania Rb -NDS oraz RB - Z za 3 kwartały 2007 powinny być za cały rok 2007 - załaczniki dostępne są jako załacznik 1 i 2 do pytał 3
 Pytania do SIWZ  w załacznikach

kredyt/17/2008
Walim, 2008-07-28
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: kredyt/1/2008. Nazwa zadania: Przedmiotem zamówienia jest
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100)z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Walim zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
bip.walim.pl
urzad@walim.pl
pon 8-16, wt-pt 7.30-15.30
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
    bip.walim.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę  2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100) na pokrycie deficytu.
PłatnoĹ?Ä? w 40 kwartalnych ratach poczynając od 31-03-2009 ostatnia rata do 20-12-2018 z uwzględnieniem możliwości spłaty częśi kredytu w terminie wcześniejszym bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Odsetki płacone będą w okresach kwartalnych ostatniego dnia każdego kwartału, 40 kwartalnych ratach ostatnia rata odsetkowa do dnia 20.12.2018
źródło spłaty : pochodził będzie z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Walim w latach 2009-2018
Zabezpieczenie kredytu będzie stanowią weksel "in blanco" wraz z deklarację wekslową.
 
 
Zamawiający nie dopuszcza ofert częśiowych
 
Wspólny Słownik Zamówień: Wspólny Słownik Zamówień 66130000-0 - Usługi świadczenia kredytów
 
 
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupeśniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
usługi udzielania kredytu
 
#45
 
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VI. Termin wykonania zamówienia:
- udzielenie kredytu w trzech transzach
I transza " 1 000 000,00 (jeden milion złotych 00/100) do 30-09-2008
II transza " 500 000,00 (piÄ?Ä?set tysięcy złotych 00/100) do 31-10-2008
III transza " 500 000,00 (piÄ?Ä?set tysięcy złotych 00/100) do 30-11-2008
Obsługa kredytu do 20.12.2018
 
VII. Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe.
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Waga
cena
100
#61
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-08-18 do godz. 12.00
  w siedzibie zamawiającego Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 " sekretariat
Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Udzielenie i obsługa kredytu " deficyt"-  nie otwierać przed 18.08.2008 r. godz. 12.30"
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-08-18, o godz. 12.30
w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sala narad
                        
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych 173122-2008 z dnia 28-07-2008
 
 
 
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego

Załączniki

zał 1 - formularz ofertowy (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogólne warunki umowy (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
harmonogram spłat kredytu (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (103.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytania do SIWZ I (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 1 do pytał (49.4kB) Zapisz dokument  
zał 2 do pytał (295.1kB) Zapisz dokument  
zał 3 do pytał (53.4kB) Zapisz dokument  
zał 4 do pytał (25.9MB) Zapisz dokument  
zał 5 i 7 do pytał (283.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 6 do pytał (2.5MB) Zapisz dokument  
zał 8 do pytał (240.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 9 do pytał (1.6MB) Zapisz dokument  
zał 10 do pytał (65.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 12 do pytał (174.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytania do SIWZ II (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załaczniki (5.5MB) Zapisz dokument  
Pytania do SIWZ 3 (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 1 do pytał 3 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 2 do pytał 3 (415.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytania do SIWZ 4 (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 1 do pytał 4 (1.1MB) Zapisz dokument  
zał2 do pytał 4 (7.2MB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowalski
Data wprowadzenia:2008-07-28 12:31:35
Opublikował:Mariusz Kowalski
Data publikacji:2008-07-28 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:17
Ilość wyświetleń:1618

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij