Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2008-05-07, rozstrzygniąty Odbudowa drogi gminnej nr 17 w Podlesiu

Podlesie, droga nr 17   /7/2008
Walim, 2008-05-07
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Podlesie, droga nr 17 /7/2008. Nazwa zadania: Odbudowa drogi gminnej nr 17 w Podlesiu.
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Walim zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
walim.bip.net.pl
przetargi@walim.pl
tel. 074 84 94 340
fax. 074 84 94 355
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej:   walim.bip.net.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: strona internetowa walim.bip.net.pl lub w siedzibie zmawiającego w godzinach jego pracy.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów, którymi jest:
I.                    zaprojektowanie
II.                 wykonanie odbudowy drogi gminnej nr 17 w Podlesiu o szerokości jezdni ok. 3,0m, długości odcinka ok. 370m, polegającej na:
-                mechanicznym wykorygowaniu jezdni,                              
-                wypełnienie koryta mieszankć mineralną od 0 do 63mm,
-                wykonaniu warstwy wiążącej grubości 4cm,                                             
-                skropieniu nawierzchni emulsję asfaltową w ilości 0,5kg/m2,                   
-                wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4cm.
 
Wspólny Słownik Zamówień:  
- kod CPV 74230000-4
- kod CPV 45233220-7#61
 
 #4  
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
  
VI. Termin wykonania zamówienia: do 30-09-2008, w tym:
I. etap do 30.06.2008
II. etap do 30.09.2008
 
VII. Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe.
Sposób oceniania metodę speśnia " nie speśnia
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
CENA
100
#61
 
 
 
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty należy składać do dnia: 2008-05-28 do godz. 12.00  w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-05-28, o godz. 12.30   w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sala narad
 
                          
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
 
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 94633-2008 dnia  7/05/2008
 
 
 
____________________________________
 Wójt Gminy     Adam Hausman
 
 

Załączniki

SIWZ (118.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 1 - formularz_ofertowy (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 2 - oswiadczenie (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 3 - umowa (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 4 - mapa (958.8kB) Zapisz dokument  
Zawiadominenie o wyborze oferty (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2008-05-07 12:27:34
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2008-05-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:09
Ilość wyświetleń:1425

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij