Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2008-06-18, unieważnienie Zapytanie Ofertowe - Wykonanie prac remontowych w zakresie naprawy konstrukcji oporowych z kamienia oraz remont schodów i cięgów i cięgów betonowych na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w W

Walim, 2008-06-18
 
Numer sprawy: ZO-cmentarz/7/2008
 
 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Walim prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
 
Przedmiotem niniejszego postępwania jest Wykonanie prac remontowych w zakresie naprawy konstrukcji oporowych z kamienia oraz remont schodów i cięgów i cięgów betonowych na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Walimiu
 
  Wspólny Słownik Zamówień: 45 00 00 00 -7
 
Termin wykonania zamówienia:
  Do 15-09-2008
 
  Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia
 
 Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Sposób przygotowania oferty:
1.       ofertą należy spo­rządzić w jązyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścię w zabezpieczonej kopercie z adnotację Prace remontowe Cmentarz Ofiar Faszyzmu" - z wykorzystaniem "formularza oferty" będącego załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zapytania,
2.       do oferty prosimy dołączył następujące dokumenty :
a.       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do
                               ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
                               rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
                               wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b.       Oświadczenie o speśnianiu warunków w postępwaniu według załącznika nr 2
 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Waga
cena
100
#59
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-06-26 do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej bip.walim.pl
oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: pocztą tradycyjną.
 
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko                          Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko                   Mariusz Kowalski              
tel.                                          074 84 94 351    
fax.                                         074 84 94 355    
w terminach                         godz. pomiędzy 9.30 a 11.30          
 
Załączniki:
Formularz ofertowy
Przedmiar robót
____________________________________
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Załączniki

formularz ofertowy (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
unieważnienie (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowalski
Data wprowadzenia:2008-06-18 13:27:19
Opublikował:Mariusz Kowalski
Data publikacji:2008-06-18 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:13
Ilość wyświetleń:1516

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij