Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2008-06-30, uniewaznienie Dostawa i ułożenie kostki granitowej w parku przy ul. Kościuszki w Walimiu

 

 

 
Park/7b/2008
Walim, 2008-07-29
 
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Gmina Walim informuje, że postępwanie o zamówienie publiczne:
Dostawa i ułożenie kostki granitowej w parku przy ul. Kościuszki w Walimiu  
zostało unieważnione na podstawie: art. 93, ust.1, pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie faktyczne:
 
W wyniku złożonego protestu przeanalizowano po raz drugi złożone oferty w wyniku czego cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "środki ochrony prawnej".
 
 
Otrzymują:
Uczestnicy postępwania
 z up. Wójta
Krzysztof Łuczak
Zastępca Wójta


 

Walim, 29-07-2008 r.

 

 

Otrzymują wszyscy Wykonawcy

 

 

W związku ze złożonym protestem przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BUDMAK Jan Henryk Makarewicz Witoszów Dolny 80b 58-100 Ĺświdnica na działania Zamawiającego polegające na

Ogłoszeniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych a w szczególności

Wyborze oferty, która nie zawierała ceny brutto

Brak załÄśczonego kosztorysu ofertowego

 

W związku z takimi zarzutami Zamawiający postanawia uznać protest w całości

i odrzucię ofertą złożonÄ? przez GRANIT WIATRAK i przystąpić do ponownego badania ofert.

 z up. Wójta
Krzysztof Łuczak
Zastępca Wójta


 

Park/7B/2008
Walim, 2008-07-23
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Park/7B/2008.
Nazwa zadania: Dostawa i ułożenie kostki granitowej w parku przy ul. Kościuszki w Walimiu
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
Granit Wiatrak
AL. Wojska Polskiego 93
58-150 Strzegom
                                                                  
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 2008-07-31
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty

Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
Firma Budowlana Majcher
 
 
Ul. Kolejowa 15
58-100 Ĺświdnica
130 297,04
76,74
 
2
PUH BUDMAK
Witoszów Dolny 80B
58-100 Ĺświdnica
109446,33
91,36
3
PUH STONBRUK
 
Ul. Jałowcowa 1/9
58-100 Ĺświdnica
114534,21
87,30
4
Granit Wiatrak
Al. Wojska Polskiego 93
58-150 Strzegom
99991,20
100

 
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępwania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieĹ?Ä? protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziść wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
 
 
 
____________________________________
Z up. Wójta
Krzysztof Łuczak
Zastępca Wójta
 
 

 

 

 

 

 


Park/7B/2008
Walim, 2008-06-30
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy park/7a/2008. Nazwa zadania: Dostawa i ułożenie kostki granitowej w parku przy ul. Kościuszki w Walimiu
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Walim zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
walim.bip.net.pl
przetargi@walim.pl
tel. 074 84 94 340
fax. 074 84 94 355
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej:   walim.bip.net.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: strona internetowa walim.bip.net.pl lub w siedzibie zmawiającego w godzinach jego pracy.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Przedmiotem wykonania jest: dostawa i ułożenie 840 m2 kostki granitowej szaro ruda 4x6 wraz z uzupełnieniem spoin
 
 
Wspólny Słownik Zamówień:         45233222-1 " roboty w zakresie chodników
 
 
 
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupeśniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
roboty w zakresie chodników
 
#45
 
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
  
VI. Termin wykonania zamówienia:  2 miesięce  
 
VII. Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe.
Sposób oceniania metodę speśnia " nie speśnia
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
CENA
100
 
 
 
 
 
 
 
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty należy składać do dnia: 2008-07-22 do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-07-22, o godz. 12.30   w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sala narad
 
                           
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
 
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych  nr144548 z dnia 30-06-2008
 
 
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego
 
 

Załączniki

SIWZ (120.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz ofertowy (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowalski
Data wprowadzenia:2008-06-30 12:24:59
Opublikował:Mariusz Kowalski
Data publikacji:2008-06-30 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:16
Ilość wyświetleń:1687

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij