ZO-plan zagórze/10/2008
Walim, 2008-07-15
 
 
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
INFORMACJA O WYNIKU
 
 
postępwania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8
 
Gmina Walim
informuje, że w prowadzonym postępwaniu
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim.
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Firmą:
 
Projektowanie Urbanistyczne
mgr Fabian Jaskólski
ul. Kasztelańska 50/10
58-316 Wałbrzych
 
 
która zaproponowała najniższą cenę to jest: 18 300 zł brutto
 
Z firmą tą zostanie podpisana umowa  Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Dziękuję za złożenie oferty.
 
Osoba do kontaktów:
stanowisko                   Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko             Mariusz Kowalski         
tel.                               0 74 84 94 351
fax.                              074 84 94 355  
w terminach                  w godzinach pracy zamawiającego
 
 
____________________________________
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 
 
 

 UWAGA: Zmiany w formularzu ofertowym Zamawiający omyłkowo wpisał na stronie drugiej akapit drugi "przygotowywać projekty decyzji" niniejszy zwrot został usuniety z formularza.

Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Walim, 2008-07-04
 
Numer sprawy: ZO-plan zagórze/10/2008
 
 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Walim prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
 
Przedmiotem niniejszego postępwania jest
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim.
 
  Wspólny Słownik Zamówień: 74 25 10 00 -3
 
Termin wykonania zamówienia:  12 miesięcy
 
  Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia
 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Sposób przygotowania oferty:
1.       ofertą należy spo­rządzić w jązyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścię w zabezpieczonej kopercie z adnotację Plan " Zagórze Śląskie" - z wykorzystaniem "formularza oferty" będącego załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zapytania,
2.       do oferty prosimy dołączył następujące dokumenty:
    1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do
                        ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
                        rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
                        wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
    1. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
    2. wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą   
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
d.       kopie załwiadczeń o wpisie na odpowiednia listę zawodową
e.       Oświadczenie według załącznika nr 2
f.         Wykaz opracowaĹ? planistycznych w okresie ostatnich 3 lat potwierdzających doświadczenie Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3
 
 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
cena
100
#59
 
 
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-07-14 do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej bip.walim.pl
oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: pocztą tradycyjną.
 
 
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko                   Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko             Mariusz Kowalski         
tel.                               074 84 94 351  
fax.                              074 84 94 355  
w terminach                  godz. pomiędzy 9.30 a 11.30 w zakresie procedury zapytania ofertowego
 
stanowisko                   Podinspektor ds. inwestycji  
imię i nazwisko                         Sebastian Mika  
tel.                               074 84 94357
fax.                              074 84 94 357 w godzinach pracy zamawiającego w zakresie merytorycznej obsługi                                                                   przedmiotu zapytania ofertowego
 
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Wykaz opracowaĹ? planistycznych
Uchwał Rady Gminy w Walimiu nr XXIII/140/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.
 
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego