Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2008-05-28, unieważnienie Zapytanie ofertowe - dostawa kostki i miału granitowego

 
ZO-kostka/6/2008
Walim, 2008-05-29
 
 
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
 
 
postępwania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8
 
Gmina Walim  informuje, że w prowadzone postępwanie Dostawa 840 m2 kostki granitowej szaro-rudej 4x6 oraz 40 ton piasku (miału) granitowego wraz z transportemzostało
unieważnione
 
Uzasadnienie:
Postępwanie obarczone jest wadę uniemożliwiającą podpisanie ważnej umowy.
 
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
 
 
____________________________________
 
Z up. Wójta
Krzysztof Łuczak
Zastępca Wójta
 
 

Walim, 2008-05-28
 
Numer sprawy: ZO-kostka/6/2008
 
 
 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Walim prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego postępwania jest:
dostawa 840 m2 kostki granitowej szaro-rudej 4x6 oraz 40 ton piasku (miału) granitowego wraz z transportem
 
Wspólny Słownik Zamówień:      14 10 00 00-2
Termin wykonania zamówienia: do 30/06/2008
 
 Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia. Ceny muszą zawierać koszt transportu do miejscowości Walim
 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
 
Sposób przygotowania oferty:
 
1.       ofertą należy spo­rządzić w jązyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścię w zabezpieczonej kopercie z adnotację Dostawa kostki granitowej" - z wykorzystaniem "formularza oferty" będącego załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zapytania,
 
2.       do oferty prosimy dołączył następujące dokumenty :
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 
 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
cena
100
 
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-06-06 do godz. 12.00  w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej bip.walim.pl oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: pocztą tradycyjną.
 
 
 
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko                   Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych
imię i nazwisko             Mariusz Kowalski         
tel.                               074 84 94 351  
fax.                              074 84 94 355  
w terminach                  godz. pomiędzy 9.30 a 11.30    
 
 
Załączniki:
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
____________________________________
  
Zastępca Wójta Gminy Walim
Krzysztof Łuczak  
 

Załączniki

formularz ofertowy (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz cenowy (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowalski
Data wprowadzenia:2008-05-28 10:58:04
Opublikował:Mariusz Kowalski
Data publikacji:2008-05-28 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:10
Ilość wyświetleń:1392

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij