Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2008-07-22, unieważniony Budowa boisk sportowych ORLIK 2012

 
Orlik/16/2008
Walim, 2008-08-13
 
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Gmina Walim informuje, że postępwanie o zamówienie publiczne:
 
Budowa boisk sportowych Orlik 2012 
 
zostało unieważnione na podstawie: art. 93, ust.1, pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie faktyczne:
 
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "środki ochrony prawnej".
 
 
Otrzymują:
Uczestnicy postępwania
 
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Pytania do SIWZ w załacznikach

Orlik/16A/2008
Walim, 2008-07-22
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: orlik/16/2008. Nazwa zadania: Budowa boisk sportowych ORLIK 2012
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Walim zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
walim.bip.net.pl
przetargi@walim.pl
tel. 074 84 94 340
fax. 074 84 94 355
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej:   walim.bip.net.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: strona internetowa walim.bip.net.pl lub w siedzibie zmawiającego w godzinach jego pracy.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych bez modułowego systemowego budynku zaplecza boisk ORLIK 2012. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku, rekreacji. Zakres inwestycji obejmuje:
- budową - BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ - nawierzchnia syntetyczna
- budową - BOISKA DO KOSZYKÓWKI l SIATKÓWKI - nawierzchnia syntetyczna.
- budową cięgu komunikacyjnego
- budową oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacja odgromowa (2 etap budowy)
- budową - ogrodzenia terenu z brama wjazdowa i furtka wejściowa
- budową sieci kanalizacji deszczowej i przyłącza energetycznego oraz przełożenie kabla energetycznego przebiegającego pod projektowanym boiskiem (teren niwelowany)
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częśiowych
 
Wspólny Słownik Zamówień:          45 00 00 00 -7 Roboty budowlane
                                                               45 21 22 21-1 roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych  
 
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupeśniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
Roboty budowlane
Roboty budowlane z zakresu budowy boisk sportowych
#45
 
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
  
VI. Termin wykonania zamówienia: do 31-10-2008
 
VII. Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe.
Sposób oceniania metodę speśnia " nie speśnia
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
CENA
100
#61
 
 
 
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty należy składać do dnia: 2008-08-13 do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-08-13, o godz. 12.30   w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sala narad
 
                          
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
 
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 167948-2008 z dnia 22-07-2008
 
 
 
____________________________________
z up. Wójta
Krzysztof Łuczak
Zastępca Wójta
 
 

Załączniki

SIWZ (118kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 1- formularz ofertowy (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 2 oświadaczenie (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 3 - wzór umowy (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 4 i 5 - projket i przedmiar (2.5MB) Zapisz dokument  
pytania do SIWZ (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowalski
Data wprowadzenia:2008-07-22 14:19:05
Opublikował:Mariusz Kowalski
Data publikacji:2008-07-22 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:17
Ilość wyświetleń:1566

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij