Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2008-03-18, rozstrzygnieto Odbudowa mostu gminnego w Jugowicach ul. Górna 3

 

 

 

 
mostj/4/2008
Walim, 2008-04-10
 
Gmina Walim
Ul. Boczna 9
58-320 Walim
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: mostj/4/2008. Nazwa zadania: Odbudowa mostu gminnego w Jugowicach ul. Górna 3
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Stałczyk" spółka jawna
Ul Jeleniogórska 52
58-160 Ĺświebodzice
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 2008-04-18.
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty

Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr inż. Krzysztof Zając
Ul. Wyszyńskiego 26/1A
58-320 Walim
266 328,67
64,17
2
Pająk Zakład Usług Wysokościowych specjalistycznych remontowo-budowlanych i antykorozyjnych Sławomir Baranowski
Os. Zielone ul. Złota 23
58-200 Dzierżoniów
294 369,47
58,06
3
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Stałczyk" Spółka jawna
Ul. Jeleniogórska 52
58-160 Ĺświebodzice
170 913,37
100,00

 
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępwania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieĹ?Ä? protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziść wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
 
 
 
____________________________________
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 
 

mostj/4/2008
Walim, 2008-03-18
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: mostj/4/2008. Nazwa zadania: Odbudowa mostu gminnego w Jugowicach ul. Górna 3
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Walim zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
walim.bip.net.pl
przetargi@walim.pl
tel. 074 84 94 340
fax. 074 84 94 355
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej:   walim.bip.net.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: strona internetowa walim.bip.net.pl lub w siedzibie zmawiającego w godzinach jego pracy.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Odbudowa mostu klasy D polegająca na : wymianie przyczółków; wymiana płyty najazdowej wraz z belkami; utwardzenie dna potoku na odcinku przęsła mostu; wymianie, uzupełnieniu ścian oporowych brzegu potoku, na odcinku ok. 1,5 m - 4 strony w strefie mostku
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częśiowych
 
Wspólny Słownik Zamówień:  45221111-3 - mosty drogowe
 
 
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupeśniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
mosty drogowe
 
 
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
  
VI. Termin wykonania zamówienia: do 31-08-2008
 
VII. Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe.
Sposób oceniania metodę speśnia " nie speśnia
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1200,00 PLN
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
CENA
100
 
 
 
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty należy składać do dnia: 2008-04-08 do godz. 12.00  w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-04-08, o godz. 12.30   w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sala narad
 
                          
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
 
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 55691-2008 dnia 18/03/2008 ogłoszenia w BZP
 
 
 
____________________________________
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

Załączniki

zał 1 - formularz ofertowy (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 2 - oświadczenie (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 3 - wzór umowy (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 4 projekt techniczny (2.2MB) Zapisz dokument  
zał 5 - przedmiar (108.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (115kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowalski
Data wprowadzenia:2008-03-18 15:15:39
Opublikował:Mariusz Kowalski
Data publikacji:2008-03-18 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:06
Ilość wyświetleń:1490

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij