Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2008-04-07, rozstrzygnięte Roboty dodatkowe w Zespole Szkół w Walimiu

ZSrd/5/2008
Walim, 2008-05-13
 
 
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSrd/5/2008. Nazwa zadania: Roboty dodatkowe w Zespole Szkół w Walimiu
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
"ADLA" Mariusz Włodarczyk
Ul. Powstałców Wielkopolskich 12/4a
58-500 Jelenia Góra 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 2008-05-21.
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
"ADLA"
Mariusz Włodarczyk
 
Ul. Powstałców Wielkopolskich 12/4a
58-500 Jelenia Góra
159 460,55
100
 
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępwania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieĹ?Ä? protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziść wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
  
 
____________________________________
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

 


 

ZSrd/5/2008
Walim, 2008-04-07
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy ZSrd/5/2008. Nazwa zadania: Roboty dodatkowe w Zespole Szkół w Walimiu
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Walim zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
walim.bip.net.pl
przetargi@walim.pl
tel. 074 84 94 340
fax. 074 84 94 355
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej:   walim.bip.net.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: strona internetowa walim.bip.net.pl lub w siedzibie zmawiającego w godzinach jego pracy.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Przedmiotem wykonania jest: wykonanie instalacji wodocięgowej, cyrkulacyjnej i przeciwpożarowej, roboty budowlane pomieszczenia kotłowni; docieplenie łącznika pomiędzy Szkoła Podstawową a Gimnazjum (docieplenie ścian, stropodachu wymian stolarki okiennej); Wykonanie przyłącza z rur preizolowanych w kanale między budynkami, wykonanie instalacji C.O., wykonanie chodnika z kostki betonowej.
 
Wspólny Słownik Zamówień:         45 00 00 00-7 " roboty budowlane               
                                                               45 21 42 10 -5 " szkoły podstawowe
 
 
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupeśniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
Roboty budowlane
Szkoły podstawowe
 
 
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
  
VI. Termin wykonania zamówienia: do 31-05-2008
 
VII. Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe.
Sposób oceniania metodę speśnia " nie speśnia
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1600,00 PLN
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
CENA
100
 
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty należy składać do dnia: 2008-04-28 do godz. 12.00  w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-04-28, o godz. 12.30   w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sala narad
 
                          
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
 
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 70106-2008 dnia 07/04/2008
 
 
 
____________________________________
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 
 

Załączniki

SIWZ (118kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz ofertowy - zał 1 (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie - zał 2 (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar robót (90.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowalski
Data wprowadzenia:2008-04-07 14:26:15
Opublikował:Mariusz Kowalski
Data publikacji:2008-04-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:07
Ilość wyświetleń:1625

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij