Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2008-07-04, WYNIK Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim

 
ZO-plan zagórze/10/2008
Walim, 2008-07-15
 
 
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
INFORMACJA O WYNIKU
 
 
postępwania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8
 
Gmina Walim
informuje, że w prowadzonym postępwaniu
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim.
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Firmą:
 
Projektowanie Urbanistyczne
mgr Fabian Jaskólski
ul. Kasztelańska 50/10
58-316 Wałbrzych
 
 
która zaproponowała najniższą cenę to jest: 18 300 zł brutto
 
Z firmą tą zostanie podpisana umowa  Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Dziękuję za złożenie oferty.
 
Osoba do kontaktów:
stanowisko                   Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko             Mariusz Kowalski         
tel.                               0 74 84 94 351
fax.                              074 84 94 355  
w terminach                  w godzinach pracy zamawiającego
 
 
____________________________________
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 
 
 

 UWAGA: Zmiany w formularzu ofertowym Zamawiający omyłkowo wpisał na stronie drugiej akapit drugi "przygotowywać projekty decyzji" niniejszy zwrot został usuniety z formularza.

Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Walim, 2008-07-04
 
Numer sprawy: ZO-plan zagórze/10/2008
 
 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Walim prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
 
Przedmiotem niniejszego postępwania jest
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim.
 
  Wspólny Słownik Zamówień: 74 25 10 00 -3
 
Termin wykonania zamówienia:  12 miesięcy
 
  Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia
 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Sposób przygotowania oferty:
1.       ofertą należy spo­rządzić w jązyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścię w zabezpieczonej kopercie z adnotację Plan " Zagórze Śląskie" - z wykorzystaniem "formularza oferty" będącego załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zapytania,
2.       do oferty prosimy dołączył następujące dokumenty:
    1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do
                        ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
                        rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
                        wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
    1. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
    2. wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą   
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
d.       kopie załwiadczeń o wpisie na odpowiednia listę zawodową
e.       Oświadczenie według załącznika nr 2
f.         Wykaz opracowaĹ? planistycznych w okresie ostatnich 3 lat potwierdzających doświadczenie Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3
 
 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
cena
100
#59
 
 
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-07-14 do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej bip.walim.pl
oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: pocztą tradycyjną.
 
 
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko                   Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko             Mariusz Kowalski         
tel.                               074 84 94 351  
fax.                              074 84 94 355  
w terminach                  godz. pomiędzy 9.30 a 11.30 w zakresie procedury zapytania ofertowego
 
stanowisko                   Podinspektor ds. inwestycji  
imię i nazwisko                         Sebastian Mika  
tel.                               074 84 94357
fax.                              074 84 94 357 w godzinach pracy zamawiającego w zakresie merytorycznej obsługi                                                                   przedmiotu zapytania ofertowego
 
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Wykaz opracowaĹ? planistycznych
Uchwał Rady Gminy w Walimiu nr XXIII/140/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.
 
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego
 
 

Załączniki

Formularz ofertowy (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wykaz prac planistycznych (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała Rady Gminy (4.5MB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowalski
Data wprowadzenia:2008-07-04 13:13:53
Opublikował:Mariusz Kowalski
Data publikacji:2008-07-04 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:16
Ilość wyświetleń:1407

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij