Rozstrzygnięcie protestu - w załaczniku
Uniewżanienie - w załaczniku  
Nr sprawy: 12/04/08/PN/WNS/08/04/17
Walim, 2008-04-18
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ns/2008. Nazwa zadania: Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych na terenie Gminy Walim
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Administracja Budynków Komunalnych sp. z o.o. w organizacji  zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Administracja Budynków Komunalnych sp z o.o. w organizacji
ul. Długa 8
Kod 58-320 Walim
Tel/fax: 074 8457 324
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:     walim.bip.net.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego .
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Przedmiot zamówienia obejmuje wywóz nieczystości stałych z obiektów (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej), z terenu Gminy Walim ( wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ) wg. zawartych umów z: Administracja Budynków Komunalnych w Walimu sp z.o. o. w organizacji
Wywóz nieczystości stałych to opróżnianie pojemników raz w tygodniu, w które to pojemniki Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć nieruchomości administrowane przez w/w podmioty zgodnie z załącznikiem nr 1 określającym adres nieruchomości, wielkość i ilość pojemników wraz z kompletem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ( szkło, papier, PET, baterie).
Wykonawca ma obowiązek usuwania odpadów składowanych poza pojemnikami w obrębie ich usytuowania ( rozsypanych).
Wykonawca ma obowiązek organizowania nie rzadziej niż raz w miesięcu akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych usuwanych przez mieszkańców ze strychów i piwnic
 
 
Wspólny SĹ?ownik ZamówieĹ?: 90111300-1
 
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupeśniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
usługi usuwania nieczystości
 
#45
 
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
   .
 
VI. Termin wykonania zamówienia:
 
do 31-12-2010
 
 
 
VII. Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
Oprócz warunków ustawowych wykonawca musi spełniać następujące warunki dodatkowe:
1) Wykonawca musi posiadać zezwolenie Wójta Gminy Walim na wywóz nieczystości stałych wydane w formie decyzji administracyjnej ważne w okresie trwania umowy
2)Wykonawca musi posiadać zapewnienie odbioru nieczystości stałych na składowisko na okres obowiązywania umowy w ilości nie mniejszej niż wynikająca z bilansu pojemników wg. załącznika nr 1 przyjmując, że 1 m3 Ĺśmieci waży 200 kg.
 
 
VIII. Informacja na temat wadium:
 
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
cena
100%
#61
 
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty należy składać do dnia: 2008-04-28 do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego
Administracja Budynków Komunalnych sp z o.o. w organizacji
ul. Długa 8
58-320 Walim
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-04-28, o godz. 12:30  w siedzibie zamawiającego
Administracja Budynków Komunalnych sp z o.o. w organizacji
ul. Długa 8
58-320 Walim
Pokój nr: gabinet Pełnomocnika Spółki
 
                          
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
 
nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 78456-2008.dnia 18/04/2008
 
____________________________________
Pełnomocnik Spółki
Czesław Kalita